Donešena odluka za sufinansiranje programa rada sportskih klubova u opštini Rožaje

Na osnovu člana 14 Odluke o sufinansiranju sporta („Sl. list CG-opštinski propisi“ br.07/19) a u skladu sa članom 117 Zakona o sportu („Sl. list CG“ br. 044/18), sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti opštine Rožaje, na prijedlog Komisije za sufinansiranje programa rada sportskih klubova u opštini Rožaje, donosi:

O D L U K U

I   Sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti opštine Rožaje, na prijedlog Komisije za sufinansiranje programa rada sportskih klubova u opštini Rožaje, a u skladu sa Budžetom opštine Rožaje za 2019. godinu, iznos namijenjen za finansiranje sportskih klubova i sportsko-rekreativnih društava od 160.000,00  raspoređuje na sljedeći način:

Redni broj               Naziv sportske organizacije Sjedište Iznos dodijeljenih sredstava
1. Fudbalski klub Ibar Rožaje 63.500,00
2. Košarkaški klub Ibar       Rožaje 42.000,00
3. Džudo klub Ibar       Rožaje 15.000,00
4. Planinarski klub Ahmica       Rožaje    5.000,00
5. Ski klub Rožaje       Rožaje    5.000,00
6. Klub košarke u kolicima Ibar       Rožaje    4.000,00
7. Kik boks klub Univerzum       Rožaje    4.000,00
8. Sportsko ribolovni klub Ibar       Rožaje    3.000,00
9. Šahovski klub Ibar       Rožaje    3.000,00
10. Karate klub Rožaje       Rožaje    2.000,00
11. Odbojkaški klub Ibar Rožaje    1.000,00
12. Skijaški klub Turjak       Rožaje    1.000,00
13. Streljački klub Rožaje       Rožaje    1.000,00
14. Paraglajding klub Condor       Rožaje        500,00
      15. Ostale sportske manifestacije     Rožaje 10.000,00

Zaključno sa brojem 15.                                                            UKUPNO  160.000,00 €

II   Isplata sredstava vršiće se u skladu sa ostvarivanjem Budžeta opštine Rožaje za 2019. godinu.

III   Sportski klubovi kojima su dodijeljena sredstva dužni su da do kraja 2019. godine dostave izvještaj o utrošku dodijeljenih sredstava Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti opštine Rožaje.

O b r a z l o ž e nj e

Odlukom o Budžetu opštine Rožaje za 2019. godinu za finansiranje sportskih organizacija predviđeno je 160.000,00 €.

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti opštine Rožaje u skladu sa Odlukom o sufinansiranju sporta opštine Rožaje, raspisao je Konkurs za raspodjelu sredstava za sufinansiranje programa rada sportskih klubova za 2019. godinu, br.42 od 25.01.2019. godine.

Predsjednik opštine je rješenjem br. 330 od 21.02.2019. godine formirao Komisiju za sufinansiranje sporta, sa zadatkom da na osnovu dostavljenih prijava po javnom konkursu sačini prijedlog za sufinansiranje programa rada sportskih klubova.

Komisija za sufinansiranje sporta je razmotrila dostavljene prijave po navedenom Konkursu i uz primjenu kriterijuma predviđenih članom 9 Odluke o sufinansiranju sporta u opštini Rožaje (društveni značaj sportske discipline, masovnost, rang takmičenja, broj prijavljenih takmičarskih liga, uzrasne kategorije, zauzeto mjesto u takmičarskoj sezoni, KUP takmičenje i ostali ostvareni rezultati, ravnopravno učešće muškaraca i žena, organizacija državnih i međunarodnih takmičenja, bodovanje olimpijskog sporta, kriterijum postojanja kluba, bodovanje ekipnog i pojedinačnog plasmana uzrasnih kategorija i ostvareni rezultati na državnom i međunarodnom takmičenju), kao i Pravilnika o radu Komisije za sufinansiranje sporta u opštini Rožaje br. 329 od 01.04.2019. godine, dana 01.04.2019. godine sačinila zapisnik kojim je predložila sekretaru Sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, kao organu lokalne uprave nadležnom za sport, da donese rješenje o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama u iznosima navedenim kao u dispozitivu Odluke.

Na osnovu pomenutog zapisnika a u skladu sa članom 14. 0dluke o sufinansiranju sporta, sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti opštine Rožaje, prihvatio je prijedlog i raspodijelio sredstva sportskim klubovima kao u dispozitivu Odluke.

Sa izloženog odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

PRAVNA POUKA: Protiv ove Odluke nezadovoljna stranka može izjaviti žalbu Glavnom administratoru opštine Rožaje u roku od 15 dana od dana dostavljanja . Žalba se predaje preko ovog organa.

Rožaje, 02.04.2019. godine

                                                                                   VD S E K R E T A R,

                                                                        Hamdo Šutković, dipl. pravnik

You may also like...