Klima

Postoji anegdota da su jednog turskog askera (vojnika), koji je služio vojsku u Rožajama za vrijeme Osmanlija, pri povrtaku u Istanbul zapitali koliko ljeto traje u tim krajevima gdje je služio, a on odgovori „Bio sam u Rožajama jedanaest mjeseci, a ljeto ne dodje. Ne znam da li je tamo ljeto došlo ovog dvanaestog mjeseca“

Po geografskom položaju, razvijenosti reljefa i nadmorskoj visini, ovo područje pripada kontinentalnom tipu klime sa izrazitim planinskim odlikama. Zbog visokih planina koje ga okružuju, rožajsko područje ima pomalo specifičnu, modifikovanu planinsku klimu—mali broj dana sa vjetrovima smanjene jačine, smanjenu oblačnost i rijetku maglovitost.

Srednjomjesečne najniže temperature su u januaru (-4,50 C), a najviše u julu (15,50C), a srednja godišnja iznosi 6,30C. Kiša je najobilnija u maju, a potom u oktobru i novembru. Najviše je oblačnosti u novembru, decembru i januaru, a najviše vedrih dana u avgustu (10), u julu i oktobru (9).

Srednji datum prvog snijega je 16.novembar a posljednji 1.maja. Planina Hajla se prva zabjeli.

Sniježni pokrivač se zadržava veoma dugo, od decembra do marta u gradu i do kraja maja na Hajli i Štedimu.


Padavine
U Rožajama prosječna godišnja visina padavina iznosi oko 900 mm. Najveću količinu padavina ima mjesec maj—111,3 mm, a najmanju avgust 49,4 mm. Srednja godišnja relativna vlažnost vazduha iznosi 77,3 %.. Najveća je u mjesecu januaru – 87,4 %, a najmanja u avgustu – 70,7 %. Planine Hajla i Štedim po količini padavina bliže su susjednoj planini Rusoliji nego naselju Rožaje, a ova obiluje sa velikim količinama padavina naročito zimi – kojih prosječno godišnje ima preko 2000mm.

Insolacija, oblačnost i vjetrovi
Ljeta su srednje dužine, osim na visokim planinama, gdje su kratka i svježa. Suva su i sunčana sa smanjenim obimom padavina, sa dnevnim visokim temperaturama vazduha i svježim i prohladnim noćima. Zime su duge i hladne naročito na planinama, sa dosta velikim sniježnim pokrivačem, koji se dugo zadržava. Područje u prosjeku ima veliki broj sunčanih dana, malu oblačnost i rijetke su magle. Stoga je opšta ocjena da klimatske prilike u ovom području izuzetno pogoduju razvoju turizma.