Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu

Sekretar: Mersad Šutković
Adresa: ul “M.Tita” bb, 84 310 Rožaje;
Tel: 051/; Mob: 068/;
e-mail: mersad.sutkovic@rozaje.me;

 

Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu vrši poslove uprave koji se odnose na :

– učestvovanje u realizaciji državnih mjera stimulacije razvoja strateških privrednih grana (poljoprivreda, turizam) i prikuplja i obrađuje podatke sa ciljem sagledavanja potencijala u ovim oblastima i njihove valorizacije; priprema programe aktivnosti inačina stimulisanja preduzetničkih inicijativa na lokalnom nivou;

– ostvaruje saradnju i pruža informacije zainteresovanim subjektima za razvoj preduzetništva, a posebno malih i srednjih preduzeća, sa ciljem korišćenja resursa i realizacije planova i programa u ovim oblastima;

– daje sugestije za realizaciju pojedinih inicijativa; učestvuje u promoviranju i realizovanju aktivnosti za razvoj turizma u Opštini;

– predlaže najbolje preduzetnike i privredna društva za dodjelu odgovarajućih nagrada u oblasti turizma i poljoprivrede;

– učestvuje u stvaranju uslova i organizovanju sajmova i drugih sličnih manifestacija;

– u saradnji sa Turističkom organizacijom Opštine i drugim privrednim subjektima iz oblasti turizma i ugostiteljstva i srodnim djelatnostima, donosi programe mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone i prati realizaciju istih sa ciljem što boljeg iskorišćavanja turističkih potencijala Opštine;

– prikuplja i obrađuje podatke o ostvarenom turističkom prometu, rješava u postupku po zahtjevima za kategorizaciju i dobijanje odobrenja za usluge smještaja u objektima iz nadležnosti lokalne uprave (sobe, apartmani, zemljište za kampovanje) kao i postupak kategorizacije restorana;

– ima učešće u realizaciji razvoja strateških privrednih grana (poljoprivreda i turizam), prikupljanja i obrade podataka sa ciljem sagledavanja potencijala u ovim oblastima i njihove valorizacije, predlaže i učestvuje u realizaciji mjera za podsticaj i razvoj poljoprivredne proizvodnje, zemljoradnje i stočarstva putem kreditnih aranžmana i drugih stimulativnih mjera;

– daje saglasnosti za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; izdaje uvjerenja poljoprivrednim proizvođačima o sopstvenoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;

– predlaže i prati realizacije agro budžeta u saradnji sa drugim subjektima;

– predlaže mjera za suzbijanje poljskih šteta i za zaštitu poljoprivrednika od elementarnih nepogoda;

– prati stanje i predlaže mjere za podsticanje razvoja poljoprivrede, stočarstva, lova i zaštite bilja i priprema propise iz ove oblasti;

– rješava po zahtjevima za privremeno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe;

– vodi evidenciju o staračkim nadoknadama, odnosno socijalnom obezbjeđenju staračkih domaćinstava koja se isključivo bave poljoprivredom;

– prikuplja i evidentira podatake o poljoprivrednom potencijalu opštine u privatnom vlasništvu;

– saradnja sa nevladnim organizacijama radi realizacije programa u oblastima za koje je i osnovan;

– vrši pripremanje informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i Predsjednika Opštine;

-vrši pripremanje stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i autentičnih tumačenja opštinskih propisa iz ovih oblasti, uz konsultovanje Glavnog administratra;

– sprovodi upravni postupak po zahtjevu za izdavanje vodnih uslova, vodne saglasnosti, vodne dozvole, potvrde o ispunjenosti uslova utvrđenih vodnom saglasnošću i vodnog naloga iz svoje nadležnosti;

– u zakonom predviđenim slučajevima privremeno ograničava ili obustavlja vodno pravo;

– određuje granice vodnog dobra od lokalnog značaja i daje predlog za upis u katastar nepokretnosti;

– određuje status odnosno prestanak statusa javnog vodnog dobra od lokalnog značaja i predlaže njegov upis odnosno brisanje u katastru nepokretnosti;

– određuje područja na kojima je opšta upotreba javnog vodnog dobra od lokalnog značaja zabranjena ili uslove ograničenja, kao i način njegovog korišćenja na tom području;

– određuje obim i vrstu istražnih radova za izvorišta površinskih i podzemnih voda iz svoje nadležnosti;

– utvrđuje poplavna područja za vode od lokalnog značaja i priprema program sanacije od posljedica štetnog dejstva i isti izvršava;

– vodi registar voda i vodnu knjigu;

– stara se o izgradnji i rekonstrukciji, održavanju i zaštiti vodnih objekata i objekata za upotrebu i korišćenje voda koje finansira jedinica lokalne samouprave u skladu sa zakonom i drugim propisima;

– obavlja poslove iz svoje nadležnosti u postupku davanja koncesija na vodnom dobru i vodi evidenciju ugovora o koncesijama na vodnom dobru;

– rješava u upravnom postupku po zahtjevima za postavljanje javnih česama i fontana;

– utvrđuje uslove i rješava u upravnom postupku i izdaje odobrenja za privremena i stalna parkirališta;

– određuje autobuska i taksi stajališta i izdaje odobrenja za postavljanje nadstrešnica na stajalištima;

– utvrđuje uslove i određuje lokaciju za postavljanje spomenika, spomen obilježja i skulptura.

– vrši i druge poslova iz nadležnosti Opštine po nalogu Predsjednika opštine i Glavnog administratora.