Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

v.d. Hamdo Šutković, dipl.pravnik
Adresa ul.„M.Tita“ bb, 84 310 Rožaje;
Telefon: 051-271-143; Mob: 067 545 002

Sekretarijat za opštu upravu vrši poslove koji se odnose na:

  1. Kancelarijsko poslovanje (poslovi pisarnice i arhive, poslovi prijema i dostave pošte, obrada predmeta i drugih dokumenata primjenom savremene elektronske tehnologije i drugi poslovi iz oblasti kancelarijskog poslovanja, utvrđeni zakonskim i podzakonskim propisima);
  1. praćenje i unapređenje sistema lokalne samouprave i izradu nacrta i predloga odluka o radu mjesnih zajednica; vrši poslove u vezi sa osnivanjem i organizacijom mjesnih zajednica; usklađivanje i usmjeravanje rada mjesnih zajednica u skladu sa Zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima, obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za mjesne zajednice; upisa mjesnih zajednica u registrator i vođenje registra mjesnih zajednica u skladu sa Zakonom, organizovanje i obavljanje poslova mjesnih kancelarija; pružanje stručne i tehničke pomoći organima mjesnih zajednica u organizovanju i sprovođenju neposrednih oblika izjašnjavanja i odlučivanja građana (inicijativa, građanska inicijativa, zbor građana i  referendum);
  1. vršenje stručnih i administrativnih poslova u vezi sa upotrebom pečata i upotrebom i zaštitom simbola Opštine i pripremanje nacrta i predloga propisa iz ove oblasti;
  1. poslove upravljanja kadrovima koji se ostvaruju kroz: spvođenje zakona i drugih propisa o državnim službenicima i namještenicima, kao i posebnih propisa iz oblasti rada, zdravstvene zaštite i penzionog i socijalnog osiguranja zaposlenih; sprovođenje konkursa i oglasa za prijem službenika i namještenika u organe lokalne uprave; pripremanje predloga programa stručnog usavršavanja službenog kadra i pripravnika; sarađuje sa Republičkim organom za upravljanje kadrovima u ostvarivanju utvrđenih nadležnosti iz ove oblasti;
  1. vođenje evidencije iz oblasti rada, personalnih dosijea službenika i namještenika, vršenje poslova osiguranja službenika i imovine Opštine;
  1. vođenje registra i sprovođenje postupka izdavanja radnih knjižica i upisa kvalifikacija i izmjena ličnog imena;
  1. obavljanje poslova zaključenja braka i drugih poslova gradjanskih stanja;
  1. vođenje i ažuriranje biračkih spiskova; donošenje rješenja o upisu, brisanju i promjeni u biračkom spisku; obavljanje automatske obrade podataka za potrebe Sekretarijata;
  1. vođenje stručnih i administrativno-.tehničkih poslova u vezi sa realizacijom odluka komisija nadležnih za rješavanje stambenih pitanja i lokalnih funkcionera i lokalnih službenika i namještenika; pripremu nacrta i predloga odluka i drugih propisa iz ovih oblasti;
  1. sastavljanje smrtovnice radi dostavljanja sudu za pokretanje ostavinskog postupka;
  1. vođenje drugih evidencija o stanovništvu u skladu sa posebnim Zakonom;
  1. poslove pripreme stručnih mišljenja i izjašnjavanja po inicijativama za ocenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i za autentična tumačenja opštinskih propisa u ovoj oblasti; poslove pripreme informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i Predsjednika Opštine;
  1. poslove tekućeg i investicionog održavanja objekata u kojima su smješteni organi lokalne uprave, i mjesne zajednice, poslove osiguranja službenika i imovine Opštine;
  1. poslove javnih nabavki u vezi sa Zakonom;
  1. poslove obezbjeđenja i zaštite objekata u kojima su smješteni organi Opštine i drugih objekata, u skladu sa propisima, pomoćno-tehničke poslove u vezi sa upotrebom i zaštitom zastave i grba Opštine, poslove pružanja ugostiteljskih usluga za organe i službe, poslove kopiranja i povezivanja štampanih materijala, poslove održavanja higijene službenih prostorija;
 1. pripremu inforamativnih i drugih stručnih materijala u vezi poslova iz djelokruga službe;
 • organizovanje, planiranje i realizaciju informacionog sistema opštine;
 • organizovanje funkcionisanja službe informatike za organe: lokalne urpave, javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština, u cilju uspostavljanja jedinstvenog informativnog sistema u Opštini;
 • planiranje i učestvovanje u prijektovanju, implementaciji i realizaciji informacionog sistema u Opštini; izradi plana, predlaganje i organizovanje uvođenja novih programskih sistema i staranje o usavršavanju postojećih, u skladu sa zahtjevima neprekidnog funkcionisanja informacionog sistema;
 • izradu i realizaciju planova obuke i usavršavanja za korišćenje informacione tehnologije i sistema; izradu planova za opremanje, nabavljanje opreme i preduzimanje mjere za održavanje računarskih sredstava; staranje o funkcionisanju računarskih mreža irazmjeri podataka u njima;
 • primjenu jedinstvenih standarda: OS, DBMS i alata za alikativni softver radi uvođenja i korišćenja savremene informacione i komunikacione tehnologije i organizovanje i sprovođenje mjera zaštite podataka;
 • obavljanje poslova kojima se obezbjeđuje javnost i transparentnost rada organa Opštine i učešće lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova; vodi i ažurira web sajt Opštine, objavljuje nacrte akata koje donosi skupština i predsjednik Opštine, obavljuje plan i program učešća lokalnog stanovništva u donošenju odluka i drugih akata, o organizovanju tribina, okruglih stolova, objavljuje izvještaje o rezultatima javne rasprave, sjednicama skupštine i donijetim aktima, aktivnostima koje preduzimaju organi Opštine i dr.;
 • radi ostvarivanja uslova da se određeni poslovi iz djelokruga u okviru Sekretarijata za opštu upravu obrazuju se mjesne kancelarije i to:
 • Mjesna kancelarija „Biševo“ za naseljena mjesta: G.Biševo, Crnokrpe, Sinanovića Luke, D.Biševo, Bijela Crkva, Čokrlije, Bukovica, Paučina i Radetina.
 • Mjesna kancelarija „Bać“ za naseljena mjesta: Bać, Jablanica, Crnča, Vuča, Malindubrava, Dračenovac i Besnik.

Mjesne kancelarije za teritoriju za koju su osnovane obavljaju poslove koji se odnose na: vodjenje matičnihh knjiga, zaključivanje braka i drugih građanskih stanja, vrše poslove neposredne provjere podataka na terenu, radi ažuriranja biračkog spiska, poslovi u vezi sa izlaganjem biračkog spiska; sastavljanje smrtovnice i dostavljanje nadleženom sudu i druge pomoći građanima, državnim i drugim organima u vezi sa tim poslovima, dostavu pismena za potrebu organa lokalne urpave;

 • Mjesne kancelarije obavljaju poslove iz svog djelokruga prema stručnim upustvima Sekretarijatu za opštu upravu;
 • vršenje drugih poslova koji se odrede u djelokrug, po nalogu Predsjednika  Opštine.

Vodič za slobodan pristup informacijama, možete preuzeti ovdje: Vodič za slobodan pristup informacijama za opštu upravu