Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Sekretar:  Rusmir Džudžević
Adresa: ul: “M.Tita” bb, 84 310 Rožaje;
Tel: 051/271-201; Mob: 068/ 587 – 840;
e-mail: [email protected];
e-mail: 
[email protected];

 

Poslovi iz nadležnosti Sekretarijata za uređenje prostora,komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine

 • Primjenjuje i prati realizaciju svih prostornih i urbanističkih planova i predlaže mjere i aktivnosti za unapređenje stanja i o istom priprema izvještaj za Skupštinu;
 • Učestvuje u pipremnim poslovima kod pristupanja izrade i prati izradu planske dokumentacije (Prostorni plan opštine, Detaljni urbanistički planovi, Lokalnih studija lokacija, Urbanistički projekti…);
 • Čuva projektnu dokumentaciju i priprema bazu podataka svih faza i vrsta projektne dokumentacije za komunalne i javne objekte, prati realizaciju pojedinih projekata, procjenjuje mogućnosti realizacije postojećih i potrebu izrade novih;
 • Formira jedinstvenu bazu podataka vođenjem elektronskih evidencija, evidencija prostorno planske, urbanističko –tehničke gradilišne i druge dokumentacije, njihovu predaju Opštinskom arhivu, vodi analogni i elektronski registar u DWG formatu prostorno planske dokumentacije;
 • Primjenjuje propise i formira baze, primjenjujući Zakon o elektronskoj upravi, utvrđuje lokaciju i izrađuje urbanističko tehničke uslove za izgradnju, rekonstrukciju objekata i izvođenje drugih radova kojima se izazivaju promjene u prostoru;
 • obavlja poslove koje se odnose na formiranje informacione osnove, odnosno praćenje, obradu i analiziranje podataka i elemenata koji su neophodni za realizaciju prostornih i urbanističkih planova,
 • kontroliše tehničku dokumentaciju sa aspekta usklađenosti iste iz odobrenih BSA UT odobrene lokacije; odobrava nadgradnju stambenih zgrada i pretvaranje zajedničkih djelova zgrada u poslovne prostore,
 • Priprema nacrte odluka iz oblasti urbanizma i građevinarstva. Priprema nacrte Programa i Odluka kojima se omogućava korišćenje, unapređivanje, održavanje i zaštita građevinskog zemljišta, njegovo opremanje neophodnim objektima i predlaže mjere za održavanje javnih dobara od značaja za Opštinu Rožaje. Vrši pripremne poslove za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta na korišćenje;
 • Predlaže i priprema kriterijume za raspodjelu sredstava za uređivanje građevinskog zemljišta;
 • Priprema nacrt godišnjeg Programa uređenja prostora, sačinjava godišnji izvještaj o stanju uređenosti prostora;
 • Vrši i druge poslove koji proističu iz Zakona i Odluka nadležnih organa;
 • priprema predloge razvojnih programa kojima se utvrđuju osnovni ciljevi, pravci i prioriteti razvoja komunalnih djelatnosti;
 • priprema nacrte odluka kojima se propisuju uslovi i način obavljanja komunalne djelatnosti (snabdijevanje lokalnog stanovništva vodom i toplotnom energijom, regulacije upravljanja komunalnim otpadom, odvođenja atmosferskih i otpadnih voda, postavljanje, održavanje i obnavljanje saobraćajne signalizacije, održavanja uličnih oznaka, održavanje čistoće opštine, uređivanja održavanja parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina, održavanja ulica i drugih javnih površina, javna rasvjeta, izgradnja, održavanje i korišćenje mostova i drugih javnih objekata od značaja za opštinu, regulacija i održavanje rječnih korita, održavanje groblja i sahranjivanje, dimnjačarske usluge, održavanje pijaca i dr.);
 • vodi evidenciju komunalnih otpadnih voda korisnika i zagađivača vodoprivrednih objekata i postrojenja od interesa za opštinu;
 • Donošenje i provođenje lokalnog plana upravljanja otpadom;
 • predlaže mjere i stvara uslove za otklanjanje posljedica i drugih elementarnih nepogoda kao i drugih vanrednih i nepredvidivih okolnosti u opštini;
 • rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti i vrši nadzor nad radom preduzeća koja obavljaju poslove iz nadležnosti Sekretarijata;
 • priprema pedloge srednjoročog i godišnjeg programa izvođenja radova na održavanju, zaštiti životne sredine, izrađuje i prati implementaciju lokalnog programa zaštite životne sredine;
 • sprovodi postupak proglašenja zaštićenih prirodnih dobara;
 • utvrđuje područja posebne zaštite zemljišta, prirodnih vodotokova, zaštita površinskih i podzemnih voda, vazduha, biodiverziteta kao i zaštita od jonizirajućeg zračenja;
 • vrši akustičko zoniranje radi određivanja akustičkih zona u cilju zaštite ljudi od buke i dostavlja podatke o određenim akustičkim zonama;
 • sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu za projekte za koje saglasnosti, odobrenja i dozvole izdaju drugi organi Opštine i daje saglasnost na izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za planove i programe koje donosi Opština;
 • Vođenje registra lokalnih zagađivača životne sredine;
 • Priprema izvještaje i informacije o stanju životne sredine i sprovedenim aktivnostima, podizanje svijesti o značaju zaštite životne sredine u saradnji sa ekološkim udruženjima,
 • inicira aktivnosti za zaštitu prirode i zaštićenih prirodnih dobara;

    –   izrađuje izvještaj o stanju prirode;

–      izrađuje program monitoringa segmenata životne sredine  i njegovog sprovođenja;

 • praćenje realizacije mjera iz lokalnog ekološkog akcionog plana;
 • predlaganje mjera zaštite i izrada procjene pojedinih privrednih i drugih aktivnosti na životnu sredinu;

–     vrši nadzor nad sprovođenjem propisa iz oblasti životne sredine;

–     vrši i druge poslove iz ove oblasti u skladu sa posebnim propisima;

rahman0001

rahman0002