Zavičajni muzej

Direktor: Salko Tahirović, prof.
Adresa: Trg IX Crnogorske brigade bb
Mob:
e-mail:
www.muzejrozaje.me;

 

 

 

 

 

JU Zavičajni muzej“Ganića kula“ Rožaje, osnovana je odlukom SO-e Rožaje 26.04.1991.godine.

Muzej je koncipiran kao ustanova kompleksnog tipa sa zadatkom da sakuplja,čuva,prezentuje i publikuje originalna svjedočanstva o životu i običajima naroda na području Rožaja, u cilju adekvatne valorizacije prošlosti i zadovoljenja komponente turističkog razvoja grada.

Muzej je smješten u istorijskom zdanju,obnovljenom i adaptiranom objektu Ganića kuli sagrađenoj početkom XVIII vijeka, koja je simbol grada i nalazi se na zvaničnom grbu opštine Rožaje.

Djelatnost JU Zavičajni muzej”Ganića kula” Rožaje je:

  • Sistematsko istraživanje, prikupljanje, proučavanje, čuvanje, stručna zaštita, stručna i naučna obrada pokretnih dobara značajnih za kulturu, umjetnost, nauku i obrazovanje kao i publikovanje rezultata djelatnosti;
  • Stvaranje povoljnih uslova da pokretna kulturna dobra budu sačuvana i da služe zadovoljenju kulturnih , naučnih i drugih potreba društva;
  • Prikupljanje, procjena i otkup eksponata sa teritorije koju pokriva ustanova;
  • Stručna i naučna obrada i zaštita eksponata ustanove;
  • Konzervacija, rekonstrukcija i revitalizacija kulturno-istorijskih spomenika;
  • Ustanova vrši redovnu zaštitu stvari koje se odnose na istoriju društva, život i rad istaknutih ličnosti, arheoloških predmeta, zbirki koje imaju istorijsku vrijednost kao cjeline, pojedine primjerke starog novca, medalje, ordenja, pečate, zbirke poštanskih i taksenih marki.
  • Pravo upravljanja eksponatima i drugim kulturnim dobrima pripada osnivaču odnosno ustanovi koju je osnovala Opština.