Dosadašnji predsjednici Opštine

 

Služba predsjednika Opštine je radila na projektu prikupljanja podataka naših sugrađana koji su obavljali funkciju predsjednika opštine Rožaje, Biševo i Ibarac (do gubitka statusa opštine Biševa i Ibarca), prije II svjetskog rata i nakon njega.

Služba predsjednika je koristila podatke iz Opštinskog arhiva (Sekretarijat za opštu upravu); podatke koje su skupljali Ibrahim Ganić, Zaim Azemović, Šaćir Fetahović i Nurković Husein, podatke koje je skupljao Osman Kurpejović i podatke koje su nam dostavljali građani na osnovu raspoloživih dokaza.

Uvažavajući činjenicu da za ovaj ozbiljan poduhvat nismo imali urednu i kompletnu evidenciju, nakon objavljivanja podataka na našem sajtu i fb stranici, svi građani i lica koja posjeduju relevantnije podatke ili informacije, mogu ih dostaviti Službi predsjednika Opštine radi dopune ili brisanje istih u koliko su netačni.

Projekat je završen izradom portreta predsjednika Opštine koji su tu funkciju obavljali nakon II svjetskog rata i isti izloženi u zgradi Opštine.

Portrete je radio akademski slikar, gospodin Aldemar Ibrahimović.

 

Predsjednici opštine Rožaje do završetka II svetskog rata: 

 • Osman efendija (pjesnik, potpisivao se Davud Osman Ibni Daut Ganić) 1877. godine  – kajmakam rožajske kaze
 • Ali -aga Ganić ,  1882.godine  – kajmakam rožajske kaze (oba podatka su uzeta iz rada Dr Rizaj Skender: „Upravna podjela novopazarskog i sjeničkog sandžaka 1877 – 1902.  godine“. Autor je podatke uzeo iz turskih salnama za Kosovski vilajet za h. g. 1296.  i 1300. god.)
 • Rašid efendija – 1891. godine kajmakan za rožajsku kazu  (Izvor: Annuaire oriental 1891. godine)
 • Ethem Fetahović,  predsjednik opštine Rožaje od  1895 -1908. godine;
 • Murat Ganić, predsjednik opštine Rožaje od 1908 – 1912. godine;
 • Mustafa Ganić, predsjednik opštine Rožaje od 1912 – 1913. godine;
 • Milić Milošević, predsjednik opštine Rožaje 1913 – 1914. godine;
 • Iljaz Ćatović, predsjednik opštine Rožaje 1914 – 1918. godine;
 • Todor Lekić, predsjednik opštine Rožaje od 1918 – 1919. godine;
 • Jašar Ganić, predsjednik opštine Rožaje od 1919 -1926. godine;
 • Mustafa Fetahović, predsjednik opštine Rožaje od 1926- 1930. godine;
 • Faik Zejnelagić, predsjednik opštine Rožaje 1930 -1933. godine;
 • Dešo Nokić, predsjednik opštine Rožaje 1933 -1935. godine;
 • Ilija Zečević, predsjednik opštine Rožaje 1935 – 1941. godine;
 • Sako Hadžialijagić, predsjednik opštine Rožaje od 1941 – 1944. godine;
 • Džemail Požari, predsjednik opštine Rožaje  1944. godine;
 • Isat Đečević , predsjednik opštine Rožaje 1944 -1945.godine;

ZIKO KURTAGIĆ
Predsjednik SO-e Rožaje od 1945 – 1946.godine; 

Ziko Kurtagić je rođen u Rožajama 1902.godine, od oca Zulfikara i majke Šahze Bećiragić, oženjen je bio Fatimom, ćerkom Mula Jakupa Kardovića, otac devetoro djece.

Osnovnu školu (ibtadiju) je zavšio u Peći, kao i srednju (ruzdiju). Nakon završene srednje škole radio je kao službenik-administrator u Opštini tadašnjih Rožaja.

Nakon završenog Drugog svjetskog rata 1945.godine postavljen je za prvog predsjednika Narodno-oslobodilačkog odbora Opštine Rožaje, a početkom 1946.godine po ukazu Ministra za upravu Crne Gore prešao na rad u Srezski odbor u Beranama, gdje je živio sa familijom do 1959.godine kada je penzionisan i kada se vratio da živi u Rožaje. Bavio se prevodilaštvom sa staroturskog jezika za koji je bio i ovlašćeni sudski tumač.

 

FEHMO ĆATOVIĆ
Predsjednik SO-e Rožaje od 1947 – 1948. godine; 

 

 

 

 

 

 

HUSO HASOVIĆ
Predsjednik SO-e Rožaje od 1948 – 1949.godine;
 

Rođen je 11.05. 1918. godine, u Rožajama, gdje je završio i Osnovnu školu.

Nakon osluženja vojnog roka 1937. godine upisuje oficirsku školu u Beogradu, koju ubrzo napusta zbog porodičnih problema.

Početkom II svetskog rata njemačke okupacione snege ga zarobljavaju i deportuju u zarobljeništvo u Njemačku. Krajem 1943. godine, se vraća u Jugoslaviju i ubrzo se priključuje NOB-u. Odlikovan je ordenom za hrabrost i ordenom za zasluge.

1947. godine, biran je za predsjednika opštine Rožaje, na kojoj je bio do 1949. godine.

Nakon obavljanja predsjedničke funkcije nastavlja da živi u opštini Pać, odakle se poslije jedne decenije seli u Istanbul- Turska, gdje živi do 2002. godine.

  

NUŠO MUJEVIĆ
Predsjednik SO-e Rožaje od 1949 – 1950.godine; 
 

Rođen je u selu Koljeno opština Rožaje 1926. godine.

Jedan je od najmlađih učesnika NOB-a sa teritorije opštine Rožaje.  Kao istaknuti aktivista novoformirane vlasti nakon II svetskog rata postavljen je za predsjednika Opštine.

Dugogodišnji je rukovodilac Zavoda za zapošljavanje Ivangrad Ispostava Rožaje.

Za zasluge tokom II svetskog rata odlikovan je više puta i bio je biran u nekoliko navrata na istakunutim mjestima u savezu boraca Crne Gore.

Umro je 2010. godine.

 

ZEKA KURPEJOVIĆ 
Predsjednik SO-e Rožaje od 1950 – marta 1951.godine;
 

Rođen 18. marta 1922. godine u Rožajama. Osnovnu školu završio je u Rožajama, a Srednju ekonomsku u Novom Pazaru.

Učesnik je NOR-a  od 1944. godine. Od 1950. do 1951. godine obavljao je dužnost sekretara Mjesno komiteta SKJ u Rožajama.

Bio je predsjednik Opštine u periodu 1951 – 1952. godine.

Skoro čitav svoj radni vijek proveo je RO „Gornji Ibar“ – OOUR „Trgovina“ kao šef nabavne službe. Poslije penzionisanja biran je za sekretara OO SUBNOR – a Rožaje. Dobitnik je nagrade „30. septembar“ 1975. godine. Odlikovan je, na osnovu Ukaza Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ Medaljom rada 1948. godine. Na osnovu Ukaza Predsjednika SFRJ odlikovan je 1974. godine Ordenom rada sa srebrnim vijencem.
Umro je 2000. godine.

 

ABDURAHMAN  RAHMAN  ADROVIĆ
Predsjednik SO-e Rožaje  od 1951 do 30.11.1962. godine; 
 

Rođen 22.12.1922.godine u Donjoj Vrbici.
Rahman je Učesnik NOR-a. Od 1941.godine neposredno nakon  Drugog svjetskog rata bio je aktivan kao oficir JNA, školovao se u Beogradu. Iz JNA je demobilisan 1950.godine kao kapetan I klase, a kasnije je unaprijeđen u čin majora.

Predsjednik Opštine Rožaje je od 1951. do 1962.godine, kada prelazi na novu dužnost u Ulcinju.

U toku ovog perioda uspio je da od zaostale orijentalne kasabe osmisli, čak i za današnje prilike, jedan moderan grad sa kompletnom infrastrukturom.

Pored urbanizacije Rožaja Rahman je puno polagao na obrazovanju stanovništva, gradio je ambijent sa kulturnim sadržajem. Tako je Rožaje dobilo modernu gradsku biblioteku, dom kulture sa bioskopskom salom, dječije zabavište. Omogućio je da značajan broj mladih ljudi, uz stipendije opštine, ide na školovanje širom tadašnje Federativne Jugoslavije. Ti kadrovi su, nakon školovanja, bili nosioci razvoja opštine Rožaje.

Takođe, izgradio je  saobraćajnicu  Rožaje- Kula– Peć, doprinio je da se konstituiše drvna industrija „Gornji Ibar“ i na pravi način zaštite rožajske šume, što je na duže vrijeme obezbijedilo napredak ovoga kraja. Organizovao je prvu stalnu zdravstvenu ambulantu sa potrebnim medicinskim osobljem, obezbijedio funkcionisanje prve apoteke, a od tadašnjeg predsjednika Crne Gore, Blaža Jovanovića, opština je dobila na poklon ambulantna kola.

Osamnaest godina je bio poslanik u Skupštini Crne Gore, a tokom svog radnog vijeka bio je angažovan na izvršavanju  značajnih državnih i društvenih obaveza od republičkog do saveznog nivoa.

Rahman Adrović je nosilac više ratnih i mirnodopskih odlikovanja: Oreden zasluga za narod, Orden za hrabrost, Orden za vojne zasluge, Orden crvene zastave, Orden Republike II reda, Medalje za hrabrost, Plakete  bezbijednosti SFRJ, Odlikovanja Otačestvena vojna 1944. Republike Bugarske i još niza drugih.

 

BELO KUČ
Predsjednik SO-e Rožaje od 1955 – 1958.godine; 
 

Rodjen je 1924. godine, u selu Besnik opština Rožaje.

Bio je učesnika NOB-a, a po povratku u Biševo zapamćen je kao aktivista te je 1948. godine izabran za predsjednika zadruge. Biran je i za predsjednika Mjesnog komiteta narodne omladine i za Sekretara Mjesnog komiteta SKOJ-a.

Za predsjednika Biševske opštine biran je od 1950. do 1955. godine kada se Biševska opština spaja sa rožajskom na čijem čelu se nalazi od 1955. do 1958. godine.

Obavljao je funkciju načelnika SUP-a Rožaja od 1966. do 1979.godine.

Za svoj rad odlikovan je Oredenom za vojne zasluge sa zlatnim mačevima, Ordenom za vojne zasluge sa srebrnim vijencem, medaljom za hrabrost i 2 medalje zasluga za narod. Umro je 1986. godine.

 

OMER KURPEJOVIĆ
Predsjednik SO-e Rožaje od 30.11.1962 do 3.6. 1963.godine; 

Omer Kurpejović, rođen je 15. 09. 1929. godine, u Sređanima. Osnovnu školu završio je u Rožajama, a Visoku upravnu školu u Zagrebu. Po struci je diplomirani pravnik.

Radni vijek započeo je kao trgovački radnik u „Trošpedu“. Radio je na poslovima tržišnog inkasanta i poreskog izvršitelja u NOO-e Rožaje.
Od 1956. do 1957. godine, povjereni su mu poslovi sekretara Opštinskog komiteta SK Rožaje.

Biran je za predsjednika opštine jedan mandat.

U periodu od 1963. do 1978.godine, bio je generalni direktor „Gornjeg Ibra“ . Dok je obavljao dužnost generalnog direktora „Gornjeg Ibra“ bio je član Predsjedništva SR Crne Gore od 1974. do 1978. godine.

Sa ove dužnosti izabran je za predsjednika Privredne komore Crne Gore, a zatim i za predsjednika RK SSRN CG.  1983. godine, izabran je za predjsednika Skupštine Crne Gore. Od 1984. godine, je član Predsjedništva CK SK  Crne Gore, od 1986. delegat u Saveznom vijeću Skupštine SFRJ. 1987. godine, izabran je za predsjednika Saveznog vijeća Jugoslavije, koje je, u jednom periodu, vršilo funkciju predsjednika Države. Bio je član mjesnog komiteta SKOJ-a Rožaje, i član mjesnog komiteta SKJ Rožaje. Biran je za poslanika Republičkog vijeća Skupštine Crne Gore i poslanika Privrednog vijeća Savezne Skupštine Jugoslavije.

Penzionisao se kao delegat Savezne Skupštine 1990. godine.

 

AMIR REDŽOVIĆ
Predsjednik SO-e Rožaje od 3.6.1963 do 1.6.1967.godine;

Rođen je 1922. godine, u Biševu gdje je i završio Osnovnu školu.
U Ivangradu 1949. godine upisuje Realnu Gimnaziju koju završava 1953.godine.
Poslije završetka Gimnazije upisuje i završava višu Političku školu na Cetinju, školu za kadrove iz partijskog i Državnog aparata. Upisuje Višu Upravnu školu u Sarajevu.
Redžović Amir je bio učesnik u II svjetskom ratu kao borac IV bataljona Komskog odreda na dužnosti političkog komesara.
Izabran je za člana Mjesnog komiteta SKOJ-a, a poslije rata je službovao kao zamjenik komandira milicije u stanici Narodne milicije na Vučoj.
Kao ugledan društveno politički radnik izabran je za člana Sreskog komiteta KP Crne Gore za Srez Beranski. Takođe je izabran i za člana opštinskog komiteta SK Rožaje 1963-1967.godine izabran je za člana Sreskog odbora SSRN Ivangrad člana Izvršnog odbora SSRN Rožaje i člana Savjeta za unutrašnje poslove NO Rožaje.
Odlikovan je 1946.godine Medaljom za hrabrost.
Odlikovan je Ukazom Predsednika S.F.R.Jugoslavije Josipa Broza Tita Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim mačevima za zasluge u razvijanju koncepcije Opštenarodne odbrane i za uspjehe u podizanju Vojnostručnog znanja i borbene gotovosti naših građana.
Od strane Narodne tehnike Saveza za tehničko vaspitanje Beograd dodeljena mu je spomen plaketa za zasluge stečene tokom višegodišnjeg rada u Narodnoj tehnici u Beogradu.
Ukazom Predsednika Federativne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita 20.11.1958. godine odlikovan je Ordenom rada I reda sa srebrnim vijencem za naročito zalaganje i postignute uspehe u izgradnji naše zemlje.
Ukazom Predsjednika S.F.R. Jugoslavije 25.11.1966.godine odlikovan je Ordenom Brastva i Jedinstva sa Srebrnim Vencem za zasluge na širenju brastva i jedinstva naših naroda.
Ukazom Predsjednika S.F.R. Jugoslavije odlikovan je ordenom zasluga za norod sa srebrnim zracima.
Kao ozbiljan, stručan, kreativan i odgovoran rukovodilac obavlja poslove direktora u preduzeću „Ciglana“ u Ivangradu.
Nakon uspješno obavljenih poslova na predhodnoj dužnosti, nadležni državni organi ga imeniju za direktora Transportnog preduzeća u Ivangradu, a naredne godine ga imenuju za direktora preduzeća „Poljopromet“ u Ivangradu.
Po zahtjevu Opštinskih vlasti iz Rožaja imenovan je na mjesto Generalnog direktora Šumkog-Industriskog Kombinata ,,Gornji Ibar“ Rožaje i postavlja temelje razvoja finalne industrijske proizvodnje u drvnoj preradi izgradnjom pogona Stolarije, Panela i kompletnu rekonstrukciju pilane sa kotlarom poslije požara kada je izgoreo pogon do temelja, kada je zapošljeno više od 400 radnika, stvarajući najveće preduzeće Drvne prerade u Crnoj Gori. Dobitnik je zlatne plakete RO „Gornji Ibar“ Rožaje za postignute rezultate u razvoju preduzeća.
Izabran je za predsjednika opštine Rožaje u vremenu od 1963.-1967.godine i u tom vremenu daje najveći doprinos u razvoju obrazovanja omladine u Rožajama jer ima najveće zasluge za otvaranje isturenog odjeljenja gimnazije Panto Mališić iz Berana (U svojoj knjizi Prof. Dr. Miomir Dašić odao mu je priznanje da je najzaslužniji Amir Redžović za otvaranje Gimnazije).
To je bio sudbinski i istorijski značaj na razvoju daljeg obrazovanja omladine što će u narednom periodu razviti obrazovni, društveni i kulturni preporod Rožaja.
Od strane Skupštine Rožaje dobio je plaketu za naročite zasluge i postignute uspehe u radu od značaja za razvitak opštine Rožaje. Za vrijeme svog predsjedničkog mandata radio je na izgradnji glavne ulice sadašnijih gabarita.
Sa otvaranjem gimnazije otvorila se i Škola učenika u privredi.
Izabran je 1967. godine za Predsjednika Opštinskog sindikalnog vijeća.
Biran je za poslanika u Skupštini Crne Gore od 1957. do 1961. godine prvi mandat, od 1969. do 1974. godine, postaje profesionalni poslanik i delegat sa stalnim radom u skupštini Crne Gore. Ponovo je izabran za poslanika 1974. do 1978. godine (treći mandat).
Od strane Predsjednika Saveznog Izvršnog Vijeća Jugoslavije dobio je Plaketu Civilne zaštite kao komandant koji je postigao izuzetne rezultate u razvoju civilne zaštite Rožaje.
Izabran je za člana savjeta Republike 1979. godine, kao uspješan dugogodišnji društveno politički radnik koji se istakao stručnim, kreativnim i organizatorskim sposobnostima u unapređenju Socijalističkih samoupravnih odnosa i izgradnji društveno ekonomskog i političkog sistema zemlje.
Postigao je izuzetne rezultate na unapređenju dobrih međurepubličkih odnosa sa susjednim opštinama i za to je dobitnik Zlatne plakete grada Tutina.
Obavljao je i niz drugih značajnih funkcija u odborima i komisijama.
Prema postignutim rezultatima na polju izgradnje bratstva i jedinstva, postignutih rezultata u izgradnji zemlje, postignutih rezultata na podizanju borbene gotovosti naših građana, postignutih rezultata u razvoju i radu preduzeća u Ivangradu i Rožajama, postignutih rezultata u društveno političkom radu u institucijama Berana, Rožaja i Republike Crne Gore, Amir Redžović se svrstava u najznačajnije građane Rožaja u 20. vijeku.

 

HAMDIJA FETAHOVIĆ
Predsjednik SO-e Rožaje od 2.6.1967 do 1.5.1974.godine;

Rođen je u Rožajama 1929. godine.
Prije rata završio je četvororazrednu osnovnu školu u Rožajama.
U ratu je dobio čin kapetana. Bio je borac u Bihorskom partizanskom bataljonu Komskog odreda u Posadnoj četi pri Komandi mjesta u Rožajama.

Od maja 1945.godine do juna 1950. godine, je pohađao Gimnaziju u Beranama, a školske 1950/51. godine,  Novinarsko – diplomatsku visoku školu u Beogradu. Nakon njenog ukidanja 1952. godine, prešao je na filozofski fakultet (grupa za francuski jezik i književnost)  i završio ga 1957. godine.  Za vrijeme studija aktivno je obavljao razne društvene poslove u Savezu studenata Beogradskog univerziteta.
Učesnik je na šest dobrovoljnih omladinskih akcija, na kojima je bio član štaba ili komandant radne brigade, a četiri puta je bio i udarnik.
Nakon završetka fakulteta 1957. godine, aktivno je nastavio da se bavi politikom u Rožajama i u Crnoj Gori.
Bio je poslanik Skupštine Crne Gore u nekoliko saziva i predsjednik Odbora za pitanje obrazovanja kulture i nauke Skupštine Crne Gore, kao profesionalac.
Predsjednik SO-e Rožaje bio je 7 godina (1967-1974), a od 1974. godine do odlaska na rad u Savezni sekretarijat za inostrane poslove 1978. godine, bio je član Sekretarijata i Predsjedništva Republičke konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda Crne Gore.
Imenovan je za ambasadora SFRJ u Kamerunu i Ekvatorijalnoj Gvineji 1979. godine. U Saveznom ministarstvu inostranih poslova u Beogradu (SSIP) bio je opunomoćeni ministar, savjetnik saveznog sekretara i ujedno načelnih Službe za interno informisanje.
Obavljao je i druge brojne političke dužnosti od kojih su najvažnije: Član Sreskog komiteta Narodne omladine beranske gimnazije; član Glavnog odbora Narodnog fronta Crne Gore; predsjednik Republičko interesne zajednice obrazovanja i vaspitanja Crne Gore; član Saveznog odbora SRVSJ; predsjednik Izdavačkog savjeta dnevnog lista “Večernje novosti” u Beogradu; Aktivno se bavi novinarskim i publicističkim radom. Ima nekoliko ratnih i mirnodopskih odlikovanja, nagrada plaketa i priznanja. Dobitnik je nagrade “30 septembar” .

 

NURO MUJEVIĆ
Predsjednik SO-e Rožaje od 02.05.1974 do 31.01.1980.godine;

Rođen je 01.02.1929.godine u Koljenu, Rožaje. Osnovnu školu je završio u Koljenu i Rožaje.  Godine 1963. završio je Višu Upravnu školu u Zagrebu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Prištini 1971. godine.

Svoje bogato radno iskustvo počinje kao učesnik u NOR-u 1944/45. Godine 1948. učestvuje u radnoj akcijama izgradnji pruge Nikšić-Titograd kao i 1952. godine na izgradnji Metalnog kombinata Zenica. Pored toga, radio je  u zemljoradničkoj zadruzi Polica kao i u Mesnom narodnom odboru Rožaje. Godine 1955. dolazi na funkciju komercijalnog direktora  trgovačkog preduzeća Bisernica Rožaje da bi 1956. godine bio postavljen za direktora istog preduzeća sve do 1960. godine, kada dolazi na mjesto komercijalnog direktora u Šumskom gazdinstvu u Rožajama.  Od 1963 do 1974. svoj radni vijek provodi u  ŠIK G-Ibar Rožaje  gdje pokriva mjesto   sekretara kombinata, kasnije komercijalnog direktora i na kraju  zamjenika  generalnog direktora.  Od 1974 do 1980. godine, obavlja dužnost predsjednika Skupštine Opštine Rožaje.  Od 1980. je radio kao direktor u Osnovnoj banci Rožaje odakle ide u penziju 1992. Kao penzioner bio je angažovan za obavljanje dužnusti  direktora filijale CKB-a  u Rožajama.

Bio je član: SKJ,SSRN,SSJ,SUBNOR,SSOJ, OK SK, savezni kon. SSRNJ, sekretarijat OKSK,republičke konf. SSRN, opštinska konf. SK,predsjednik  opš. Konf.SK. i delegat kongresa SKCG i SKJ. Odlikovanja:Orden rada sa srebrnim vijencem; Orden za vojne zasluge sa zlatnim vijencem; Orden bratsva i jedinstva sa srebrnim vijencem; Plaketa za postignute rezultate u oblasti narodne odbrane; Priznanje Saveza rezervnih vojnih starješina; Povelja Repbličke konferencije Saveza slijepih Crne Gore; Bronzana plaketa Saveza vojnih starješina Jugoslavije; Diploma povodom pedesetogodišnjice SKOJ-a Republičke konferencije Omladine Crne Gore;

 

ŠAĆIR FETAHOVIĆ 
Predsjednik SO-e Rožaje od 01.02.1980 do 01.06.1982.god. 

Rođen 03.05.1937.god. u Rožajama.
Osnovnu školu završio u Rožajama. Gimnaziju u Novom Pazaru. Građevinski fakultet, osjek konstrukcije, u Beogradu 1964. god.

05.12.1964.god. kao stipendista Opštine, obavlja pripravnički staž u Opštini. 01.04.1965.godine odlazi na otsluženje vojnog roka u školu rezervnih oficira u Karlovcu.  Bio je 01.04.1966.godine rukovodilac R.J. građevinarstva „Gornji Ibar“, a 01.09.1966.godine profesor matematike, istureno odjeljenje gimnazije „Panto Mališić“. Od 01.10.1969.godine raspoređen je kao rukovodilac R.J. građevinarstva „Gornji Ibar“, nakon čega od 01.04.1975.god. „Gornji Ibar“ – razvojna služba, vršenje nadzora kod izvođena inv. radova; 01.05.1975.god.  „Gornji Ibar“ – zamjenik generalnog direktora; 16.01.1978.god. „Gornji Ibar“ – direktor OOUR „Dekor“ u izgradnji; 21.09.1979.god. – nadzorni organ za građevinske radove na „Dekoru“ i „Autoservisu“;  01.02.1980.god. – predsjednik SO Rožaje; 01.06.1982.god.- Investiciona banka Podgorica – član posl. odbora, resor investicije; 06.09.1982.god.- opština Rožaje – rukovodilac programa gravernice;  01.06.1983.god.- predsjednik izvršnog odbora SO  Rožaje;  01.06.1984.god.  „Gornji Ibar“ – rukovodilac razvojne službe;  06.02.1990.god. „Gornji Ibar“ – pomoćnik gen. direktora za razvoj i organizaciona pitanja; 01.03.1991.god.  „Gornji  Ibar“ razriješen dužnosti po sopstvenom zahtjevu; (poslovodstvo „Gornjeg Ibra“: Ramo Bralić-gen.direktor, Dragomir Magdelinić-zamjenik gen.direktora,  Amir Nurković-pomoćnik gen.direktora  za finansije i on, poslije neusplelih protesta radnika i neslaganja sa odlukama vlade da se šumarstvo izdvoji iz sastava drvne industrije podnosi ostavku  na te funkcije) 01.04.1991.god. Opštinski društveni fond za građ. Zemljište i puteve – stručni saradnik; 15.04.1993.god. Opština Rožaje, odjeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stanbeno kom. poslove – viši str.teh.saradnik; (Tada je ukinut ovaj opštinski fond i poslovi i radnici ovog fonda prebačeni u odjeljene za urbanizam, građevinarstvo i stanbeno kom. poslove).  01.05.2002. odlazi u starosnu penziju

Društveno-političke funkcije:
Predsjednik centralnog radn. savjeta „Gornji Ibar“; Predsjednik konferencije SK „Gornji Ibar“; Delegat u Saveznom vijeću Skupštine SFRJ (1974-1978god.); Član opštinske konferencije SK i član komiteta OK SK u tri navrata;  Član Statutarne komisije CKSK Crne Gore (82-86); Član Izvršnog odbora  SO Rožaje (86-90).

Angažovanje u teritorijalnoj odbrani:
Komandir opštinske čete; Komandant radničkog bataljona „Gornjeg Ibra“; Komandant Samostalnog bataljona opštine Rožaje; Komandant teritorijalne odbrane opštine Rožaje; Ima čin rezervnog majora.

Priznanja:
Orden za vojne zasluge sa srebrenim mačevima;  Plaketa 30.septembar1944; Plaketa Zajednice opština; Pohvalu za izvanredne rezultate postignute u izvršavanju postavljenih zadataka u obuci, vaspitanju, saradnji i jačanju moralno političkog jedinstva i borbene gotovosti jedinica teritorijalne odbrane; Zahvalnicu za ostvarenu saradnju i doprinos na jačanju borbene gotovosti i moralno političkog  stanja jedinica, štabova i komandi TO; Plaketa RO „Gornji Ibar“, koju je dodijelio radnički savjet  RO „Gorni Ibar“ povodom 50-godišnjice postojanja za dugogodišnju uspješnu saradnju i doprinos razvoju RO „Gornji Ibar“. (1987.god.)

 

Dr VEHBO HOT
Predsjednik SO-e Rožaje od 13.04.1982   do 1984.godine; 

Rođen 1949.godine, u Bukovici kod Rožaja.
Osnovnu i srednju školu završio u Rožajama, a Filozofski fakultet, grupa biologija, magistrat i doktorat iz bioloških nauka stekao u Skoplju.

Bio je član PredsjedništvaCKSK SR Crne Gore,  8koje je po svojoj inicijativi napustio), predsjednik opštine i predsjednik Komiteta Rožaje.

Objavio radove iz oblasti bioloških nauka.

Od 1992. godine, živi u Švedskoj, gdje radi kao profesor na Univerzitetu.

 

NOVICA RATKOVIĆ
Predsjednik SO-e Rožaje od 13.4.1984  do 8. 1988.godine; 

Rođen je 17.01.1933. godine, u Bašči kod Rožaja.

Osnovnu školu završio je u Bašči a učiteljsku u Beranama. Kao učitelj radio je u Biševu i u Rožajama. Biran je za direktora OŠ „Mustafa Pećanin“ u jednom mandatu.a potom izabran za predsjednika SSRN opštine Rožaje takođe u jednom mandatu.

Za predsjednika opštine Rožaje izabran je 1984. godine.

Nakon predsjedničkog mandata odlazi u penziju.

 

 

JUSUF FETAHOVIĆ 
Predsjednik SO-e Rožaje od 08.1988  do 4.1989.godine;

Rođen je 19.12.1944. godine u Rožajama.
Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Prištini 1971. godine. Završivši fakltet kao uspješan student Jusuf u periodu od 1971. do 1978. godine radi u RO “Bisernica” na mjestu direktora OOUR “Trgovina”.

Godine 1978. biva biran za komercijalnog direktora u “Gornjem Ibru”  da bi od 1980. godine,  bio izabran za generalnog direktora u istom preduzeću i ovu funkciju je obavljao sve do 1984. godine.

Od 1984. do 1986. godine, obavljao je funkciju predsjednika Izvršnog odbora Opštine Rožaje. Godine 1986. bio je član Izvršnog vijeća Skupštine Republike Crne Gore i bio je zadužen za Budžet sve do 1988. godine. U tom periodu živio je u Podgorici.

Po povratku u Rožaje 1988. godine obavljao je funkciju predsjednika Opštine.

Funkciju ministra za poljprivredu, šumarstvo i vodoprivredu obavljao je od 1989. do 1991. godine. Tada je imenovan za člana Vlade i bio zadužen za oblast telekomunikacije. Istovremeno je obavljao i funkciju direktora PTT saobraćaja Crne Gore, a na mjesto direktora je biran u tri mandata sve do 2001. godine.

Septembra 2001. godine, Jusuf odlazi u Zagreb, gdje otvara Diplomatsko predstavništvo Crne Gore i obavlja poslove šefa predstavništva sve do 2005. godine. 2005. godine je penzionisan.

 

HILMO HADŽIĆ
Predsjednik SO-e Rožaje od 04.04.1989  do 08.07.1989.god;

Hilmo Hadžić je rođen je 30. maja 1949. godine u Rožajama, gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju završava u Novom Pazaru, a Prirodno-matematički fakultet, grupa matematika, u Prištini.

Kao profesor matematike počinje svoj radni vijek 1972. godine u rožajskom Školskom centru “30. septembar”. Poslije nekolike godine rada u ovoj ustanovi, odsluženja vojnog roka i kraćeg rada u Gimnaziji u Tutinu, Hilmo se vraća rodnom gradu i od 1978. do 1991. godine nalazi se na dužnosti direktora Školskog centra. Narednih pet godina radi kao profesor u Gimnaziji, a od 1996. godine do svoje smrti obavlja funkciju direktora ove ugledne obrazovno-vaspitne ustanove u Rožajama.

Pored rada u obrazovanju profesor Hadžić je bio aktivan u društveno-političkom radu. Bio je odbornik, predsjednik Opštine, republički poslanik. Učesnik je mnogih skupova, konferencija i kongresa. Doprinosio je svojim radom i članstvom kvalitetnom radu Prosvjetnog savjeta Republike Crne Gore i žirija za dodjelu republičke nagrade “Oktoih”.

Bavio se i literarnim radom. U 1999. godini publikuje svoj prvi rad pod nazivom “Slatko djetinjstvo”, a 2002. godine izlazi zbirka pripovijedaka “Bilo jedno djetinjstvo”. Roman “Jusuf i njegova braća” napisao je 2005. godine. U rukopisu mu je ostala knjiga “Rožajski karvan” koja je posthumno objavljena, 2009. godine.

Dobitnik je više društvenih priznanja. Umro je u Rožajama, 2007. godine.

 

MAHMUT KALAČ
Predsjednik SO-e Rožaje od 08.07.1989 do 31.12.1990.god; 

Rodjen 07. 08 1946. godine, u selu Kalače opština Rožaje. Osnovnu školu je završio u Rožajama a učiteljsku petogodišnju u Novom Pazaru.

Diplomirao je na studijama psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Za vrijeme studija bio je člana Plenuma Beogradskog univerziteta SKJ.

Prvi put se zapošljava u RO “Gornji ibar” Rožaje 1971. godine, na radnom mjestu psihologa rada. Odmah poslije zapošljenja odlazi na odsluženje vojnog roka u Školu rezervnih oficira, u Bileći, koju uspješno završava. Po završetku vojne obaveze ponovo se vraća u RO “Gornji Ibar”, u kojem obavlja funkciju Centralnog radničkog savjeta ove organizacije a u isto vrijeme je bio i predsjednik Opštinske konferencije SK. U Skupštini Crne Gore bio je delegat u periodu od 1974. – 1978. godine, delegat u Vijeću udruženog rada.
Tada odlukom rukovodstva opštiune Rožaje se usmjerava za generalnog direktora novoformirane firme RO “Naparedak”. gdje radi u periodu od 1974. do 1977. godine.

Od 1977. do 1983. godine, radi u unutrašnjim poslovima prvo na mjestu Komandira stanice milicije a potom obavlja poslove načelnika Odjeljenja za unutrašnje poslove Rožaje, odakle se usmjerava RSUP-a gdje vrši poslove Viši inspektor, Više inspektor I klase i savjetnik Republičkog sekretara za unutrašnje poslove Crne Gore.

Odlukom opštinskog političkog rukovodstva od 1983. godine obavlja poslove rukovodioca Opštinskog organa za narodnu odbranu gdje radi do 1989. godine.

Od 08.07.1989. godine, obavlja funkciju predsjednika SO-e Rožaje na koju je izabran na prvim neposrednim predsjedničkim izborima. Taj period je obilježen izmjenama granica između opština Rožaje i Berane, što se smatra odlukom koja je ostavila najozbiljnije štetne posledice na sveukupni razvoj opštine Rožaje. Od 01.07. 1991. godine, obavlja poslove direktora JU Centar za socijalni rad za opštinu Rožaje gdje i danas radi.

 

SAFET CRNOVRŠANIN
Predsjednik SO-e Rožaje od 08.01.1991 do 10.01.1993.god;
 

Rođen je 1958.godine, u Rožajama gdje je završio osnovnu i srednju školu.

Saobraćajni fakultet završio je na univerzitetu u Sarajevu.
Po završetku studija zapošljava se u preduzeću “Gornji Ibar” u dio preduzeća “Servistrans” na mjestu rukovodioca transporta. U  tom preduzeću je bio i sudski vještak iz oblasti saobraćaja, a u Auto Moto društvu iz Rožaja bio je predavača i ispitivač.
Poslije izdvajanja Servis transa iz Gornjeg Ibra obavljao je funkciju zamjenika direktora, a nakon toga je bio izvršni direktor AD “Servistransa”.
Od 2005. radi u ministarstvu saobraćaja i pomorstva kao inspektor I za puteve.

Nakon uvođenja višestranačkog sistema bio je predsjednik osniivačke skupštine Stranke demokratske akcije. Nakon prvih višestranačkih izbora izabran je za predsjednika SO-e Rožaje ispred Stranke demokratske akcije u trajanju od dvije godine i to od 1991. do 1993. godine.

 

RIFAT – RIFKO  HADŽIALIJAGIĆ
Predsjednik SO-e Rožaje od 12.1. 1997 do 30.9. 1998. godine;

Rođen 10.06.1944. godine u Rožajama. osnovnu školu “M. Pećanin” završio je u Rožajama 1959. godine.
Srednju tehničku školu završava u Podgorici 1963. godine.
Školovanje nastavlja u Beogradu, gdje 1967. godine završava Tehnološki fakultet.
Odmah po završetku školovanja svoj radni vijek započinje u “Fabrici amortizera” u Prištini, da bi, na poziv tadašnjeg opštinskog rukovodstva došao u svoj rodni kraj, gdje postaje direktor fabrike “Dekor papira” u izgradnji.  Fabrika “Dekor” počinje sa radom 1981. godine na čijem čelu nastavlja rad.

Godine 1990. postaje predsjednik Opštinskog Komiteta Saveza Komunista Rožaja, da bi 1991. godine Savez Komunsita promijenio ime u Demokrtasku Partiju Socijalista na čijem čelu se nalazi sve do 1998. godine. Paralelno sa ovom funkciojom biva imenovan na mjesto predsjedika SO-e Rožaje od 1996. do 1998. godine.  Svoj radni vijek od 1998. godine nastavlja u Direkciji javnih radova Republike Crne Gore u Podgorici, na mjesto zamjenika direktora, gdje ga zatiče iznenadna prerana smrt 2003. godine, kada je svojim bogatim iskustvim mogao najviše doprinijeti.

 

NUSRET KALAČ
Predsjednik opštine Rožaje  1993 – 1997; 1998 – 2002;
2002 – 2006;   2006 – 2011;   2011 – 2014.

Rođen je 01.03.1961. godine u selu Kalače, opština Rožaje. Osnovnu i srednju školu završio je u Rožajama. Kao omladinac učestvovao je u svim kulturnim i političkim dešavanjima u gradu.

Za člana Republičke konferencije omladine Crne Gore na period od 4 godine izabran je još kao student, 1980. godine.  Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Podgorici 1985. godine, pola godine prije svoje generacije.

Pripravnički staž obavlja u DP „Gornji Ibar“ na poslovima referenta u pravnoj službi.  Poslije obavljanja pripravničkog staža u istom preduzeću raspoređen je na poslovima Sekretara OOUR „Stolarija“.

1989. godine je imenovan za pomoćnika generalnog direktora za Samoupravne, pravne i opšte poslove u DP „Gornji Ibar“. Iste godine je izabran za člana Centralnog komiteta Crne Gore. Vizionar koji je uvijek bio spreman da kaže ono što misli, 1991. godine daje ostavku na tu funkciju zbog neslaganja sa promjenom tada novog Zakona o šumama, koji je, pokazaće se dvije decenije kasnije, uništio rožajsku drvopreradu.

Za predsjednika Opštine je prvi put izabran 1993.godine. Uspravno je podnio teret turbulentnog vremena, izazvanog ratom u okruženju i raspadom bivše Jugoslavije. Na čelu sa njim, Rožaje je kao opština položila prvi ispit humanosti i čojstva prilikom prijema i pružanja pomoći izbeglicama iz Bosne (u periodu od 1992. do 1993. kroz Rožaje je prošlo više od 15 000 raseljenih lica). Identična situacija je bila 1999. godine, kada je u Rožajama, u kraćem ili dužem vremenskom periodu, boravilo više od 100 000 raseljenih lica sa Kosova.

Oženjen je i otac četvoro djece.

EJUP NURKOVIĆ
Predsjednik opštine Rožaje  2014 –  (mandat u toku)

Rođen je 20.01.1957.godine u Seošnici, opština Rožaje. Po završenoj Gimnaziji, upisuje Ekonomski fakultet u Prištini, gdje diplomira 1984. godine. Radni odnos iste godine zasniva u AD “Gornji Ibar” kao pripravnik u periodu od 6 mjeseci.

Nakon obavljenog pripravničkog staža raspoređen je za šefa računovođstva u AD “Gornji Ibar” OOUR „Ugostiteljstvo i Turizam“ gdje je radio 8 godina. Odlukom Skupštine Opštine Rožaje, nakon isteka prethodnog ugovora, raspoređen je u prinudnu upravu AD “Famod” na period od dvije godine.

Kasnije obavlja funkciju Šefa računovođstva za Budžet i finansiije Organa lokalne uprave za Opštinu Rožaje, nakon čega biva unaprijeđen za Načelnika za finansije, kada polaže i Stručni ispit za rad u državnim organima, a zatim biva raspoređen na funkciju Sekretara sekretarijata Organa lokalne uprave Opštine Rožaje.

Novom organizacijom lokalne uprave raspoređen je za Načelnika za privredu i finansije. Osnivanjem nove službe za utvrđivanje, kontrolu i naplatu lokalnih prihoda imenovan je za rukovodioca pomenute službe. Član je više humanitarnih i nevladinih organizacija, bio je aktivan sportski radnik, osnivač sportskih društava u našoj Opštini, član predsjedništva FK „Ibar“, potpredsjednik FK „Ibar“, kao i predsjednik FK „Županica“.
Posjeduje visoko razvijene vještine komunikacije i organizacije.

Oženjen je i otac troje djece.

Politički angažman

Član je Bošnjačke stranke od njenog osnivanja. Na opštinskom nivou obavljao je funkciju odbornika u opštinskoj Skupštini u više mandata. Bio je predsjednik Opštinskog odbora, kao i član Izvršnog odbora.

Na republičkom nivou bio je član Glavnog odbora, član predsjedništva Bošnjačke stranke. Obavljao je funkciju potpredsjednika Bošnjačke stranke u jednom mandatu.

U julu 2014.godine izabran je za Predsjednika Opštine Rožaje.

 

 
 • MAKSIM JOKSIMOVIĆ
  Predsjednik opštine Biševo od 1918 do 1920. godine
 • JONUZ HOT
  Predsjednik opštine Biševo od 1920 do 1923. godine
 • MAKSUT FERIZOVIĆ
  Predsjednik opštine Biševo od 1923 do 1924. godine
 • META MURIĆ
  Predsjednik opštine Biševo od 1924 do 1935. godine
 • MUJKO MUKOVIĆ
  Predsjednik opštine Biševo od 1935  do 1945. godine
 • HASAN KUČ
  Predsjednik opštine Biševo  1946. godine
 • MILORAD BULATOVIĆ
  Predsjednik opštine Biševo  1946.godine
 • HUSEIN GRLIĆ
  Predsjednik opštine Biševo od 1947 do 1950. godine
 • BELO KUČ
  Predsjednik opštine Biševo od 1950 do 1955. godine

Biševska opština 1955. godine spaja se sa rožajskom.

 

PREDSJEDNICI OPŠTINE IBARAC

 • NIKOLA DREKALOVIĆ
  Predsjednik opštine Ibarac od 1919  do 1920. godine
 • ĆAZIM NOKIĆ
  Predsjednik opštine Ibarac od 1920  do 1925. godine
 • SULJO DACIĆ
  Predsjednik opštine Ibarac od 1925  do 1932. godine;

Ibarčanska opština 1932. godine spaja se sa rožajskom.