GLAVNI ADMINISTRATOR

 Redžep Kurbardović, dipl.pravnik
Adresa: ul “M.Tita” bb 84 310 Rožaje;
Tel: 051/274-552; Mob: 069/380-101
e-mail:
redzep.kurbardovic@rozaje.me

IMG_0269

Redžep Kurbardović

 

Redžep Kurbardović, diplomirani pravnik sa položenim državnim ispitom.

Rođen 08.02.1958. godine u Baću, opština Rožaje. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a Gimnaziju u Rožajama. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Prištini 1984. Godine. Društveno je aktivan od mladih dana, od svoje MZ gdje je bio predsjednik i omladinski rukovodilac. Radni aranžman započeo je u Opštini Rožaje kao tržišni inspektor, a do sada je obavljao više odgovornih dužnosti:

– Načelnik odjeljenja za inspekcijske poslove Opštine Rožaje

– Sekretar sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Rožaje

– Rukovodilac opštinskog organa za prekršaje u 2 mandata

– Obavljao je i poslove inspektora Uprave društvenih prihoda za društveno-pravna lica, kao i rukovodilac Službe za imovinsko-pravne poslove.

Biran je 2 puta za odbornika u SO Rožaje.

Bio je član Bošnjačkog nacionalnog Vijeća u zajednici Srbija i Crna Gora kao i član Bošnjačkog nacionalnog Vijeća u Crnoj Gori.

Član je Glavnog odbora Bošnjačke stranke, oženjen je i otac 6 djece.

DUŽNOSTI GLAVNOG ADMINISTRATORA:
  • rješava u drugostepenom upravnom postupku,
  • koordinira rad organa lokalne uprave i službi,
  • stara se o zakonitom, efikasnosnom i ekonomičnom vršenju poslova organa i službi lokalne uprave,
  • daje stručna uputstva i instrukcije o načinu postupanja u vršenju poslova,
  • daje mišljenje na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova organa lokalne uprave i službi,
  • izvršava akte Predsjednika opštine koje donosi u ostvarivanju funkcija usmjeravanja i koordiniranja radom organa i službi lokalne uprave,
  • predlaže i preduzima mjere u cilju otklanjanja uočenih problema i nepravilnosti u radu organa lokalne uprave,
  • podnosi izvještaj o svom radu,
  • obavještava javnost o svom radu,
  • obavlja i druge poslove po ovlašćenju Predsjednika Opštine u skladu sa zakonom.