O Skupštini

Skupština je predstavnički organ gradjana koji funkciju vrši u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom.

Skupština ima 34 odbornika.

Sadašnji saziv Skupštine konstituisan je na sjednici Skupštine od 25.07.2018.godine, nakon sprovedenih izbora koji su održani 27.maja 2018.godine.

Na konstitutivnoj sjednici verifikovani su mandati odbornika.

Na konstitutivnoj sjednici održanoj 25.07.2018.godine za predsjenika Skupštine  izabran je Almir Avdić dipl.menadžer.

Za v.d.sekretara Skupštine imenovan je Amer Dacić dipl.pravnik  na sjednici održanoj 17.08.2018.godine.

Poslovi Skupštine

Skupština:

1. Donosi Statut;
2. Donosi propise i druge opšte akte;
3. Donosi planove i programe razvoja Opštine;
4. Donosi lokalna planska dokumenta;
5. Donosi program uređenja prostora;
6. Donosi budžet i završni račun budžeta;
7. Donosi plan kapitalnih poboljšanja i utvrđuje investicionu politiku;
8. Utvrđuje visinu opštinskih poreza, taksi i naknada;
9. Raspolaže opštinskom imovinom;
10. Utvrđuje uslove za osnivanje mjesnih zajednica i daje saglasnost na odluke o osnivanju ;
11. Raspisuje referendum za teritoru Opštine ili za dio teritorije;
12. Odlučuje o građanskoj inicijativi;
13. Odlučuje o raspisivanju samodoprinosa za teritoriju Opštine;
14. Osniva javne službe;
15. Daje saglasnost za zaduživanje javnih službi čiji je osnivač;
16. Odlučuje o zaduživanju i davanju garancija u skladu zakonom;
17. Vrši verifikaciju mandata i odlučuje o pravima odbornika;
18. Bira i razrješava predsjednika Skupštine, predsjednika Opštine, imenuje i razrješava sekretara i članove
radnih i savjetodavnih tijela;
19. Daje saglasnost na imenovanje i razrješenje potpredsjednika Opštine i  glavnog administratora;
20. Podnosi predlog za ocjenu ustanovnosti i zakonitosti akata državnih organa kada ocijeni da je povrijeđeno
pravo na lokalnu samoupravu;
21. Razmatra izvještaj predsjednika Opštine;
22. Razmatra izvještaj o radu javnih službi čiji je osnivač Opština;
23. Donosi Poslovnik o radu;
24. Donosi etičke kodekse;
25. Daje autentično tumačenje propisa koje donosi;
26. Obrazuje stalna i povremena tijela za razmatranje pitanja iz svoje nadležnosti;
27. Uređuje i obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti i njihov razvoj, uređuje uslove i način organizovanja
poslova u obavljaju komunalnih djelatnosti i odlučuje o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti;
28. Uvtrđuje opšte uslove za uređivanje naselja na teritoriji Opštine, korišćenje javnih i drugih površina i uslove i
način korišćenja prostora za parkiranje;
29. Donosi godišnji program o pribavljanju nepokretnosti za potrebe Opštine;
30. Odlučuje o ustanovljavalju i dodjeljivanju javnih priznanja i nagrada i zvanja počasnog građanina;
31. Propisuje radno vrijeme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
32. Obrazuje službu za poslove Skupštine;
33. Donosi odluku o osnivanju savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave;
34. Donosi odluku o izradi, upotrebi, čuvanju i uništavanju pečata;
35. Donosi odluku o upotrebi simbola;
36. Utvrđuje način i postupak učešća građana u vršenju javnih poslova;
37. Donosi program podizanja spomen-obilježja;
38. Utvrđuje nazive naselja, ulica i trgova;
39. Donosi odluku u komunalnoj policiji;
40. Donosi odluku o broju odbornika;
41. Donosi odluku o emisiji hartija od vrijednosti;
42. Imenuje i razrješava organe upravljanja, nadzorne odbore i organe rukovođenja u javnim službama, odnosno
daje saglasnost na imenovanje i razrješenje organa rukovođenja javnih službi čiji je osnivač Opština;
43. Daje saglasnost na Statut javnih službi, na statusne promjene,povećanje i smanjenje glavnice, na plan
razvoja, program rada i druga programska akta javnih službi;
44. Daje, po pravilu, mišljenje o zakonima i drugim propisima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu
samoupravu;
45. Donosi plan zaštite od požara;
46. Propisuje prekršaje za povrede opštinskih propisa;
47. Donosi odluku o naknadi za rad odbornika;
48. Donosi odluku o osnivanju Asocijacije opština za teritoriju Crne Gore;
49. Odlučuje o saradnji i udruživanju sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugih zemalja;
50. Donosi odluku o osnivanju međuopštinske zajednice;
51. Podnosi inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa;
52. Vrši i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.