Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

Sekretar: Ismet Hadžić
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/270-118;
e-mail:
[email protected]

POSLOVI SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU I FINANSIJE

    • Sekretarijat za privredu i finansije vrši poslove uprave koji se odnose na: Pripremanje, planiranje i izradu Nacrta Budžeta Opštine; priprema propise kojima se utvrđuju lokalni i javni prihodi i privremeno finansiranje potreba za koje se sredstva obezbjeđuju u Budžetu Opštine; pripremu Izvještaja o realizaciji fiskalne politike za tekuću godinu i predlaganje smjernica na osnovu kojih se planiraju prihodi i izdaci za narednu godinu, koje utvrđuje Predsjednik Opštine; izradu stručnog uputstva o ciljevima i smjernicama potrošačkih jedinica radi pripremanja Budžeta; propisuje bliži sadržaj i formu zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava; izrađuje Nacrt Odluke o privremenom finansiranju, prati korišćenje odobrenih sredstava potrošačkih jedinica po dinamici koju odobri Predsjednik Opštine; dostavlja podatke resornom ministarstvu o prihodima i izdacima i budžetskom zaduženju; pripremu izvještaja za Skupštinu Opštine o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve; davanje predloga za donošenje odluke o ulaganjima u skladu sa utvrđenom investicionom politikom; vršenje poslova zaduživanja opštine izdavanjem hartija od vrijednosti ili uzimanjem zajmova; priprema odluke o uvođenju samodoprinosa (opštinskog i mjesnog); učestovanje u identifikaciji i procjeni opštinske imovine u poslovima privatizacije javnih preduzeća koje osniva Opština.
    • Upravlja konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima i vođenje evidencije o postojećem dugu Opštine; pripremu evidencije o postojećem dugu Opštine; pripremu završnog računa Budžeta Opštine; odobravanje otvaranja podračuna i bliže određivanje načina korišćenja ovih računa; vođenje glavne knjige trezora i pomoćne knjige; obavljanje finansijskog planiranja i upravljanje gotovinskim sredstvima; vršenje obračuna i isplaćivanje zarada; naknada lokalnih službenika i namještenika, organa i javnih službi, kao potrošačkih jedinica; upravljanje dugom i analizu zaduženosti; budžetsko računovodstvo i izjašnjavanje; upravljanje finansijskim informacionim sistemom.
    • Pripremu propisa kojima se utvrđuju lokalni javni prihodi (porezi, prirezi, takse i naknade); i analizu efekata primjena tih propisa u cilju predlaganja odgovarajuće fiskalne politike; pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i Predsjednika Opštine; pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa iz njegove nadležnosti; pripremu autentičnih tumačenja opštinskih propisa u ovoj oblasti; ostvarivanje neposredne saradnje sa nevladinim organizacijama povodom pitanja iz nadležnosti organa.
    • Vrši poslove koji se odnose na: obavljanje djelatnosti preduzetnika (upis u registar preduzetnika, ispunjavanje tehničkih i drugih uslova poslovnih prostorija za obavljanje djelatnosti preduzetnika, privremena obustava poslovanja, brisanje iz registra preduzetnika i dr.), ispunjavanje tehničkih i drugih uslova poslovnih prostorija potrebnih za rad preduzeća.
  • Odredjuje privrednim subjektima radno vrijeme duže od propisanog, vodi evidenciju preduzetnika i ostalih subjekata; prati stanje poslovanja privrednih subjekata u opštini i za potrebe nadležnih organa, prikuplja i obradjuje podatke u vezi sa tim; prati stanje u oblasti snabdijevanja i predlaže neophodne mjere u cilju stvaranja uslova za snabdijevanje stanovništva neophodnim robama, prati, proučava i preduzima potrebne mjere u cilju razvoja i unapredjenja vodoprivrede na području opštine, utvrdjuje vodoprivredne uslove; izdaje vodoprivredne saglanosti i vodoprivredne poslove; donosi rješenja o zabrani korišćenja voda za piće koje ne zadovoljavaju pravilnikom utvrdjene zdravstveno-sanitarne standarde; priprema podatke za utvrdjivanje erozivnih područja na teritoriji opštine; preduzima sve potrebne mjere i postupke u pravu zaštita i druge imovine gradjana od štetnog dejstva kontrolisanih voda, prati, proučava i preduzima sve potrebne mjere u cilju dejstva kontrolisanih voda, prati, proučava i preduzima sve potrebne mjere u cilju razvoja i unapredjenja poljoprivrede, stočarstva, lovstva, ribarstva i pčelarstva na području opštine; vodi evidenciju o korišćenju poljoprivrednog zemljišta datog u zakup i zemljišta koje je promijenilo namjenu, daje saglasnost za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, priprema ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta sa kojim raspolaže opština i ovjerava ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta; rješava po zahtjevima za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe; vrši izdradu nacrta i prijedloga odluka i drugih propisa iz svoje nadležnosti koje su predmet razmatranja i usvajanja skupštine; obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti, kao i poslove koje mu povjeri Skupština i Predsjednik Opštine.