Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine

Direktor: V.D. Sabro Kalač, dipl.pravnik
Adresa: ul “M.Tita” bb
Tel: 069/119-916;

 

Direkcija za imovinu :

 • Obavlja poslove koji se odnose na: predlaganje akta koji se odnose na imovinska prava i ovlašćenja koje opština vrši u pogledu imovine koja služi za ostvarivanje njenih funkcija i vođenje evidencije te imovine;
 • Vrši pokretanje postupaka za upis prava na nepokretnostima; pokretanje postupka prenosa prava nad građevinskim zemljištem i vršenje stručne obrade akata u prenosu prava na građevinskom zemljištu ;
 •  Daje podatke organima Opštine na osnovu evidencije koju vodi;
 • Priprema propise i vrši  obradu akata u vezi sa raspolaganjem državnom imovinom iz okvira ovlašćenja Opštine (zaključuje ugovore, priprema predloge odluka i donosi rješenja)
 •  Daje mišljenje na predloge akata o raspolaganju državnom imovinom koje pripremaju javne službe čiji je osnivač Opština;
 • Priprema ugovore o zakupu gradsko-gradjevinskog zemljišta; ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta, uz prethodno pribavljeno mišljenje Sekretarijata za ekonomski razvoj;
 • Vodi evidenciju o svojinsko-pravnim promjenama nastalim po osnovu tih akata i pokretanja postupka za promjene upisa prava na nepokretnostima;
 • Pokreće postupak eksproprijacije shodno programu uređivanja građevinskog zemljišta i zastupanja Opštine do okončanja postupka.
 • Priprema predloge odluka o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti koje se eksproprišu u cilju izgradnje objekata koji su od interesa za opštinu; vođenje postupaka i rješavanje o predaji neizgrađenog gradsko građevinskog zemljišta ranijih vlasnika radi privođenja namjeni određena planom;
 • Priprema i preduzima mjere radi zaštite imovinskih prava interesa opštine.
 • Učestvuje u identifikaciji i zaštiti kapitala opštine u postupcima transformacije privrednih subjekata;
 • Zastupa Opštinu i njene organe pred nadležnim sudovima i organima radi zaštite i ostvarivanja imovinskih i drugih prava od interesa za opštinu;
 • Priprema informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i Predsjednika Opštine;
 •  Vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti.