Komunalno

Direktor: Huzeir Nurković
Adresa: Jaha Kurtagica bb, 84 310 Rožaje
Tel: 051/271-330; Mob: 068/035-802
e-mail: jpk.r@live.com;
www.komunalnorozaje.me;

JP “Komunalno” Rožaje  spada u kategoriju javnih preduzeća i obavlja delatnost od opšteg interesa za Opštinu Rožaje. Od osnivanja 2010 god. Javno preduzeće “Komunalno” Rožaje promijenilo je oblik organizovanja, ime i delokrug rada. Poslije  transformacije  u 2010 god. kada je iz nekadašnjeg JKP Rožaje izvršena podela na JP ,,Komunalno,, i JP ,,Vodovod i kanalizacija,,

Javno preduzeće “Komunalno” u Rožaje je po svom statusu javno preduzeće osnovano radi obavljanja komunalne delatnosti od opšteg interesa za sve građane i privredu. Delokrug rada JP “Komunalno” obuhvata niz komunalnih delatnosti:

  • održavanje javne higijene u gradu;
  • održavanje javnih površina i ulica sa svim pratećim objektima na njima;
  • održavanje  zelenih površina u gradu;
  • održavanje čistoće kod fizičkih i pravnih lica;
  • održavanje i korišćenje privremene glavne gradske deponije;
  • zimsko održavanje ulica i javnih površina u gradu;
  • pijačne usluge i održavanje pijaca;

Radi efikasnijeg rada i bolje funkcionalne postavljenosti raspoloživih kapaciteta, Javno komunalno preduzeće je svoj rad postavilo u sektorskoj organizaciji i to:

  • Radna jedinica  gradska čistoća i gradsko zelenilo;
  • Radna jedinica uredjenje grada i pijaca;
  • Služba  za zajedničke poslove;

JP “Komunalno” Rožaje  je razvrstan u kategoriju srednjih preduzeća. Ukupan broj radnika je 48 .