Skupština – Sekretar

Amer Dacić, dipl.pravnik
Adresa: ul “M.Tita” bb
Telefon: 068/ 030 – 626
e-mail: [email protected] ;
[email protected]

Biografija

Amer Dacić, rođen 19.02.1986.godine u Rožajama. Osnovnu i srednju školu završio je u Rožajama.  Pravni fakultet u Podgorici upisuje 2005.godine gdje isti završava 2009.godine i stiče zvanje specijaliste pravnih nauka- smjer pravosudni. Pripravnički staž obavio je u opštini Rožaje – Direkciji za imovinu. Od februara 2015.godine radi u Službi Glavnog administratora do 17.08.2018.godine od kada obavlja funkciju  v.d. sekretara Skupštine opštine.
Od oktobra 2014.godine do decembra 2018.godine bio je sekretar Komisije za Žalbe opštine Rožaje. Obavljao je i funkciju direktora fudbalskog kluba „Ibar“ iz Rožaja. Predsjednik je Komisije za žalbe fudbalskog Saveza Crne Gore – sjeverna regija od 2017.godine. Bio je predsjednik Savjeta za pritužbe i predstavke građana u Skupštini opštine Rožaje i zamjenik člana Opštinske izborne komisije jednom mandatu. Na funkciju sekretara Skupštine stupio je 11.02.2019.godine.
Član je Sabora islamske zajednice u Crnoj Gori.
Oženjen i otac dvoje djece.

Sekretar Skupštine:

Sekretar Skupštine: organizuje i stara se o obavljanju stručnih, administrativnih i drugih poslova za Skupštinu i njena radna tijela; priprema sjednice Skupštine i njenih radnih tijela, stara se o primjeni odredaba zakona, Statuta, Poslovnika Skupštine i drugih akata kojima se uređuje način rada Skupštine i njenih radnih tijela; organizuje i rukovodi službom Skupštine, odgovoran je za vođenje zapisnika, stenograma, obradu akata Skupštine i za objavljivanje odluka i drugih opštih akata Skupštine, pomaže Predsjedniku Skupštine u radu; vrši i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i aktima Skupštine.