Skupština – Sekretar

Amer Dacić, dipl.pravnik
Adresa: ul “M.Tita” bb
Telefon: 068/ 030 – 626
e-mail: [email protected] ;
[email protected]

Sekretar Skupštine:

Sekretar Skupštine: organizuje i stara se o obavljanju stručnih, administrativnih i drugih poslova za Skupštinu i njena radna tijela; priprema sjednice Skupštine i njenih radnih tijela, stara se o primjeni odredaba zakona, Statuta, Poslovnika Skupštine i drugih akata kojima se uređuje način rada Skupštine i njenih radnih tijela; organizuje i rukovodi službom Skupštine, odgovoran je za vođenje zapisnika, stenograma, obradu akata Skupštine i za objavljivanje odluka i drugih opštih akata Skupštine, pomaže Predsjedniku Skupštine u radu; vrši i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i aktima Skupštine.