Služba Predsjednika

Služba Predsjednika Opštine

Šef: Ismet Kalač
Maršala Tita bb, 84 310 Rožaje
Tel: +382 (0) 51/270-430;  mob:069/499-899
e-mail:
[email protected]

Služba Predsjednika vrši stručne poslove:

 • izrađuje Program rada; priprema Poslovnik o radu; učestvuje u izradi propisa kojima se utvrđuje organizacija i način rada organa uprave; obrađuje odluke, zaključke i druga akta koja donosi Predsjednik; prati realizaciju zaključaka Predsjednika i izrađuje izvještaj o realizaciji tih zaključaka;
 • priprema sastanke Predsjednika i stara se o realizaciji zaključaka sa tih sastanaka;
 • učestvuje u izradi smjernica za ostvarivanje planova i programa razvoja Opštine i učestvuje u izradi Programa rada SO-e;
 • priprema izvještaj Predsjednika o njegovom radu i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave na osnovu izvještaja organa lokalne uprave i javnih službi;
 • učestvuje u izradi ugovora o realizaciji sporazuma koje zaključuje SO-e i Vlada Crne Gore;
 • po pribavljenom izjašnjenju nadležnog organa uprave, priprema mišljenje o predlogu odluka i drugih akata koje Skupštini podnesu drugi predlagači;
 • obezbjeđuje materijale i preko biroa za odnose sa javnošću organizuje saradnju sa novinarima u vezi sa obavještavanjem javnosti o radu Lokalne uprave;
 • obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem saradnje sa Skupštinom i Vladom Crne Gore,  opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu;
 • vrši poslove u vezi sa ostvarivanjem međunarodne saradnje;
 • vrši protokolarne poslove za potrebe Predsjednika,
 • u saradnji sa Službom Skupštine organizuje proslavu Praznika Opštine “30 septembra”;
 • postupa po predstavkama i pritužbama građana upućenih Predsjedniku; utvrđuje činjenice o osnovanosti predstavki i pritužbi i priprema odgovore na iste; postupa po predstavkama koje državni organi upućuju Predsjedniku radi utvrđivanja činjenica, odnosno rješavanja pitanja koja su predmet tih predstavki i pritužbi;
 • obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za Predsjednika i stručna radna tijela koja obrazuje Predsjednika za poslove iz svog djelokruga rada;
 • čuva izvornike svih akata koje donosi Predsjednik;
 • vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga, koji su utvrđeni Zakonom o slobodnom pristupu informacijama;
 • vrši i druge poslove koje odredi Predsjednik.