Zakazana javna rasprava povodom razmatranja Nacrta Odluke o budžetu opštine Rožaje za 2020. godinu

Na osnovu člana 167. i 168. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/2018) i člana 2, 8 i 21. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list RCG“ – opštinski propisi br. 12/16) Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj  opštine Rožaje, o r g a n i z u j e:

JAVNU  RASPRAVU POVODOM RAZMATRANJA NACRTA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ROŽAJE ZA 2020. GODINU

Pozivamo građane opštine Rožaje ,nevladine organizacije ,druge zainteresovane subjekte i zajednice da prisustvuju raspravi i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Odluke o budžetu opštine Rožaje za 2020. godinu.

Javna rasprava će se održati dana 10.12. 2019. godine  sa početkom u 10:00 h u maloj sali Centra za kulturu (biblioteka).

Javnu raspravu će sprovesti Sekretarijat za finansije  i ekonomski razvoj opštine Rožaje.

Primjedbe, prijedloge, sugestije dostavljaju se na adresu: Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj opštine Rožaje. Kontakt telefon 051-271-186.

Primjerak Nacrta Odluke o budžetu Opštine Rožaje za 2020 godinu , građani i svi zainteresovani subjekti mogu preuzeti u prostorijama Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj  kancelarija broj 14, u periodu od 11-15 h svakog radnog dana.

You may also like...