CZK: Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora

Na osnovu člana 39. i 40. Zakona o državnoj imovini (SI. List CG br. 21/9), člana 29-32 uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (SI. List CG br. 44/10), direktor JU Centar za kulturu Rožaje objavljuje,

JAVNI POZIV
za davanje u zakup poslovnog prostora

1. Predmet poziva: Poslovni prostor u prizemlju zgrade JU Centar za kulturu Rožaje, površine 196,40 m2 .

2. Namjena: Poslovne djelatnosti, uslužne djelatnosti (isključene ugostiteljske usluge koje služi alkohol).

3. Rok zakupa: Pet (5) godina, uz mogućnost produženja pod uslovom da zakupac uredno servisira sve svoje obaveze (kirija, elektricna energija, komunalne usluge, vodovod i kanalizacije i ostalo)

4. Pocetni iznos zakupnine: 7€ po m2 korisne površine mjesečno.

Rok za podnosenje pismenih ponuda je osam (8) dana od dana objave Javnog poziva odnosno od 25. 11. 2019. do 03.12.2019.god. od11h do 14h kancelarija br.14. zgrada JU Centar za kulturu Rožaje.

Prijavu za javno nadmetanje mogu podnijeti sva pravna i fizicka lica.

Javni poziv biće objavljen na sajtu JU Centar za kulturu Rožaje i putem javnih glasila.

Učesnici javnog poziva su dužni da dostave sledeću dokumentaciju:

– pravna lica: naziv i sjedište učesnika, potvrda da je pravno lice aktivno, izvod iz Centralnog registra Privrednog suda, potvrda da pravno lice nije u postupku stečaja i likvidacije, potvrda da su izmirene sve poreske obaveze u roku od 30 dana prije javnog nadmetanja, ovlašćenje-punornoćje za učešće na javnom nadmetanju, sva dokumenta ne smiju biti starija duze od 6 mjeseci.

– fizicka fica: ime i prezime, adresa stanovanja, ovjerenu kopiju lične karte iii pasosa, potvrda da se protiv lica ne vodi krivicni postupak (koji izdaje Osnovni sud) ovlašćenje-punomoćje za učešće na javnom nadmetanju ukoliko zastupa drugo fizičko lice.

Ponuda mora sadrfati iznos mjesečne zakupnine koji se nudi za m2• Dokaz o izvrsenoj uplati depozita u iznosu od četiri (4) mjesecnih kirija zakupljenog prostora.

Broj računa sa naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povraćaj depozita.

Ponuda mora biti potpisana i pečatirana (za pravna lica), od strane  fizičkog lica odnosno ovlašćene osobe za pravna lica. Ponudac koji ne bude izabran depozit ce biti vraćen, a depozit čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i zaračunati u zakupninu. U koliko izabrani ponuđač nakon izvrsenog izbora odustane od sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora Izgubice pravo na povraćaj depozita.

Najpovoljnija ponuda smatrat ce se ona koja uz iskljucivo ispunjenje svih uslova nadmetanja, sa prilozenorn trazenorn dokumentacijom, sadrži i najvisi iznos zakupnine.

Javno otvaranje ponuda izvršiće komisija koju ce imenovati direktor JU Centar za kulturu Rožaje, dana 03.12.2019.god. u 14:00h u kancelariji br.14 zgrada JU Centar za kulturu Rozaje. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponudači iii ovlašćeni predstavnici ponudaca.

O rezultatu nadmetanja ponuđači će biti obaviješteni u roku od tri (3) dana od dana utvđenja najpovoljnijeg ponuđača za navedeni poslovni prostor.

Nezadovoljni ponuđači imaju pravo prigovora direktoru JU Centar za kulturu Rozaje, u roku pet (S) dana od dana prijema odluke, ukoliko smatra da je poslovni prostor dat u zakup fizičkom iii pravnom licu ko]e ne ispunjava uslove nadmetanja ili smatra da postupak nije pravilno sproveden.

Sa izabranim ponuđačem direktor JU Centar za kulturu Rožaje ce sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora u četiri (4) istovjetna primjera, za svakoga po dva (2) primjerka.

Poslovni prostor se daje u stanju u kojem je viđen a rekonstrukcija i adaptacija koja se izvodi ( enterijer i eksterijer) u cilju poboljsanja funkcionalnosti u cjelini snosi korisnik uz saglasnost komisije koju imenuje direktor JU Centar za kulturu Rožaje, bez prava na povrat ulozenih sredstava.

Dodatne informacije u vezi objavljenog nadmetanja mogu se dobiti u prostorijama JU Centar za kulturu Rozaje, u kancelarji br.14.

You may also like...