Odluka o sufinansiranju programa rada sportskih klubova u opštini Rožaje

Na osnovu člana 14 Odluke o sufinansiranju sporta („Sl.list CG-Opštinski propisi“ br. 38/15) a u skladu  sa članom 87 Zakona o sportu („Sl.list CG br. 36/11 i 36/13), sekretar Sekretarijata za opštu upravu opštine Rožaje, na prijedlog Komisije za sufinansiranje programa rada sportskih klubova u opštini Rožaje, donosi:

O D L U K U

I  Sekretar Sekretarijata za opštu upravu opštine Rožaje, na prijedlog Komisije za sufinansiranje programa rada sportskih klubova u opštini Rožaje, a u skladu sa Budžetom opštine Rožaje za 2018 godinu, iznos namijenjen za finansiranje sportskih organizacija od 190.000,00 €, raspodjeljuje na sledeći način:

Redni brojNaziv sportske organizacijeSjedišteIznos dodijeljnih sredstava
1.Stonoteniski klub IbarRožaje500,00 €
2.Klub košarke u kolicimaRožaje1.000,00 €
3.Ski klub RožajeRožaje5.000,00 €
4.Planinarski klub PogledRožaje500,00 €
5.Sportskoribolovni klub IbarRožaje4.500,00 €
6.Biciklistički klub AhmicaRožaje1.500,00 €
7.Karate klub HajlaRožaje2.500,00 €
8.Paraglajding klub CondorRožaje500,00 €
9.Skijaški klub HajlaRožaje500,00 €
10.Karate klub RožajeRožaje2.500,00 €
11.Planinarski klub AhmicaRožaje7.000,00 €
12.Fudbalski klub IbarRožaje103.900,00 €
13.Planinarski klub HajlaRožaje1.000,00 €
14.Snowboard klub JumpRožaje500,00 €
15.Šahovski klub RožajeRožaje1.000,00 €
16.Kik boks klub UniverzumRožaje1.000,00 €
17.Džudo klub IbarRožaje14.000,00 €
18.Košarkaški klub IbarRožaje33.500,00 €
19.Skijaški klub TurijakRožaje2.600,00 €
20.Ostale sportske manifestacijeRožaje6.500,00 €

 

Zaključno sa brojem 20        UKUPNO:      190.000,00 €

II   Isplata sredstava vršiće se u skladu sa ostvarivanjem Budžeta opštine Rožaje za 2018 godinu.

III  Sportske organizacije kojima su dodijeljenja sredstva dužne su da do kraja 2018 godine dostave izvještaj o utrošku dodijeljenih sredstava Sekretarijatu za opštu upreau opštine Rožaje.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu Odluke o Budžetu opštine Rožaje za 2018. godinu za finansiranje sportskih organizacija predviđeno je 190.000,00 €.

Sekretarijat za opštu upravu opštine Rožaje u skladu sa Odlukom o sufinansiranju sporta opštine Rožaje, raspisao je Konkurs za raspodjelu sredstava za sufinansiranje programa rada sportskih klubova za 2018 godinu, br.360 od 27.02.2018.godine.

Predsjednik opštine je rješenjem br.451 od 15.03.2018.godine, formirao Komisiju za sufinansiranje sporta, sa zadatkom da na osnovu dostavljenih prijava po Javnom konkursu sačini prijedlog za sufinansiranje programa rada sportskih klubova.

Komisija za sufinansiranje sporta je razmotrila dostavljene prijave po navedenom Konkursu i uz primjenu kriterijuma predviđenih u članu 9 Odluke o sufinansiranju sporta u opštini Rožaje (društveni značaj sportske discipline, masovnost, rang takmičenja, broj prijavljenih takmičarskih liga, urasne kategorije, zauzeto mjesto u takmičarskoj sezoni, KUP takmičenje i ostali ostvareni rezultati, ravnopravno učešće muškaraca i žena, organizacija državnih i međunarodnih takmičenja, bodovanje olimpijskog sporta, kriterijum postojanja kluba, bodovanje ekipnog i pojedinačnog plasmana uzrasnih kategorija i ostvareni rezultati na državnom i međunarodnom takmičenju),  kao i Pravilnika o radu Komisije za sufinansiranje sporta u opštini Rožaje br.223 od 03.03.2017.godine, dana 20.03.2018 godine sačinila je zapinik kojim je predložila sekretaru Sekretarijata za opštu upravu, kao organu lokalne uprave nadležnom za sport, da donese rješenje o raspodjeli sredstava sportsim organizacijama u iznosima navedenim kao u dispozitivu rješenja.

Na osnovu pomenutog zapisnika a u skladu sa članom 14 Odluke o sufinansiranju sporta, sekretar Sekretarijata za opštu upravu opštine Rožaje,prihvatio je prijedlog i raspodijelio sredstva sportskim klubovima kao u dispozitivu rješenja.

Sredstva iz stava 1 dispozitiva ovog rješenja isplatiće se u skladu sa ostvarivanjem Budžeta opštine Rožaje za 2018 godinu, shodno članu 17 Odluke o sufinansiranje sporta.

Sportske organizacije kojima su dodijeljena sredstva dužne su da do kraja 2018 godine dostave izvještaj o utrošku dodijeljenih sredstava Sekretarijatu za opštu upravu opštine Rožaje.

Ova odluka će biti javno objavljena na zvaničnoj internet stranici opštine Rožaje.

Sa izloženog odlučenoje kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka može izjaviti žalbu Glavnom administratoru opštine Rožaje u roku od 15 dana od dana dostavljanja. Žalba se predaje preko ovog organa.

 ŽBroj:424
Rožaje, 20.03.2018.godine.

OBRAĐIVAČ:

SEKRETERIJAT ZA OPŠTU UPRAVU

Takođe pročitati i...

Komentariši