Sekretrijata za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine obavještava

Shodno čl.12 Zakona о procjeni uticaja na životnu sredinu ( SL. RCG br.80/05 ) nadležni organ opštine Rožaje:

– Obavještava zainteresovane organe, organizacije i ostalu zainteresovanu javnost da je podnijet zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, sa pratećom dokumentacijom nosioca projekta D.O.O INTERFOOD 35 Rožaje, zamjena stare sušare sa sušarom novije tehnologije i većeg kapaciteta, kao prateća oprema čije djelovanje je ograničeno unutar gabarita objekta koji se nalazi na katastarskoj parceli broj 1373 KO Rožaje, opština Rožaje.

  • Uvid se može izvršiti u prostorijama Sekretrijata za planiranje,uređenje prostora i zaštitu životne sredine (kancelarija br.11 ) svakim radnim danom od 10h do 14h počev 19.03.2018.godine.
  • Zainteresovani organi i organizacije mogu, u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema, odnosno objavljivanja obavještenja, dostaviti mišljenje, primjedbe ovom Sekretarijatu, kao nadležnom organu.

Takođe pročitati i...

Komentariši