Javni poziv za upis u opštinski registar sportskih organizacija za 2020. godinu

Na osnovu člana 33. Stav 1. Odluke o sufinansiranju sporta („Sl.list CG-opštinski propisi“ br.07/19) a u skladu sa Zakonom o sportu („Sl.list CG“ br. 044/18), Opština Rožaje raspisuje:

JAVNI POZIV

ZA UPIS U OPŠTINSKI REGISTAR SPORTSKIH ORGANIZACIJA ZA 2020. GODINU

I     Pozivaju se sportski klubovi, sportsko rekreativne organizacije, sportske organizacije osoba sa invaliditetom, školska sportska društva i školski sportski savezi sa teritorije opštine Rožaje, da dostave Sekretarijatu za lokalnu samoupravu idruštvene djelatnosti opštine Rožaje, sljedeća dokumenta i podatke:

•  Rješenje o registraciji ( izdato od strane Ministarstva sporta i mladih Crne Gore, tj. dokaz da su registrovane u skladu sa novim  Zakonom o sportu („Sl.list CG“ br. 044/18),

•  Statut,

• Akt o osnivanju,

•  Rješenje o razvrstavanju,

•  Zapisnik o radu Skupštine sportske organizacije,

•  Podatak o broju članova sportske organizacije

•  Podatak o broju licenciranih trenera u sportskoj organizaciji

•  Podatak o tome da li sportska organizacija koristi usluge DOO “Sportski centar“ Rožaje, ili koristi sopstvene sportske terene

Uz navedena dokumenta  potrebno je popuniti i prijavni obrazac za 2020.godinu, koji se može preuzeti  u kancelariji Sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Opštine Rožaje. Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.

II  Javni poziv za upis u Opštinski registar sportskih organizacija u opštini Rožaje za 2020. godinu, otvoren je 20 dana od dana objavljivanja i traje od 07.11.2019 do 27.11.2019. godine.

III  Sportske organizacije koje ne budu upisane u Opštinski registar sportskih organizacija gube pravo učešća na Konkursu za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2020. godinu.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti opštine Rožaje.

You may also like...