Podnijet zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Shodno  čl.12  Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( SL. RCG  br.80/05 ) nadležni organ opštine Rožaje:

  • Obavještava zainteresovane organe, organizacije i ostalu zainteresovanu javnost da je podnijet zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, sa pratećom dokumentacijom nosioca projekta Hot (Hima) Vejsel, za mehanizaciju u vidu traktora i gazdinstvo, na katastarskoim parcelama br. 20/23/2, 20/24/1, 20/25, 20/26, 20/27, 20/28, 20/29, 20/30 KO Bukovica, upisane u posjedovni list br. 331 – Prepis na ime Hot (Hima) Vejsel.
  • Uvid se može izvršiti u prostorijama Sekretrijata za planiranje,uređenje prostora i zaštitu životne sredine ( kancelarija br.11 ) svakim radnim danom od 10h do 14h počev 12.07.2018.godine.
  • Zainteresovani organi i organizacije mogu, u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema, odnosno objavljivanja obavještenja, dostaviti mišljenje, primjedbe ovom Sekretarijatu, kao nadležnom organu.                                  

                                                                                                          Dino Kajević, mast.dipl.ing.arh.

Takođe pročitati i...

Komentariši