Konkurs o dodjeli linija u gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika opštine Rožaje po Planu linija

Na osnovu Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list RCG“ br.45/05) i („ Sl. list CG” br.75/10, 38/12, 18/14 i 71/17), Pravilnika o posebnim uslovima za vozila kojima se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju i prevoza za sopstvene potrebe („Službeni list CG“ br.9/15), članova 6, 7 i 8 Odluke o javnom prevozu u gradskom i prigradskom  linijskom saobrćaju („Sl.list RCG“ – opštinski propis br. 3/07), Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne opštine Rožaje,

r a s p i s u j e:

K O N K U R S

o dodjeli linija u gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika opštine Rožaje po Planu linija

I Utvrđeni linijski pravci za  2019 i 2020. godinu su:

 1. Rožaje – Kalače sa stajalištima:

Autobuska stanica – Jugopetrol pumpa – Dimiškin most, Dedeiće, Baza, Skarepača i Kalače.

3.  Rožaje-Bašča sa stajalištima:

Autobuska stanica – Zeleni– Grahovača raskrsnica– Lučice – Bašča.

4.  Rožaje – Biševo – Razdolje sa stajalištima:

Autobuska stanica – Zeleni – Grahovo – Bijela Crkva – Sinanovića luke – Razdolje.

5.  Rožaje – Bać sa stajalištima:

Autobuska stanica – Zeleni hajrati – Njeguš – Besnik – Bać – raskrsnica za Jablanicu – Dračenovac.

6.  Rožaje – Seošnica sa stajalištima:

Autobuska stanica – Suho Polje – Ledine (kuća N.Haljema) – brdo (kuća K.Ramiza) – Škola.

7.  Rožaje – Plunci – Balotiće sa stajalištima:

Autobuska stanica – Hajrati – Plunci – Škola – potok (Dautovići)

8.  Rožaje-Bukovica-Čokrlije sa stajalištima

II Pravo učešća na Konkursu imaju privredna društva ili preduzetnici koju su registrovani za obavljanje ove djelatnosti.

III Učesnici konkursa su dužni da uz konkursnu prijavu dostave sljedeće:

 • Dokaz o registraciji kod Centralnog  registra privrednih subjekata;
 • Licencu za prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju i izvod licence  za svako vozilo kojim namjerava obavljati prevoz;
 • Dokaz da je obezbjeđen dovoljan broj autobusa za linijske pravce za koje se konkuriše – ima vozila u svojini, zakupu ili lizingu (Ugovor o zakupu vozila mora da naročito sadrži: naziv zakupodavca i zakupca, registarsku oznaku vozila, broj šasije, vrijeme trajanja zakupa i visinu zakupnine, i mora biti zaključen na period od najmanje šest mjeserci i ovjeren kod nadležnog suda ili notara);
 • Saobraćajne dozvole i dokazi o izvršenim redovnim tehničkim pregledima za svako vozilo pojedinačno kojim namjerava obavljati prevoz putnika;
 • Potvrde Mašinskog fakulteta iz Podgorice da svako vozilo pojedinačno, kojim namjerava obavljati prevoz putnika, ispunjava posebne uslove za vozila kojima se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju;
 • Dokaz o ispunjenosti uslova za svakog vozača koji će obavljati prevoz putnika (ovjerenu kopiju vozačke dozvole (D-kategorija), ovjerenu kopiju diplome srednje stručne spreme, Ugovor o radu i Prijava osiguranja zaposlenih-obrazac M-1);
 • Polisa obaveznog osiguranja putnika u javnom saobraćaju od posljedica nesrećnog slučaja za svako vozilo pojedinačno, kojim namjerava obavljati prevoz putnika;   
 • Dokaz da ima obezbijeđen garažno–servisni prostor, uređaja, opremu i odgovarajuće stručnjake, saobraćajne i mašinske struke za održavanje vozila, kao i za obavljanje svakodnevnih preventivnih tehničkih pregleda odnosno za obavljanje tih poslova putem ugovora povjereni ovlašćenom licu, koje je dužno potvrditi tehničku ispravnost na punom nalogu vozila i voditi evidenciju o ovim pregledima;
 • Ima u vlasništvu ili zakupu odgovarajući prostor za parkiranje svih vozila kojima obavlja prevoz; 
 • Cijenu prevoza za svaku liniju za koju konkurišu;
 • Planirani red vožnje za svaku liniju za koju konkurišu.

Sva dokumentacija koja se predaje mora biti u originalu ili ovjerenim kopijama koje ne mogu biti starije od šest mjeseci.

IV Ako dva ili više prevoznika konkurišu za istu liniju i ispunjavaju uslove iz Konkursa, najpovoljnijom ponudom smatraće se ponuda sa najvećim brojem bodova na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • Starost autobusa:

do 5 godina računajući od godine proizvodnje  ………………..   30 bodova

od 5 do 10 godina  ………………………………………………………..   15 bodova

preko 10 godina  …………………………………………………………..     5 bodova

Napomena: Bodovanje se vrši za svako vozilo pojedinačno, kojim namjerava obavljati prevoz putnika.

 • Niža cijena prevoza ………………………………………………………  20 bodova
 • Povoljnije subvencije za pojedine kategorije putnika  ……  10 bodova

(đaci, studenti, penzioneri, lica u stanju socijalne potrebe)

 • Veći broj polazaka na liniji …………………………………………..   20 bodova

Napomena: Kod bodovanja, sabira se broj polazaka na cijeloj grupi linija.

V Ponude sa potrebnim dokazima se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom „Prijava na Konkurs“, na adresu: Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine opštine Rožaje, ul. M.Tita br. 21 Rožaje.

VI Otvaranje ponuda obaviće se trećeg (3) radnog dana od dana zaključenja Konkursa u prostorijama Sekretarijata za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine opštine Rožaje.

VII Komisija za sprovođenje Konkursa za dodjelu linija će u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda razmatrati prispjele ponude, sačiniti izvještaj i predložiti najpovoljnijeg ponuđača za svaku liniju, dok će rješenje o dodjeli linije donijeti nadležni organ.

Bliže informacije učesnici Konkursa mogu dobiti u prostorijama Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine opštine Rožaje,ili na tel. br. 051-271-201.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Br.443

Rožaje, 06.03.2019. godine

You may also like...