Javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje predloga za kandidate za imenovanje članova Savjeta DOO LJE ”Radio televizije Rožaje”

Na osnovu člana 24 Zakona o elektronskim medijima ( “Službeni list CG” broj 46/10, 40/11. 53/11, 6/13, 55/16 i 92/17) i člana 29 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio televizija Rožaje”  (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 8/16), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Rožaje,  u p u ć u j e

J A V N I  P O Z I V

ovlašćenim predlagačima za podnošenje predloga kandidata za imenovanje člana Savjeta Društva sa ograničenom odgovornošću LJE “Radio televizija Rožaje”

1.  Kandidata za člana Savjeta DOO LJE “Radio televizija Rožaje” predlaže ovlašćeni predlagač i to:

Nevladin sektor – ( nevladine organizacije koje se bave: medijima, zaštitom ljudskih prava i sloboda, osobama sa invaliditetom, pravima pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, pravima djece, kulturom, ekologijom, umjetnošću, turizmom i sl. ) – jednog člana.

2.   Član Savjeta bira se iz reda afirmisanih stručnjaka iz oblasti nevladinog sektora koji su relevantni za obavljanje djelatnosti DOO LJE “Radio televizija Rožaje”, koji su crnogorski državljani, imaju prebivalište u Rožajama i najmanje visoku stručnu spremu.

Mandat novoizabranom članu Savjeta traje do isteka mandata Savjeta DOO LJE “Radio televizija Rožaje”.

3.   Članovi Savjeta ne mogu biti:

 • poslanici i odbornici;
 • lice koja bira, imenuje ili postavlja predsjednik Crne Gore, Skupština Crne Gore ili Vlada;
 • funkcioneri političkih partija ( predsjednici stranaka, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri );
 • lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, zaposleni, lica pod ugovorom i sl., imaju interesa u pravnim licima koja se bave djelatnošću proizvodnje, emitovanja i/ili distribucije radijskog i/ili televizijskog programa ili drugih audovizuelnih medijskih usluga i sa njima povezanim djelatnostima ( oglašavanje, elektronske komunikacije i sl. );
 • lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja, korupcije, prevare ili krađe, bez obzira na izrečenu kaznu ili su pravosnažno osuđena za drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju pravne posljedice osude;
 • lica koja su bračni drugovi lica navedenih u alineji 1 do 4 ovog stava ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u pravoj liniji, bez obzira na stepen srodstva, i pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva i srodstvu po tazbini.

4.    Ovlašćeni predlagač, uz predlog, obavezno dostavlja: ime i prezime kandidata, druge lične podatke, podatke o prebivalištu, kraću biografiju i obrazloženje predloga koji mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlašćenog predlagača.

Predlog kandidata za člana Savjeta podnosi se na obrascu koji je utvrdio Odbor za izbor i imenovanja, a koji je objavljen na web sajtu Opštine Rožaje. Ovlašćeni predlagač dužan je da uz predlog kandidata za člana Savjeta dostavi:

 • dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Rožajama,
 • dokaz o stručnoj spremi predloženog kandidata,
 • potpisanu izjavu kandidata da prihvata kandidaturu, i da ne postoji smetnja iz tačke 3 ovog Javnog poziva za njegovo imenovanje za člana Savjeta.

5.   Nevladina organizacija, kao ovlašćeni predlagač, mora da je registrovana kod nadležnog organa državne uprave najmanje tri godine prije objavljivanja Javnog poziva za podnošenje predloga za kandidata člana Savjeta. Nevladine organizacije kao predlagači dužni su da uz predlog kandidata za člana Savjeta, pored dokaza iz ovog poziva dostave i:

 • dokaz o upisu u registar nevladinih organizacija kod nadležnog organa uprave;
 • osnivački akt i statut u tekstu koji se nalazi kod nadležnog organa državne uprave;
 • izvještaje o radu i finansijske izvještaje za prethodne tri godine.

6.  Rok za predlaganje kandidata je 45 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u Dnevnom listu “Pobjeda”.

7.   Predlozi za kandidata za člana Savjeta  podnose se Odboru za izbor i imenovanje Skupštine opštine Rožaje, preko Službe za skupštinske poslove, na adresu Maršala Tita br. 21, Rožaje.

8.    Ovaj Javni poziv objaviće se u Dnevnom listu ‘’Pobjeda’’, putem Lokalnog javnog emitera  “Radio  televizija Rožaje” i na web sajtu opštine Rožaje www.rozaje.me.

Obrazac i izjava za imenovanje člana Savjeta , objaviće se na web sajtu Opštine Rožaje.

CRNA GORA
Skupština opštine Rožaje
Odbor za izbor i imenovanja
Broj: 284
Rožaje, 01.11.2019.godine

Na osnovu člana 24 Zakona o elektronskim medijima ( “Službeni list CG” broj 46/10, 40/11. 53/11, 6/13, 55/16 i 92/17) i člana 29 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio televizija Rožaje” (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 8/16), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Rožaje, u p u ć u j e

ISPRAVKU JAVNOG POZIVA, BROJ 279 OD 23.10.2019.GODINE
ovlašćenim predlagačima za podnošenje predloga kandidata za imenovanje člana Savjeta Društva sa ograničenom odgovornošću LJE “Radio televizija Rožaje”, objavljen u Dnevnom listu “Pobjeda” od 26.10.2019.godine

 • Vrši se ispravka tačke 3 i dodaju sledeće alineje:
 • poslije alineje 1 ( jedan ) dodaje se alineja 2 ( dva ) koja glasi: “ zaposleni u Radio televiziji Rožaje”.
 • alineja dva postaje alineja tri;
 • poslije alineje tri dodaje se alineja četiri koja glasi: “ izabrana, imenovana ili postavljena lica u organima lokalne samouprave”;
 • alineja tri postaje alineja pet;
 • alineja četiri postaje alineja šest;
 • alineja pet postaje alineja sedam;
 • vrši se ispravka alineje šest koja postaje alineja osam i glasi: “lica koja su bračni drugovi lica navedenih u alineji od 1 do 6 ovog stava ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u pravoj liniji, bez obzira na stepen srodstva, u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva i drugog stepena srodstva po tazbini”.

Ostale tačke Javnog poziva ostaju nepromijenjene.
Rok za predlaganje kandidata je 45 dana od dana objavljivanja ispravke Javnog poziva u Dnevnom listu “Pobjeda”.

SKUPŠTINA OPŠTINE ROŽAJE
ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
P r e d s j e d n i k,
Cena Kajević, s. r.

You may also like...