Javna rasprava o izrađenom Strateškom planu opštine Rožaje za period 2014 – 2020.godina

Na osnovu člana 110. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“ br.42/03, 28/04,75/05,13/06 i Sl.list CG br.88/09,3/10) člana 2. i 8. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list RCG“ – opštinski propisi br.12/05) Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine , organizuje

JAVNU RASPRAVU
o izrađenom Strateškom planu opštine Rožaje za period 2014- 2020.godina

Pozivamo građane opštine Rožaje, nevladine organizacije, druge zainteresovane subjekte i zajednice da prisustvuju raspravi i daju svoj doprinos u razmatranju ovog strateki važnog dokumenta za razvoj Opštine.

Javna rasprava će se održati 25.12.2013.godine, (srijeda) sa početkom u 12h u sali Centra za kulturu (biblioteka).

Primjerak ovog dokumenta možete pogledati ovdje Strateški plan razvoja opštine Rožaje

Sekretar Sekretarijata,
Arbin Kalač

Takođe pročitati i...

Komentariši