Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2015/2016

Sekretarijat za kulturu, društvene djelatnosti i sport Opštine Rožaje, na osnovu čl.7 Odluke o stipendiranju i odobravanju jednokratne pomoći studentima br.3434 od 24.08.2015.godine
( Sl.list CG –Opštinski propisi 31/2015 od 08.09.2015.godie), raspisuje

KONKURS
ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2015/2016.GODINU

1.   USLOVI KONKURSA

Pravo na ostvarivanje stipendije imaju studenti:
– Koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Rožaje;
– Koji su redovno završili prethodne godine studija u predviđenom roku;
– Koji ne primaju stipendiju od strane drugog subjekta;

2.   KRITERIJUMI ZA DODJELU STIPENDIJE

Kriterijum po prosječnoj ocjeni ostvarenoj za godinu za koju se raspisuje konkurs;
– Kriterijum socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika;
– Deficitarno zanimanje;
– Paralelno studiranje;

Svaki student može učestvovatti na konkursu po jednom kriterijumu koji izabere kao  najpovoljniji.

3. POTREBNA DOKUMENTA

– Uvjerenje Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave o prebivalištu studenta.
– Uvjerenje Fakulteta (Akademije) o upisu tekuće godine studija (2015/16) u kojem će biti naznačeno da se semestar studijske godine upisuje prvi put kao i studijska godina kada je student upisan na Fakultet (Akademiju).
– Uvjerenje Fakulteta (Akademije) o broju položenih ispita iz prethodne nastavne godine (2014/15) sa ocjenama po predmetima i ukupnim prosjekom ocjena (za studente po Bolonjskoj deklaraciji visokoškolska ustanova će prikazati prosjek ocjena iz prethodne godine i u cifarskom ekvivalentu sa dvije decimale).
– Uvjerenje Fakulteta (Akademije) o trajanju studija i apsolvenskog staža (za studente završnih     godina).
– Za uvjerenja o studiranju izdata na stranom jeziku potrebno je dostaviti prevod stalnog sudskog  tumača

Pored dokaza o ispunjenosti opštih uslova, student je dužan priložiti i dokaze vezane za kriterijume predviđene tačkom II ovog konkursa.

4.  ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENATA

Rok za podnošenje zahtjeva i potrebne dokumentacije je 15 dana ( od 17.09.2015.godine do 01.10.2015.godine).
Neblagovremeni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

5.   DODJELA STIPENDIJA

Redosled studenata za dodjelu stipendija utvrđuje se na osnovu kriterijuma utvrđenih Odlukom o stipendiranju studenata (br.3434 od 24.08.2015.godine,  Sl.list CG –Opštinski propisi 31/2015 od 08.09.2015.godine)  i Pravilnika o radu Komisije.
Rang lista se objavljuje na oglasnoj tabli u zgradi Opštine, na jednom elektronskom mediju i web sajtu Opštine Rožaje.

6.  VISINA STIPENDIJE

Stipendija za školsku 2015-2016 god. isplaćivaće se za 10 mjeseci u mjesečnom iznosu od 50  eura
Korisnik stipendije potpisuje ugovor o stipendiranju sa Predsjednikom opštine kojim se preciziraju međusobna prava i obaveze.

7.   KONKURSNI OBRAZCI I INFORMISANJE O POSTUPKU SPROVOĐENJA KONKURSA

Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na stipendiju možete preuzeti OVDJE kao i sve informacije vezane za isti mogu se dobiti u kancelariji  Sekretarijata za kulturu, društvene djelatnosti i sport – Opština Rožaje, isti je objavljen  na web sajtu 0pštine Rožaje, www.rozaje.me

S E K R E T A R ,
Ajsel Kalač,dipl.pravnik kriminalista

Takođe pročitati i...

Komentariši