Zakazana javna rasprava povodom razmatranja Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Rožaje za 2019.godinu

Na osnovu člana 167 i 168. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br.02/2018) i člana 2., 8. i 21. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list RCG – opštinski propisi br.12/16“) Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj opštine Rožaje, organizuje:

JAVNU RASRAVU POVODOM RAZMATRANJA

NACRTA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU

OPŠTINE ROŽAJE ZA 2019.GODINU

Pozivamo građane opštine Rožaje, nevladine organizacije, druge zainteresovane subjekte i zajednice da prisustvuju raspravi i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Rožaje za 2019.godinu.

Rasprava će se održati 08.11.2019.godine (petak), sa početkom u 10 časova u maloj Sali Centra za kulturu (biblioteka).

NAPOMENA: Primjerak Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Rožaje za 2019. godinu, građani i svi zainteresovani subjekti mogu preuzeti u prostorijama Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj, Kancelarija broj 14. u periodu od 11 – 15 časova, svakog radnog dana. Kontakt telefon 051 – 271 – 186.

You may also like...