Spisak radnika koji su primljeni u radni odnos na određeno i na neodređeno vrijeme


Crna Gora

Opština Rožaje

Broj 2786

Rožaje, 08.09.2014.god

SPISAK     radnika koji su primljeni u radni odnos na određeno i na neodređeno vrijeme,kao i pripravnici na 12 i 9 mjeseci, u periodu od 24.03.2014. — 02.07.2014. godine, tj. od dana raspisivanja izbora do dana izbora predsjednika opštine.

 

                   I  OPŠTINA ROŽAJE – ORGANI LOKALNE UPRAVE –

 

R.brIme i prezimeNa odredjeno         (na period)Na neodredjeno(datum prijema)Napomena
 1Smajo Camić12.02 .2014-12.08.2014
 2Nihad Ibrahimović16.06.2014.-16.09.2014
 3Bojana Zekić23.06. 2014-23.09.2014
 4Ćazim Hadžić16.06. 2014.-16.09.2014
 5Tahirović Semir16.06.2014.-16.09.2014
 6Avdija Kuč16.06.2014.-16.09.2014.
 7Meliha Sutović16.06.2014.-16.09.2014.
 8Nihad Fetahović16.06.2014.-16.09.2014.
 9Selma Zekić23.06.2014-23.09.2014.
 10Erduan Demić16.06.2014.-16.09.2014.
11Adnan Ćorović16.06.2014.-16.12.2014.
 12Faruk Kuč30.06.2014-30.09.2014.
 13Adis Duraković30.06.2014-30.09.2014.
 14Irma Kajević18.06.2014.
 15Emir kuč18.06.2014.
 16Kenan Kurtagić18.06.2014.
 17Ersal Pepić18.06.2014.
 18Amra Kalač-Hodžić18.06.2014.
 19Eldin Kalač18.06.2014.
 20Armen Kalač18.06.2014.
 21Ilhan Kardović18.06.2014.
 22Mirhan Kuč18.06.2014.
 23Jasmin Luboder18.06.2014.
 24Haris Tahiroić18.06.2014.
 25Indir Murić16.06.2014.
 26Kenan Međedović05.06.2014.
 27Zemir Kalač18.06.2014.
 28Amel Kalač18.06.2014.
 29Emir Kalač16.06.2014.
 30Salko Ramović30.06.2014.

 

 

 

 

II                                                LOKALNI BIZNIS CENTAR

R.br.Ime i prezimeNa   određeno                         (na period)Na neodredjeno(datum prijema) Napomena
 1Hadžić Asmir04.06.2014.
 2Murić Faruk04.06.2014.
 3Šutković Zulfo04.06.2014.
 4Kalač Asmin18.06.2014.
 5Šutković Almir04.06.2014

 

 

 

III      TURISTIČKA ORGANIZACIJA ROŽAJE

 

R.brIme i prezimeNa odredjeno(na period)Na neodredjeno       (datum prijema)Napomena
 1Nurković Mersad         10.06. 2014- 10.09.2014.god.
 2Duraković Armen         10.06.2014-10.09.2014. god.
 3Klimenta Sajmon         04.06.2014.god
 4Kastrat Enes         04.06.2014.god
 5Dacić Aida         04.06.2014.god
 6Zejnelagić Ajsela         04.06.2014.god

 

                       IV       SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

R.br.Ime i prezimeNa odredjeno     (na period)Na neodredjeno   (datum prijema)Napomena
 1Nihad Zejnelagić20.06.2014
 2Emir Gusinjac20.06.2014
 3Ervin Ademagić20.06.2014
 4Elvis Ganić07.04.2014
 5Nerves Kalač01.07.2014. – 01.01.2015.
 6Edin Mujević01.07.2014 – 01.07.2015.
 7Nedžad Šabotić20.06.2014 – 20.10.2014.
 8Rusmir Agović18.06.2014 – 18.09.2014.
 9Zijad Kalač18.06.2014 – 18.09.2014.
 10Murić Elvis20.06.2014- 20.10.2014
 11Ismet Nurković13.06.2014-13.10.2014.

 

                     V        SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

 

R.br.Ime i prezimeNa odredjeno            (na period)Na neodredjeno (datum prijema)Napomena
 1Ćazim Hadžić16.06.2014- 16.09.2014

 

                                       VI                 JP „KOMUNALNO“

 

R.br.Ime   i PrezimeNa određeno        (na period)Na   neodređeno    (datum prijema)Napomena
 1Faruk Nikč         24.03.2014.
 2Rafet Murić12.06.2014 – 12.09.2014.
 3Albin Škrijelj12.06.2014 – 12.09.2014.
 4Admir Mujković12.06.2014 – 12.09.2014.
 5Hasib Šaljić16.06.2014.
 6Rešad Čedić16.06.2014.
 7Mersudin Murić01.07.2014.

                                             VII              JP „ VODOVOD „

 

R.br.Ime   i PrezimeNa određeno            (na period)Na     neodređeno     (datum prijema)Napomena
 1Amer Ramović24.03.2014. do povratka radnika sa odsustva

 

                                   VIII              SPORTSKI CENTAR

R.br.   Ime i prezimeNa     odredjeno    (na period)   Na   neodredjeno(datum prijema)Napomena
 1Admir Topalović04.06.2014- 30.08.2014.04.06.2014.
 2Nervin Huremović06.06.2014- 30.08.201404.06.2014.

 

 

                                           IX                JS   RADIO ROŽAJE

R.br.Ime i prezimeNa odredjeno      (na period)Na neodredjeno (datum prijema)Napomena
 1Ermin Nurković16.06.2014- 16.09.2014
 2Semir   Bibić16.06.2014 –    16.09. 2014
 3Elvis Mujević24.06.2014 – 24.09.2014
 4Kalač Anes16.06.2014 – 16.09.2014
 5Dacić Emir24.06.2014 – 24.09.2014

 

 

               X               JU ZAVIČAJNI MUZEJ „ GANIĆA KULA “ ROŽAJE

R.br.Ime i prezimeNa odredjeno    (na period)Na neodredjeno (datum prijema)Napomena
 1Kurtagić Mirza18.06.2014- 18.09.2014
 2Šutković Safedin23.06.2014 – 23.09.2014.

 

Spisak pripravnika koji su primljeni na period od 01.01.2014.god do 31.12.2014.godine na teret budžeta opštine Rožaje.

Redni broj.Ime i prezime pripravnikaNa periodOrgan u koji je primljenNapomena
 1Murić Amer01.01.2014- 31.12.2014.Sekretarijat za opštu upravu
 2Hot Nermina01.01.2014- 31.12.2014.Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti
 3Kurbardović Semir01.01.2014- 31.12.2014.Sekretarijat za privredu i finansije
 4Murić Armin01.01.2014- 31.12.2014.Uprava lokalnih javnih prihoda
 5Fetahović Haso01.01.2014- 31.12.2014.Direkcija za imovinu
 6Murić Munever01.01.2014- 31.12.2014.Komunalna policija
 7Nurković Aldin01.01.2014- 31.12.2014.Komunalna policija
 8Kalač Denisa01.01.2014- 31.12.2014.Služba za skupštinske poslove
 9Dacić Emir01.01.2014- 31.12.2014.Služba zaštie
 10Omerović Merlin01.01.- 31.12.2014.Služba zaštite
 11Asanagić Armen01.01.2014- 31.12.2014.Glavni administrator
 12Kurpejović Ildijana01.01.2014- 31.12.2014.Sekretarijat za uređenje prostora
 13Garović Goran01.01.2014- 31.12.2014.Sekretarijat za privredu i finansije
 14Murić Semir01.01.2014- 31.12.2014.JP Vodovod i kanalizacija
 15Kardović Fikret01.012014.- 31.12.2014.Zavičajni muzej“ Ganića kula“
 16Matović Velid01.01.2014- 31.12.2014.Lokalni biznis centar
 17Hadžialijagić Ajša01.01.2014- 31.12.2014.Turistička organizacija
 18Murić Admir01.01.2014- 31.12.2014.Sportski centar
 19Kalač Lejla01.12.2014- 31.12.2014.JS Radio Rožaje

 

 

Spisak pripravnika koji su primljeni na period od 9 mjeseci (stručno osposobljavanje) na teret budžeta opštine Rožaje.

Redni brojIme i prezime pripravnikaPeriodOrgan u koji je primljenNapomena
 1Kalač Anes05.02.2014-05.11.2014.Sekretarijat za privredu I finansije
 2Dautović Suad05.02.2014-05.11.2014.Komunalna policija
 3Sutović Eldin05.02.2014-05.11.2014.Služba zaštite
 4Murić Jusuf05.02.-05.11.2014.Komunalna policija
 5Murić Elvis05.02.2014-05.11.2014.Služba zaštite
 6Dacić Valjon05.02.2014-05.11.2014.Turistička organizacija
 7Sinanović Irfan04.02.2014-04.11.2014.Zavičajni muzej
 8Muković Almin01.02.2014-31.10.2014.Lokalni biznis centar
 9Dacić Ajsela21.032014.-21.12.2014.Turistička organizacija
 10Husić Semir21.03.2014-21.12.2014.Služba za skupštinske poslove
 11Škrijelj Edin21.03.2014-21.12.2014.Sekretarijat za privredu I finansije
 12Dautović Eldin21.03.2014-21.12.2014.Komunalna policija
 13Salihović Sead21.03.2014-21.12.2014.Sekretarijat za uređenje prostora
 14Murić Zehrudin21.03.2014-21.12.2014.Sekretarijat ya privredu I finansije
 15Muković Irfan21.03.2014-21.12.2014.Turistička organizacija
 16Hot Suada01.02.2014-31.07.2014Centar za kulturu

 

Napomjena:

  1. Broj radnika koji su primljeni na određeno radno vrijeme                        36
  2. Broj radnika koji su primljeni na neodređeno radno vrijeme                    34
  3. Broj pripravnika koji su primljeni na period 01.01.2014- 31.12.2014       19
  4. Broj službenika koji su primljeni na stručno osposobljavanje na period od 9 mjeseci                                                                                                             16

_________________________________________________________________

Ukupno :                             105

Rožaje, 25.08.2014.godine

Predsjednik opštine Rožaje

Ejup Nurković, dipl. ecc

You may also like...