Ponovljen zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. ) , (naručilac) dostavlja

PONOVLJEN ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Opština Rožaje Lice/a za davanje informacija: Službenik za javne nabavke Mersudin Kalač
Adresa: Ul. Maršala Tita bb. Poštanski broj: 84310
Sjedište: Rožaje PIB 02023318
Telefon: 051/271/275 Faks: 051/271/275
E-maila dresa:                        [email protected] Internet stranica:  www.rozaje.me

II Predmet nabavke:

 • Usluge

III Opis predmeta nabavke:       

,,IZRADA GLAVNOG REVIDOVANOG PROJEKTA,,FEKALNE KANALIZACIJE ZA ĆATOVSKE LIVADE U ROŽAJAMA “ 

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 10000,00  €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije:

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

R.B. Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija Jedinica mjere Količina
   1   ,,Izrada glavnog revidovanog projekta fekalne kanalizacije za naselje Ćatovske livade u Rožajama, u skladu sa projektnim zadatakom br. 912 od 18.07.2019 godine, i UTU uslovima za izradu tehničke dokumentacije br.0402-115/1/19 od 03.06.2019 godine.     Glavni projekat         kom 1

VI Način plaćanja:

 -Virmanski

– Rok plaćanja 45 dana od dana dostavljanja  projekta.

VII Rok za završetak glavnog projekta 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

□ najniža ponuđena cijena broj bodova 100

 IX slovi za učešće u postupku javne nabavke:

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Licenca projektanta i izvođača radova.

X Rok i način dostavljanja ponuda:  Ponude se predaju  radnim danima od 08 h  do 15 sati, zaključno sa danom 27.09.2019 godine do 09:30  sati.

Ponude se mogu predati:

¨ neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: Ul. Maršala Tita bb.

¨ preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Maršala Tita bb.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  27.09.2019 godine u 10:00 sati, u prostorijama zgrade Opštine Rožaje na adresi: Ul. Maršala Tita bb.

Ponuda se dostavlja  u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj poziva za dostavljanje ponuda, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”.

XI Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka:

 •  5 dana od dana javnog otvaranja
 • Prilog:
 • skeniran projektni zadatak br. 912 od 18.07.2019 godine
 •  UTU uslovi za izradu tehničke dokumentacije br.0402-115/1/19 od 03.06.2019 godine.
 • Izjava o ispunjavanju uslova.
 • Napomena:  Obrasc Izjave je prilog ovog Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti, kao i Izjava naručioca o nepostojanju sukoba interesa.
 • Ostale informacije:
 • Ponuđač sačinjava i podnosi ponudu u svemu prema Zahtjevu za dostavljanje ponude.
 • Ponuđač može do isteka roka za dostavljanje ponuda dostaviti samo jednu ponudu i ne može je mijenjati.
 • Ponuđač u svojoj ponudi izražava cijenu u eurima, sa uračunatim PDV-om.
 • Ponuđena cijena se piše brojkama.
 • U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
 • Ponude primljene nakon roka za dostavljanje ponuda neće biti razmatrane.
 • Ponude dostavljene neposrednom predajom ili preporučenom pošiljkom se dostavljaju na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj je napisan tekst „ponuda – ne otvaraj prije datuma i vremena za ozvaranje ponuda“, naziv i broj nabavke, kao i naziv, broj telefona i adresa ponuđača.
 • Ponude se otvaraju javno, najkasnije sat vremena nakon isteka roka za dostavljanje ponuda.
 • Otvaranju ponuda mogu da prisustvuju ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji za tu svrhu prilažu punomoćje potpisano od strane ovlašćenog lica ponuđača.
 • Javno otvaranje ponuda će se održati u kancelariji Službenika za javne nabavke opštine Rožaje, ulica „M.tita“ bb. Rožaje.
 • Naručilac će svakom ponuđaču dostavi primjerak obavještenja o ishodu postupka javne nabavke na dokaziv način (faksom, eletronskom poštom i sl.).
 • Na obavještenje o ishodu postupka nije moguće uložiti žalbu.
 • Naručilac objavom obavještenja o ishodu postupka, odnosno izvršenom dostavom na dokaziv način stiče uslove za zaključene ugovora o nabavci.
 • Naručilac zadržava pravo da poništi postupak nabavke male vrijednosti, prije ili nakon roka za dostavljanje ponuda bez posebnog pisanog obrazloženja.

Službenik za javne nabavke                                                            Ovlašćeno lice naručioca

   Mersudin Kalač, dipl.ecc.                                                               Ejup Nurković, dil.ecc.

                     s.r.                                                                                           s.r.

                                                                                       M.P

 

IZJAVA NARUČIOCA ( LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA MALE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA[1]

Opština Rožaje

Broj: 0101- 2217-1

Rožaje 24.09.2019. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz izmijenejnog Plana javne nabavke broj 0101-149/7 od 19.09.2019 godine za nabavku usluga-„izrada  Glavnog revidovanog projekta kanalizacije za naselje ćatovske livade, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjednik opštine:                                                                Ejup Nurković dipl.ecc

                                                                                                                 s.r.

Službenik za javne nabavke:                                                 Mersudin Kalač, dipl.ecc

                                                                                                                 s.r.

 Sekretar sekretarijata za planiranje, uređenej prostora i zaštitu životne sredine:                                 

                                                                                   Rusmir Džudžević, mast dipl.ing.arh.

                                                                                                                 s.r.

FINANSIJSKI DIO PONUDE

r.b. opis predmeta bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke jedinica mjere količina jedinična cijena bez pdv-a (€) ukupan iznos bez pdv-a (€) pdv (€) ukupan iznos sa pdv-om (€)
1                
2                
3                
…..                
Ukupno bez PDV-a  
PDV  
Ukupan iznos sa PDV-om:  

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je  
Mjesto izvršenja ugovora je  
Način i dinamika isporuke/izvršenja  
Način sprovođenja kontrole kvaliteta  
Rok plaćanja  
Način plaćanja  
Period važenja ponude  

Ovlašćeno lice ponuđača 

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

                                                                       M.P.

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA[2]

 (ponuđač)                                              

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA MALE NABAVKE broj ________________________ godine za nabavku   (opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

                                                                       M.P.

Memorandum ponuđača
U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;
I Z J A V U
Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo. Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda. Potpis ovlašćenog lica
Datum i mjesto potpisivanja

[1]Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

[2] Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

You may also like...