Plan i program javne rasprave odluke o budžetu opštine rožaje za 2019. godinu

Na osnovu člana 167. i 168. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/2018) i člana 2., 8. i 21. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list RCG“ – opštinski propisi br. 12/16) Sekretarijat za finansije opštine Rožaje, o r g a n i z u j e

 

PLAN I PROGRAM JAVNE RASPRAVE ODLUKE O BUDŽETU

OPŠTINE ROŽAJE ZA 2019. GODINU

 

Povodom Nacrta Odluke o budžetu opštine Rožaje za 2019. godinu, radi informisanja najšire stručne javnosti Nacrt Odluke  urađen je u dovoljnom broju primjeraka za sve zainteresovane subjekte.

 

Javna rasprava će se održati dana 06.12.2018. godine (petak) sa početkom u 14:00h u maloj sali Centra za kulturu (biblioteka).

 

Javnu raspravu će sprovesti Sekretarijat za finansije opštine Rožaje.

Primjedbe, prijedloge, sugestije dostavljaju se na adresu: Sekretarijat za finansije opštine Rožaje. Kontakt telefon 051-271-186.

Primjerak Nacrta Odluke  o budžetu opštine Rožaje za 2019. godinu, građani i svi zainteresovani subjekti mogu preuzeti u prostorijama Sekretarijata za finansije, kancelarija broj 14, u periodu od 11-15h svakog radnog dana.

 

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE OPŠTINE ROŽAJE

Rožaje, 22.11.2018. godine

Dokumenta možete preuzeti:

Takođe pročitati i...

Komentariši