Javni poziv za sporazumni prestanak radnog odnosa

Na osnovu č1.58. Zakona o lokalnoj samoupravi [.,Sl.list CG“, br.2/18], č1.125. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (,,Sl.list CG“, br.2/18), te i člana 141. Zakona o radu [,,Sl.list CG“, br.49/2008], 26/2009, 88/2009, 26/2010, 59/2011, 66/2012, 31/2014, 53/2014 i 4/2018), Predsjednik opštine Rožaje, u p u ć u i e

 

JAVNI POZIV

Za Sporazumni prestanak radnog odnosa

 

  1. Pozivaju se zainteresovani službenici i namještenici, zaposleni u Organima lokalne uprave opštine Rožaje, na neodredjeno vrijeme, te i zaposleni u javnim ustanovama i preduzećima, koji se finansiraju iz Budžeta opštine Rožaje. da u roku od 01.09.2018. do 31.12.2018.g0dine, dostave starješinama organa, ustanova i preduzeća, zahtjev za Sporazumni raskid radnog odnosa.

 

  1. Zaposlenom kome prestane radni odnos po osnovu Sporazuma, pripada otpremnina u iznosu od 12 bruto zarada, ostvarene u mjesecu u kojem se podnosi zahtjev za Sporazumni raskid.

 

  1. Službeniku i namješteniku zaposlenom u organima lokalne uprave, te i zaposleni u javnim ustanovama i preduzećima, radni odnos će prestati sa danom isplate otpremnine, kada će se i zaključiti radna knjižica i izvršiti odjava zaposlenja preko nadležnog organa [Poreske uprave].

 

  1. Starješine organa i službi, javnih ustanova i preduzeća koji se finansiraju iz Budžeta opštine Rožaje, odlučivat će o svakom zahtjevu, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

  1. Zaposlenom kojem prestane radni odnos na način kako je to regulisano tačkom dva ovog Poziva ne može ponovo zasnovati radni odnos u državniom organima, organima lokalne uprave, javnim službama, ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Opština, u periodu od 5 godina od dana isplate optremnine.

 

  1. Ovaj poziv biće istaknut na oglasnoj tabli opštine Rožaje i objavljen na zvaničnom sajtu opštine Rožaje.

Javni poziv za sporazumni prestanak radnog odnosa.

 

You may also like...

Komentariši