Javni poziv za postavljanje objektata privremenog karaktera na teritoriji opštine Rožaje za 2018. godine

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini,(„Sl. list CG“, br. 21/09), člana 30. stav 1. Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini,(„Sl.list CG“, br. 44/10 od 30.07.2010.god.), Odluke o raspisivanju javnog poziva za davanje u zakup zemljišta za postavljanje objekata privremenog karaktera, br.  587    od  04 .04 .2018.god.,  Godišnjeg planaprivremenih objekata za 2017. god. br. 344  od 29.12.2016. god.a vezano za odredbu  člana 222 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata,  Direkcija za imovinu – Opštine Rožaje  o  b j a v lj u j e:

 

JAVNI POZIV

 za davanje u zakup zemljišta za postavljanje objekata privremenog karaktera,  na  

osnovu prikupljenih ponuda

PREDMET JAVNOG POZIVA  je davanje u zakup zemljišta za 2018. godinu za potrebe postavljanja objekata privremenog karaktera u skladu sa godišnjim planom privremenih objekata i to na nepokretnosti zemljištu, koje je označeno kao:

 

– dio kat. parcele br. 989  Ul. 13. Jul, površine 6.00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636. KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta br. 1. tipa kiosk, po cijeni od  28.00 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 989  Ul. 13. Jul, površine 6.00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636. KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta br. 2.tipa kiosk, po cijeni od  28.00 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 989  Ul. 13. Jul, površine 6.00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636. KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta br. 3. tipa kiosk, po cijeni od  28.00 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 989  Ul. 13. Jul, površine 6.00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636. KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta br. 4. tipa kiosk, po cijeni od  28.00 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 989  Ul. 13. Jul, površine 6.00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636. KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta br. 5. tipa kiosk, po cijeni od  28.00 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 989  Ul. 13. Jul, površine 6.00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636. KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta br. 6. tipa kiosk, po cijeni od  28.00 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 1134Ul. 30. Septembar, površine 6.00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta br.12. tipa kiosk, po cijeni od 28 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 1134Ul. 30. Septembar površine 6.00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta br.13. tipa kiosk, po cijeni od 28 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 1133/1 Ul. 29. novembar, površine 7.00  m2, upisane u list nepokretnosti broj 1789 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta br.14. tipa kiosk, po cijeni od 25 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 1133/1 Ul. 29. novembar, površine 12.00  m2, upisane u list nepokretnosti broj 1789 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta br.15. tipa kiosk, po cijeni od 25 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 1133/1 Ul. 29. novembar, površine 6.00  m2, upisane u list nepokretnosti broj 1789 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta br.16. tipa kiosk, po cijeni od 25 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 1133/1 Ul. 29. novembar, površine 6.00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 1789 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta br.17. tipa kiosk, po cijeni od 25 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 892 Ul. Trg 9.crnogorske brigade površine 6.00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta br. 25. tipa kiosk, po cijeni od 25.00 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 2102 Ul. Rifata Burdžovića, površine 6.00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta br.27. tipa kiosk, po cijeni od 7.00  eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 2102 Ul. Rifata Burdževića, površine 6.00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta br.28. tipa kiosk, po cijeni od 7.00 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 1134 Ul. 30. septembar, površine 6.00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta br.29. tipa kiosk, po cijeni od 28.00 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 1254/2 gradski trg, površine 52 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta br. T1– tipa terasa, po cijeni od 30.00 eura po m2.

– dio kat. parcele br. 1135 gradski trg, površine 30.00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta T3 – tipa terasa, po cijeni od 30.00 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 1135 gradski trg, površine 30.00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta T4 – tipa terasa, po cijeni od 30.00 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 1135 gradski trg, površine 28.00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta T5 – tipa terasa, po cijeni od 30.00 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 1135 gradski trg, površine 36.00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta T6 – tipa terasa, po cijeni od 30.00 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 1135 gradski trg, površine 30.00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta T7 – tipa terasa, po cijeni od 30.00 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 1135 gradski trg, površine 26 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta T8 – tipa terasa, po cijeni od 30 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 1135 gradski trg, površine 17 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta T9 – tipa terasa, po cijeni od 30 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 1135 gradski trg, površine 30.00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta T10 – tipa terasa, po cijeni od 30 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 1135 gradski trg, površine 24.00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta  –T11– tipa terasa, po cijeni od 30 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 1135 gradski trg, površine 24.00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta  –T12– tipa terasa, po cijeni od 30 eura po 1m2.

 

– dio kat. parcele br. 893 Ul.Trg IX crn.brig., površine 10.00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta T13 – tipa terasa, po cijeni od 25 eura po 1  m2.

– dio kat. parcele br. 893  Ul.Trg IX crn.brig., površine 10.00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta T14 – tipa terasa, po cijeni od 25 eura po 1 m2.

– dio kat. parcele br. 868/5 Ul. Trg 9.crnogorske brigade, površine 9.00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta T15 – tipa terasa, po cijeni od 25.00 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 868/5 Ul. Trg 9.crnogorske brigade, površine 45.00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 344 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta T16 – tipa terasa, po cijeni od 25 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 1135. Ul. Maršala Tita, površine 40.00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta T17 – tipa terasa, po cijeni od 28.00 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 1135.  Ul. Maršala Tita, površine 12.20 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta T18 – tipa terasa, po cijeni od 28.00 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 1135.  Ul. Maršala Tita, površine 7,50 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta T19 – tipa terasa, po cijeni od 28.00 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 1135.  Ul. Maršala Tita, površine 6,00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta T20 – tipa terasa, po cijeni od 28.00 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 1135.  Ul. Maršala Tita, površine 5,25 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta T21 – tipa terasa, po cijeni od 28.00 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 914.  Ul. Jaha Kurtagića, površine 28.00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta T22 – tipa terasa, po cijeni od 10.00 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 1134.  Ul. 30 Septembar, površine 5.06 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta T23 – tipa terasa, po cijeni od 28.00 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 1134.  Ul. 30 Septembar, površine 10,00 m2, upisane u list nepokretnosti broj 636 KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta T24 – tipa terasa, po cijeni od 28.00 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 1242 Ul. Maršala Tita, površine 2600 m2, upisane u list nepokretnosti broj 344  KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta tipa parking, po cijeni od 25 eura po 1m2.

– dio kat. parcele br. 2734  regionalni put Rožaje – Peć, površine 375 m2, upisane u list nepokretnosti broj 344  KO Rožaje-za postavljanje privremenog objekta tipa poligon za obuku vožnje, po cijeni od 2,00 eura po 1m2.

Zakup javnih površina na kojima se planira  privremeno postavljanje bina, štandova za prodaju knjiga, cvijeća, promocija, reklama, rashladnih vitrina, aparata za kokice, pomfrit, sladoleda, palačinki i drugih privremenih aktivnosti definiše Direkcija za imovinu i zaštitu prava Opštine, a na osnovu uslova i smjernica Sekretarijata za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine.

 

Zemljište koje je predmet javnog poziva po Detaljnom Urbanističkim planu predstavlja javnu površinu.

NAJNIŽI IZNOS NAKNADE ZA ZAKUP ZA PERIOD OD JEDNE GODINE PO 1m2 PO ZONAMA –  početna cijena za zakup zemljišta iz tačke 1. ovog poziva iznosi za ekstra zonu A – 30,00 € po m2; za ekstra zonu B – 28,00 eura po m2; za ekstra zonu C – 25,00 eura po m2; za prvu zonu -10,00 eura po m2; za drugu zonu – 7,00 eura po m2; za treću zonu – 3,00 eura po m2; za četvrtu zonu – 2,00 eura po m2;.

Rok za plaćanje naknade za zakup zemljišta, uslovi plaćanja i obaveze zakupca biće  regulisani ugovorom o zakupu.

VRIJEME ZAKUPA:

Zakup zemljišta se odnosi za period do 31.12.2018.god.

 

USLOVI  JAVNOG  POZIVA  I  KRITERIJUMI ZA PONUĐAČE :

Pravo da dostave ponudu imaju sva pravna i fizička lica pod uslovima da:

  • najkasnije do 24 . 04 .2018 .god. do 15 časova, dostave ponudu za zakup sa traženim dokazima, u zatvorenom, tj. zapečaćenom omotu koji neposredno predaju pisarnici Opštine Rožaje sa naznakom – Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup zemljišta za postavljanje objekata privremenog karaktera.
  • U prijavi treba naznačiti tačan redni broj lokacije iz poziva za koju se dostavlja ponuda.
  • Uz prijavu fizička lica dostavljaju lične podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj građana),
  • a pravna lica: naziv i sjedište privrednog društva, dokaz o registraciji ( Rješenje o registraciji Privrednog suda), kod koga je registar, ovjeren potpisom i pečatom ovlašćenog lica, i dokaz o solventnosti, odnosno garanciju banke učesnika javnog nadmetanja.
  • dokaz da nemaju neizmirenih obaveza prema Opštini Rožaje, po bilo kom osnovu.
  • uplate depozit u iznosu 10% iznosa početne cijene naknade za ukupnu površinu zemljišta u zavisnosti od lokacije koja je predmet javnog poziva, na žiro račun Opštine Rožaje broj 510-157-54 CKB i dokaz o uplati dostave uz prijavu na javnipoziv ili uz prijavu dostave garanciju banke, bez prigovora i naplativu na prvi poziv na iznos depozita, sa rokom važenja od 60 dana od dana izdavanja garancije.

Depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava se kao dio naknade za zakup zemljišta, a ostalim ponuđačima se vraća u roku sedam dana od dana izbora najpovoljnije ponude.

Neblagovremena prijava, kao i prijava uz koju nijesu priloženi traženi  dokazi neće se razmatrati u postupku izbora ponuda i vraća se podnosiocu prijave.

 

  1. POSTUPAK IZBORA NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Komisija će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu sledećih kriterijuma:

  • najveća ponuđena cijena ____________________ 70 bodova,
  • vrijeme korišćenja parcele u predhodnom periodu_ 15 bodova,
  • izmirivanje obaveza u predhonom periodu_______15 bodova.

Otvaranje prikupljenih ponuda, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači biće održano 01 .05  .2018. god. u 13h, u kancelariji Direkcije za imovinu.

Učesnici će o rezultatima postupka izbora najpovoljnije ponude i rokovima za podnošenje prigovora biti obaviješteni u roku od tri dana od dana donošenja odluke.

Ugovor o zakupu zaključiće se u roku od deset dana od konačnosti Odluke o davanju zemljišta u zakup.

Učesnik Javnog poziva  sa najpovoljnijom ponudom koji ne zaključi ugovor u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita.

 

Naknada za zakup zemljišta plaća se u cijelosti u roku koji će biti preciziran ugovorom.

 

Rožaje, 12.04.2018.g.

Broj:    273                                              

Direkcija za imovinu

D i r e k t o r 

                                         Sabro Kalač, s.r

 

 

You may also like...