Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2016.godinu

Na osnovu člana 4. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (Sl.list Crne Gore opštinski propisi, broj 14/2015 )

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SPORT

raspisuje

 

JAVNI KONKURS

ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PROJEKTE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2016.GODINU

 1. Predmet Konkursa je raspodjela sredstava u iznosu od 15.000 € predviđenih Budžetom Opštine Rožaje za 2016 godinu nevladinim organizacijama koje su registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u opštini Rožaje, za projekte koji se u potpunosti ili pretežno realizuju na teritoriji opštine, iz sljedećih oblasti :
 • obezbjeđuje rješavanje problema mladih, raznovrsnost i viši nivo i kvalitet usluga u oblasti socijalne, dječje zaštite i drugih oblika zaštite;
 • doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine, podizanja nivoa urbane kulture i očuvanja kulturne baštine;
 • doprinosi razvoju lokalne demokratije;
 • unaprijeđivanju rada organa lokalne uprave, ostvarivanju principa transparentnosti i odgovornosti u radu organa;
 • podstiče ekonomski razvoj Opštine,
 • doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja,
 • podstiče aktivnosti iz rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou;
 1. Pravo učešća na Konkurs imaju nevladine organizacije koje su, do dana raspisivanja Konkursa registrovane u Crnoj Gori.
 1. Raspodjelu sredstava vrši Komisija za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija (u daljem tekstu Komisija), koju imenuje Predsjednik Opštine.
 1. Nevladina organizacija podnosi prijavu na Konkurs.
  • Prijavni obrazac nevladina organizacija može dobiti u Sekretarijatu za kulturu, društvene djelatnosti i sport ili preuzeti sa sledećeg linka – – –  O B R A Z A C

4.2. Prijava se podnosi Komisiji u zapečaćenoj koverti a preko pisarnice Opštine Rožaje.

4.3. Nevladina organizacija može konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz projekta i dužna je to naznačiti.

4.4. Uz prijavu se prilaže :

 • dokaz da je nevladina organizacija registrovana u Crnoj Gori i da ima sjedište u opštini;
 • kratak opis nevladine organizacije sa podacima o prethodno realizovanim projektima;
 • projekat ili program sa kojim nevladina organizacija konkuriše za dodjelu sredstava;
 • garanciju (izjavu) ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da od drugog donatora nije dobila sredstva ili dio sredstava za realizaciju projekta koji kandiduje.
 • izjavu da li je nevladina organizacija kandovani projekat predala drugom donatoru na razmatranje u prethodnom periodu ili u vrijeme predaje na konkurs Opštine.
 • Nevladina organizacija može uz navedenu dokumentaciju podnijeti preporuke eksperata ili drugu relevantnu dokumentaciju.
 • Nevladina organizacija koja je za realizaciju projekata koristila Budžetska sredstva, po javnom konkursu u prethodnoj godini, prilaže i izvještaj o realizaciji projekta sa detaljnim opisom faza realizacije i detaljnim obrazloženjem eventualnih odstupanja uključujući i finansijski izvještaj sačinjen u skladu sa posebnim propisom.
 • Ukoliko nevladina organizacija ne dostavi tražene izvještaje o realizovanim projektima iz prethodnih godina koji su finansirani iz Budžeta Opštine, ne može učestvovati u raspodjeli sredstava za godinu u kojoj se sredstva raspodjeljuju.

4.5. Projekat treba da sadrži :

 • naziv projekta ;
 • naziv nevladine organizacije (adresa, telefon/fax i e-mail);
 • oblast na koju se odnosi projekat i opis konkretnog problema, koji se rješava realizacijom projekta;
 • ciljeve projekta (na koji način projekat doprinosi rješavanju problema);
 • detaljan opis projekta (opisati po segmentima i po mogućnosti kvantifikovati sve projektne ili programske aktivnosti i dinamiku realizacije projekta sa eventaulno potrebnom propratnom dokumentacijom (skice, planovi, crteži, fotografije, kompjuterske simulacije, cd prezentacija i sl.);
 • budžet projekta (detaljno razrađen po stavkama kao i ukupan iznos sredstava koja se potražuju);
 • način praćenja projekta;
 • ovlašćeno (odgovorno) lice za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt adresa, telefon e-mail) i
 • broj žiro računa nevladine organizacije.

4.6. Radi postizanja jednakih uslova za sve učesnike Konkursa, kao i metodološkog postupka propisan je Obrazac za prijavu projekta, koji se sastoji iz tri dijela i koji popunjavaju ovlašćeni službenik pisarnice- Opštine Rožaje, ovlašćeno lice nevladine organizacije i Komisija prilikom odlučivanja.

4.7.Maksimalni iznos dodjeljenih sredstava za odobreni projekat jedne nevladine organizacije ne može premašivati više od 20% od ukupno predviđenog Budžeta Opštine za ovu svrhu. Komisija je dužna da donese odluku o raspodjeli sredstava u roku od 30 dana od dana isteka Konkursa.

4.8.Odluka o raspodjeli sredstava biće javno objavljena.

4.9.Nakon donošenja odluke o raspodjeli sredstava i javnog objavljivanja odluke Komisije, predsjednik Opštine zaključuje ugovor sa nevladinom organizacijom, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke Komisije o dodjeli sredstava.

 1. Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
 2. Dodatne informacije u vezi sa Konkursom možete dobiti na tel.broj: 068/531-340

Broj, 45

Rozaje 05.02.2016. godine

Sekretar,

Ajsel Kalač dipl.pravnik kriminalista

You may also like...