Odluka o radnom vremenu

Na osnovu člana 68 Statuta opštine  Rožaje  (,,SL.List RSG- opštinski propisi br.9/11 i 31/16),predsjednik  opštine  Rožaje  d  o n o s i:

 

O D L U K U

o radnom vremenu

 

Član 1

Ovom Odlukom određuje se radno  vrijeme   za zaposlene u OLU-e, službama , javnim ustanovama  i privrednim  preduzećima čiji  je  osnivač Opština.

 

Član 2

Radno vrijeme  određuje se  za ljetnji i zimski period i to:

Ljetnji  period  od  07:00 do 15:00 h.

Zimski  period  od 08:00  do 16.00 h.

 

Član 3

Uposleni za vrijeme radnog  vremena  imaju pravo na pauzu,   u periodu  od 10:30  do 11:00 h.

 

Član 4

 Odluka  stupa   na snagu  od 28.03.2017. godine.

PREDSJEDNIK

Ejup  Nurković dipl. ecc

You may also like...