Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva člana, predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

Na osnovu člana 7 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku  raspodjele sredstava nevladinim organizacijama(Sl.list Crne Gore opštinski propisi, broj 14/2015 ), predsjednik Opštine Rožaje   u p u ć u j e:

 

J A V N I   P O Z I V

Nevladinim organizacijama  za predlaganje dva člana, predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama 

 

U skladu sa odredbama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, članovi Komisije za raspodjelu sredstava su: dva člana predstavnika Opštine, dva člana–predstavnika nevladinih organizacija i dva člana iz reda istaknutih stručnih i naučnih radnika iz oblasti utvrđenih prioriteta za tekuću godinu.

Članove Komisije iz reda nevladinih organizacija predlažu nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Rožajama.

Za člana Komisije nevladina organizacija može da predloži jednog kandidata.

Biraju se dva člana koji ne mogu biti iz iste nevladine organizacije.

Član Komisije ne može biti odbornik, poslanik, član organa upravljanja političke partije .

Nevladina organizacija uz predlog kandidata dostavlja :

  • Dokaz o upisu u registar nevladinih organizacija, u skladu sa čl.49 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list CG“ br. 39/11);
  • Ime, prezime i JMB predloženog kandidata,
  • Izjavu kandidata o prihvatanju kandidature za člana Komisije,
  • Status kandidata u nevladinoj organizaciji,
  • Izjavu kandidata da nije zaposlen u organima lokalne uprave, da nije poslanik, odbornik ili član organa političke stranke.

Izbor članova Komisije vrši pedsjednik Opštine.

Predlozi za člana Komisije podnose se Sekretarijatu za opštu upravu  Opštine Rožaje, 30 dana od dana  objavljivanja Poziva.

Broj, 0101-23                                                                                                                 P R E D S J E D N I K,

Rožaje, 12.01.2018.god.                                                                                                Ejup Nurković, dipl.ecc.

 

Javni poziv možete preuzeti OVDJE

You may also like...