Javna rasprava povodom Nacrta Programa investicija za 2017.godinu

Na osnovu člana 109 i 110. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“ br.42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i „Sl.list CG“ br. 88/09, 3/10, 38/12 i 10/14), člana 2. i 8. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list RCG“-opštinski propisi br. 12/05) Direkcija za izgradnju i investicije opštine Rožaje, o r g a n i z u j e:

 

JAVNU RASPRAVU POVODOM

NACRTA PROGRAMA INVESTICIJA ZA 2017-u GODINU

 

Povodom Nacrta programa investicija za 2017-u godinu, radi informisanja najšire stručne javnosti, Nacrt programa investicija je urađen u dovoljnom broju primjeraka za sve zainteresovane subjekte.

Javna rasprava će se održati dana, 23 .01. 2017.godine sa početkom u 11:00h u maloj sali Centra za kulturu (BIBLIOTEKA).

Javnu raspravu će sprovesti Direkcija za izgradnju i investicije opštine Rožaje.

Primjedbe, prijedloge i sugestije možete dostavljati na adresu: Direkcije za izgradnju i investicije opštine Rožaje. Kontakt telefon 069399403

Primjerak Nacrta programa investicija opštine Rožaje za 2017-u godinu, građani i svi zainteresovani subjekti mogu preuzeti u prostorijama Direkcije za izgradnju i investicije, u periodu od 09-15h svakog radnog dana, kao i na sledećem linku: Nacrt programa investicija za 2017.godinu

                                                                                        

Direktor,

Mirsad Džudžević, mast.menager.

Takođe pročitati i...

Komentariši