Interni oglas za potrebe Sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti opštine Rožaje

Crna Gora
OPŠTINA ROŽAJE
Sekretarijat za lokalnu samoupravu
I društvene djelatnosti
Broj, _
Rožaje, 19.06.2019.godine

Na osnovu Odluke Sekretara Sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti broj.519 od 18.06.2019. godine, Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti na osnovu člana 113 i 114 Zakona o lokalnoj samoupravi (”Sl. List CG”, br. 2/18), o b j a v lj u j e:

INTERNI OGLAS za potrebe Sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti opštine Rožaje


Radi popune upražnjenog radnog mjesta, Samostalni referent/kinja za arhivu, u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti opštine Rožaje:

 • Samosatlni referent/kinja za arhivu
 • Broj izvršilaca 1 /jedan/
  USLOVI:
  Pravo prijave na oglas imaju:
 • Službenici koji se nalaze u radnom odnosu na neodređeno radno vrijeme,
 • Službenici koji posjeduju najmanje IV 1 nivo kvalifikacija obrazovanja SSS,
 • 3 /tri/ godine radnog iskustva,
 • Položen stručni ispit za rad u državnim organima,

Uz prijavu na oglas dostaviti:

 • Dokaz o stručnoj spremi
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave
 • Uvjerenje o radnom iskustvu
 • Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 • Uvjerenje o državljanstvu
  Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja oglasa na internet stranici i oglasnoj tabli opštine. V.D SEKRETAR Hamdo Šutković, dipl.pravnik

You may also like...