Skupština – Sekretar

Adis Pepić, dipl.pravnik
Adresa: ul “M.Tita” bb
Telefon: 051/271-201
e-mail: sekretarskupstinerozaje@t-com.me;

Rođen 1987.  godine u Rožajama.  Osnovno obrazovanje je stekao u OŠ ,,25 maj”, a nakon toga  upisuje i sa odličnim uspjehom završava srednju školu za Elektrotehniku i računarstvo. Tokom provedenog vremena u školskim klupama, uspio je da proširi svoje znanje i učestvuje u mnogim društveno-edukacijskim  programima.

2006.godine upisuje Pravni fakultet u Novom Pazaru. Za vrijeme trajanja studija, učestvovao je na mnoštvo seminara i okruglih stolova, od kojih vrijedi izdvojiti IPA Project. 2011. godine diplomira na temu “Prestanak radnog odnosa po sili zakona”. Odmah nakon diplomiranja, pripravnički staž započinje u D.O.O. BICENT – Bošnjački informativni centar.

Odlično poznaje rad na računaru i napredni je  nivo poznavanja engleskog jezika.

Nakon završetka studija postaje aktivan u NVO sektoru. Osniva NVO « Oslobođena misao » sa kojom je odradio nekoliko značajnih projekata, kako za Rožaje, tako i za okolinu.

Bavi se web i grafičkim dizajnom. Od 2011.godine radi kao tehnički urednik Bošnjačkih novina. Osim uredništva, u ovom listu, obavlja i poslove novinara i lektora.

Više puta je učestvovao na seminarima i konferencijama u inostranstvu kao predstavnik Crne Gore. Izdvajamo Balkan Youth Forum (Balkanski forum mladih) u Istanbulu, zatim International youth conference, (Europen values for the future) u Kruševu-Makedonija.

Imenovan je 01.07.2014.godine za Sekretara Skupština.

Sekretar Skupštine:

Sekretar Skupštine: organizuje i stara se o obavljanju stručnih, administrativnih i drugih poslova za Skupštinu i njena radna tijela; priprema sjednice Skupštine i njenih radnih tijela, stara se o primjeni odredaba zakona, Statuta, Poslovnika Skupštine i drugih akata kojima se uređuje način rada Skupštine i njenih radnih tijela; organizuje i rukovodi službom Skupštine, odgovoran je za vođenje zapisnika, stenograma, obradu akata Skupštine i za objavljivanje odluka i drugih opštih akata Skupštine, pomaže Predsjedniku Skupštine u radu; vrši i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i aktima Skupštine.

This Post Has Been Viewed 414 Times

Komentariši

Opština Rožaje