Skupština – Poslovnik

Na osnovu člana 45. stav 1 tačka 20. Zakona o o lokalnoj samoupravi ( «Službeni list RCG», br.  42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i  »Službeni list CG», broj 88/09 ), člana 42. i 46. Statuta opštine Rožaje (Službeni list CG – Opštinski propisi broj 9/11), Skupština opštine Rožaje, na sjednici održanoj 22.12.2011.godine, d o n i j e l a    j e: 

          P O S L O V N I K   O   R A D U
       Skupštine opštine Rožaje

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim poslovnikom se, u skladu sa zakonom i Statutom opštine, uređuje: postupak konstituisanja Skupštine, organizacija i način rada Skupštine opštine (u daljem tekstu: Skupštine), prava i dužnosti odbornika i način njihovog ostvarivanja, sazivanje sjednice, akti Skupštine i postupak za njihovo donošenje, javnost rada, ostvarivanje saradnje, način i postupak učešća građana i nevladinih organizacija u radu Skupštine i druga pitanja od značaja za rad Skupštine.

Član 2.

Pitanja koja se odnose na organizaciju, način i postupak rada u Skupštini, a koja nijesu uređena ovim poslovnikom, mogu se urediti posebnom odlukom Skupštine.

II. KONSTITUISANJE SKUPŠTINE

 1. 1.   Sazivanje Skupštine za prvu sjednicu

Član 3.

Prvu sjednicu novoizabrane Skupštine saziva predsjednik Skupštine iz prethodnog saziva najkasnije u roku od 30 dana od dana održavanja izbora za odbornike.

Saziv za prvu  sjednicu dostavlja se novoizabranim odbornicima u roku od tri dana od dana dostavljanja izvještaja Opštinske izborne komisije o sprovedenim izborima, a sjednica se održava najkasnije pet dana od dana upućivanja saziva odbornicima.

Uz saziv za prvu sjednicu odbornicima se dostavlja Izvještaj Opštinske izborne komisije o sprovedenim izborima, Statut opštine i Poslovnik Skupštine opštine.

Član 4.

Sjednicom Skupštine, do izbora predsjednika Skupštine, predsjedava najstari odbornik kome u radu pomaže sekretar Skupštine. 

Član 5.

Na prvoj sjednici Skupštine, vrši se verifikacija mandata odbornika i izbor predsjednika Skupštine.

 1. 2.   Verifikacija mandata

Član 6.

Mandat odbornika počinje da teče verifikacijom mandata od strane Skupštine.

Verifikacija mandata odbornika, vrši se na osnovu izvještaja Opštinske izborne komisije. Predsjedavajući konstatuje da je Opštinska izborna komisija podnijela izvještaj o sprovedenim izborima i objavljuje da je, podnošenjem izvještaja Opštinske izborne komisije verifikovan mandat novoizabranim odbornicima.

O verifikaciji mandata odbornika se ne glasa.

Član 7.

Verifikacija mandata odbornika prilikom popune upražnjenog odborničkog mjesta, u toku trajanja mandata Skupštine, vrši se na način propisan odredbama ovog poslovnika.

Član 8.

Prava i dužnosti utvrđena zakonom, Statutom i ovim poslovnikom, odbornik stiče danom verifikacije mandata.

Odbornik učestvuje u radu Skupštine na način utvrđen ovim poslovnikom.

3. Izbor predsjednika Skupštine

Član 9.

Predsjednik Skupštine bira se iz reda odbornika, većinom glasova ukupnog broja odbornika. Kandidata za predsjednika Skupštine može da predloži najmanje 1/3 odbornika.         Predlog sadrži: ime i prezime kandidata, kratku biografiju, stranačku pripadnost, obrazloženje i ime i prezime predstavnika predlagača.

Član 10.

Predlog kandidata za predsjednika Skupštine podnosi se predsjedavajućem u pisanoj formi i mora biti potpisan od strane podnosioca predloga. Uz predlog podnosi se saglasnost kandidata o prihvatanju kandidature.

Predsjedavajući dostavlja odbornicima sve primljene predloge kandidata za predsjednika Skupštine. Ako ima više predloga kandidata, predsjedavajući utvrđuje listu po redosljedu dostavljanja predloga.

Član 11.

O predlogu kandidata otvara se pretres.

Predstavnik predlagača ima pravo da usmeno obrazloži predlog u trajanju od najduže 10 minuta.

Član 12.

Predsjednik Skupštine bira se javnim glasanjem.

Skupština može, na predlog odbornika koga podrži najmanje 1/3 odbornika, da odluči da se predsjednik Skupštine bira tajnim glasanjem.

Ako je za predsjednika Skupštine predloženo više kandidata izbor se vrši tajnim glasanjem.

Član 13.

Kada Skupština odluči da se glasanje za predsjednika Skupštine vrši javno, glasanje se vrši prozivkom odbornika i jasnim izgovaranjem riječi «za», «protiv» ili «uzdržan».

Član 14.

Za sprovođenje tajnog glasanja, na predlog predsjedavajućeg, Skupština bira komisiju od tri člana iz reda odbornika. Sastav komisije određuje se prema stranačkoj zastupljenosti odbornika u Skupštini opštine.

Član komisije ne može biti odbornik koji je kandidat za predsjednika Skupštine.

Komisiji iz stava 1. ovog člana u radu pomaže sekretar Skupštine.

Član 15.

Tajno glasanje vrši se po odredbama ovog poslovnika koje se odnose na odlučivanje tajnim glasanjem.

Član 16.

Kada Skupština odluči da se glasanje za predsjednika Skupštine vrši javno, glasanje se vrši prozivkom odbornika i jasnim izgovaranjem riječi «za», «protiv» ili «uzdržan».

Član 17.

Ako je za predsjednika Skupštine predložen jedan kandidat, a nije dobio potrebnu većinu glasova, postupak izbora se ponavlja, sa novim kandidatom ili kandidatima.

Ako su predložena dva kandidata, a nijedan nije dobio potrebnu većinu glasova, postupak se ponavlja, sa novim kandidatima.

Ako je predloženo više od dva kandidata, a nijedan nije dobio potrebnu većinu glasova, postupak glasanja se ponavlja između dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova, odnosno između više kandidata koji su dobili najveći jednaki broj glasova.

Ako ni u ponovnom glasanju iz stava 3. ovog člana ni jedan od kandidata nije dobio potrebnu većinu glasova, postupak izbora se ponavlja sa novim kandidatima.

Član 18.

Po završenom glasanju predsjedavajući saopštava rezultate glasanja za predsjednika Skupštine i objavljuje koji je kandidat izabran.

III. ORGANIZACIJA SKUPŠTINE

1. Predsjednik Skupštine

Član 19.

Predsjednik Skupštine stupa na dužnost davanjem svečane izjave nakon čega preuzima vođenje sjednice.

Predsjednik Skupštine prilikom stupanja na dužnost daje pred Skupštinom svečanu izjavu.

Tekst svečane izjave glasi: «Svečano se obavezujem da ću dužnost predsjednika Skupštine obavljati u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom opštine».

Član 20.

 Predsjednik Skupštine:

 • saziva Skupštinu i predsjedava njenim radom,
 • stara se o organizaciji i načinu rada Skupštine i daje inicijative za unapređenje njenog rada,
 • stara se o realizaciji odluka i drugih akata Skupštine,
 • predstavlja Skupštinu,
 • predlaže dnevni red,
 • stara se o primjeni Poslovnika o radu Skupštine,
 • stara se o blagovremenom i usklađenom radu radnih tijela,
 • sarađuje sa predsjednikom Opštine i organima lokalne uprave,
 • stara se o javnosti rada Skupštine,
 • potpisuje akte Skupštine i
 • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i ovim poslovnikom. 

Član 21.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Skupštine, Skupštinom predsjedava odbornik koga odredi predsjednik Skupštine.

Član 22.

Predsjedniku  Skupštine  mandat  prestaje  prije  isteka  vremena  na  koje  je  izabran podnošenjem  ostavke,  razrješenjem  i  po  sili  zakona.

U slučaju prestanka mandata iz stava 1. ovog člana Skupština će na istoj, a najkasnije na narednoj  sjednici, započeti  postupak  izbora  predsjednika  Skupštine u skladu  sa  ovim poslovnikom.

Član 23.

Ako je predsjedniku Skupštine prestala funkcija, dužnost predsjednika Skupštine, do izbora novog, vrši odbornik koga odredi Skupština.

Član 24.

Predsjednik Skupštine razrješava se ako:

 • ne obavlja poslove u skladu sa zakonom, Statutom opštine i drugim aktima,
 • svojim ponašanjem naruši ugled funkcije koju vrši,
 • nastupi neki od slučajeva nespojivosti vršenja funkcije u smislu zakona,
 • zloupotrijebi svoju funkciju,
 • bude imenovan na drugu javnu funkciju,
 • u drugim slučajevima kada Skupština ocijeni da je nepodoban za obavljanje funkcije.

Član 25.

Predlog za razrješenje predsjednika Skupštine može da podnese najmanje 1/3 odbornika.

Predlog mora da sadrži razloge zbog kojih se razrješenje predlaže.

Član 26.

Predlog se podnosi Skupštini u pisanoj formi sa obrazloženjem.

Odbor za izbor i imenovanja preispituje osnovanost predloga,  prikuplja  podatke  i  utvrđuje činjenice u vezi sa razlozima koji su sadržani u predlogu i o tome izvještava Skupštinu u roku od 30 dana.

Član 27.

Sjednicu Skupštine na kojoj će se glasati o predlogu za razrješenje, predsjednik Skupštine je dužan sazvati najkasnije u roku od 45 dana od dana podnošenja predloga.

Uz saziv za sjednicu, predsjednik Skupštine dostavlja odbornicima i predlog za razrješenje.

U slučaju da predsjednik Skupštine ne sazove Skupštinu u roku iz stava 1 ovog člana, Skupštinu će sazvati podnosilac predloga.

Član 28.

O predlogu za razrješenje otvara se pretres.

Pretres je javan.

Prije otvaranja pretresa predstavnik predlagača ima pravo da obrazloži predlog.

Predsjednik Skupštine ima pravo da se izjasni o razlozima za razrješenje.

Član 29.

O predlogu za razrješenje Skupština  odlučuje  većinom  glasova  ukupnog  broja  odbornika. Predsjednik Skupštine razrješava se javnim glasanjem.

Skupština  može na zahtjev  1/3  odbornika da odluči da se  predsjednik  Skupštine  razriješi tajnim glasanjem.

Javno glasanje vrši se prozivkom odbornika i jasnim izgovaranjem riječi «za», «protiv» ili «uzdržan».

Tajno glasanje vrši se po odredbama ovog poslovnika koje se odnose na odlučivanje tajnim glasanjem.

Član 30.

U postupku glasanja o predlogu za razrješenje, Skupštinom predsjedava odbornik koga odredi Skupština.

Član 31.

Predsjednik Skupštine ostavku podnosi Skupštini, u pisanoj formi.

U  slučaju  podnošenja  ostavke, predsjedniku Skupštine prestaje funkcija danom održavanja sjednice  na  kojoj  je  podnio ostavku,  odnosno na prvoj narednoj sjednici Skupštine, ako je ostavku podnio u vremenu između dvije sjednice.

Član 32.

Sjednicu na kojoj se konstatuje prestanak mandata predjedniku Skupštine zbog podnošenja ostavke i po sili zakona, saziva i predsjedava sjednicom odbornik kojeg odredi Klub odbornika partije koja ima najveći broj odbornika u Skupštini.

Član 33.

Skupština, bez pretresa, konstatuje prestanak funkcije predsjednika Skupštine zbog podnošenja ostavke i po sili zakona.

 1. 3.   Sekretar Skupštine

Član 34.

Sekretara Skupštine imenuje Skupština, većinom glasova prisutnih odbornika.

Član 35.

Kandidata za sekretara Skupštine predlaže predsjednik Skupštine.

Predlog sadrži: ime i prezime kandidata, kraću biografiju i obrazloženje.

Član 36.

Sekretar Skupštine:

 • rukovodi Službom Skupštine,
 • pomaže predjsedniku Skupštine u pripremi i vodjenju sjednica,
 • stara se o primjeni odredaba Statuta , Poslovnika i drugih akata kojima se uređuj način rada Skupštine i njenih radnih tijela,
 • stara se da odluke i drugi akti, programi i informacioni materijali budu pripremljeni uskladu sa Programom rada Skupština,
 • prati realizaciju odluka i drugih akata Skupštine,
 • odgovoran je za izradu zapisnika i tonskog snimanja sjednice Skupštine,
 • odgovoran je za objavljivanje oduka i drugih opštih akata Skupštine i njihovu distribuciju,
 • priprema zahtjev za planiranje sredstava u Budžetu za potrebe rada Skupštine i njenih stručnih službi i prati realizaciju Budžetom planiranih sredstava za rad Supštine,
 • odobrava isplatu troškova po osnovu rada Skupštine, radnih tijela, odbornika i Službe Skupštine,
 • podnosi izvještaj nadležnom odboru o korišćenju ovih sredstava,
 • vrši i druge poslove u skladu sa Statutom opštine i ovim poslovnikom.

Član 37.

Sekretar odgovara Skupštini.

Sekretaru Skupštine prestaje mandat prije vremena na koje je imenovan; razrješenjem, raspuštanjem Skupštine, na lični zahtjev i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Sekretar Skupštine može biti razriješen ukoliko ne obavlja poslove ili nesavjesno obavlja poslove utvrđene zakonom, Statutom opštine i drugim aktima Skupštine.

Član 38.

Predlog za razrješenje sekretara Skupštine može podnijeti predsjednik Skupštine ili najmanje 1/3 odbornika.

Predlog se podnosi Skupštini u pisanoj formi i mora biti svojeručno potpisan od strane podnosioca predloga.

Predlog treba da sadrži razloge za razrješenje sekretara.

Predlog se dostavlja sekretaru Skupštine radi upoznavanja i izjašnjenja.

Na sjednici Skupštine predlagač ima pravo da obrazloži predlog.

Sekretar Skupštine ima pravo da se na sjednici Skupštine izjasni o razlozima za razrješenje.

Radi utvrđivanja postojanja razloga za razrješenje sekretara Skupštine, Skupština imenuje komisiju od najviše pet članova.

Skupština razrješava sekretara većinom glasova prisutnih odbornika.

Član 39.

Sekretar Skupštine može podnijeti ostavku u pisanoj formi.

Ostavka  se  konstatuje  danom  održavanja  sjednice  na  kojoj  je podnio ostavku, odnosno na prvoj narednoj sjednici Skupštine ako je ostavku podnio u vremenu između dvije sjednice.

Član 40.

U slučaju prestanka dužnosti sekretara prije isteka vremena na koje je izabran, sekretar vrši dužnost do imenovanja novog sekretara.

 1. 4.   Klubovi odbornika

Član 41.

Odbornici imaju pravo da obrazuju klub odbornika.

Odbornik može biti član samo jednog kluba odbornika

Klub odbornika čine najmanje dva odbornika.

Klub odbornika, po pravilu, čine odbornici jedne partije, odnosno stranke ili koalicije stranaka ili partija ili grupe građana.

Ako odbornici s izborne liste ne mogu samostalno da obrazuju klub odbornika, mogu obrazovati klub odbornika sa odbornicima druge izborne liste ili se pridružiti već obrazovanom klubu odbornika.

O obrazovanju i sastavu kluba odbornika, predsjednik kluba obavještava Skupštinu u roku od sedam dana od dana izbora predsjednika Skupštine.

Član 42. 

Klub odbornika se konstituiše tako što se predsjedniku Skupštine podnosi spisak članova kluba koji potpisuje svaki član kluba.

Na spisku se posebno naznačava predsjednik kluba i njegov zamjenik.

Član 43.

Ako odbornici ne konstituišu klub odbornika, u skladu sa ovim poslovnikom, ne mogu koristiti prava koja im pripadaju utvrđena ovim poslovnikom.

Član 44.

Klub odbornika učestvuje u radu Skupštine na način utvrđen ovim poslovnikom.

Član 45.

Klub odobrnika predstavlja predsjednik kluba.

Predsjednika  kluba  u  slučaju  odsutnosti  ili spriječenosti zamjenjuje zamjenik predsjednika kluba.

Član 46.

U  toku  sjednice  Skupštine  klub  odbornika  može ovlastiti jednog svog člana da predstavlja klub odbornika po određenoj tački dnevnog reda.

Ako klub odbornika predstavlja zamjenik predsjednika on ima sva prava i obaveze kao predsjednik kluba.

Član 47.

Predsjednik kluba odbornika u pisanoj formi obavještava predsjednika Skupštine o promjeni sastava kluba odbornika.

Prilikom pristupanja novih članova klubu odbornika, predsjednik kluba odbornika dostavlja predsjedniku Skupštine njihove potpisane izjave o pristupanju.

Član 48.

Skupština opštine, u skladu sa mogućnostima, obezbijediće klubu odbornika pravo na korišćenje prostorija za rad u toku rada sjednice Skupštine.

Član 49.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe kluba odbornika, u vezi sa obavljenjem odborničke funkcije, obavlja Služba Skupštine.

 1. 5.   Radna tijela Skupštine

Član 50.

Za  razmatranje  i  pretresanje  pitanja  iz  nadležnosti Skupštine, predlaganje akata i vršenje drugih  poslova  iz  nadležnosti  Skupštine, obrazuju se odbori i savjeti kao stalna radna tijela i  komisije  kao  povremena  radna tijela Skupštine (u daljem tekstu: radna tijela),u skladu sa Statutom i Odlukom o obrazovanju radnih tijela.

Broj članova radnog tijela utvrđuje Skupština odlukom iz prethodnog stava.

Odbornik može biti član više radnih tijela.

Član 51.

Izbor predsjednika i članova radnih tijela vrši se na osnovu liste kandidata.

Lista kandidata sadrži kandidata za predsjednika i onoliko kandidata koliko se bira.

Predsjednik i članovi radnog tijela biraju se na period od četiri godine.

Mandat predsjednika i članova radnog tijela traje do prestanka mandata Skupštine, odnosno do dana razrješenja od dužnosti na koju su izabrani.

Član 52.

Listu kandidata za predsjednika i članove Odbora za izbor i imenovanja podnosi predsjednik

Skupštine na osnovu predloga klubova odbornika.

Listu kandidata za predsjednika i članove ostalih radnih tijela podnosi Odbor za izbor i imenovanja na osnovu predloga klubova odbornika.

Član 53.

O listi kandidata za predsjednika i članove radnog tijela Skupština odlučuje u cjelini, javnim glasanjem, većinom glasova prisutnih odbornika.

Član 54.

Ako lista kandidata za predsjednika i članove radnog tijela ne dobije potrebnu većinu, glasanje se ponavlja.

Prije ponovnog glasanja, predlagač može povući ili izmijeniti listu kandidata.

Ako u ponovnom glasanju lista ne dobije potrebnu većinu glasova, podnosi se novi predlog liste.

Član 55.

Naknadni izbor predsjednika ili pojedinog člana radnog tijela vrši se na osnovu pojedinačnih predloga klubova odbornika koji se podnosi Odboru za izbor i imenovanja.

5. Kolegijum

Član 56.

Predsjednik Skupštine obrazuje Kolegijum.

Kolegijum  čine  predsjednik  Skupštine,  predsjednici klubova odbornika, sekretar Skupštine, a po potrebi i predsjednici radnih tijela Skupštine.

Na  Kolegijum  se  pozivaju,  po potrebi:  predsjednik Opštine, potpredsjednik Opštine, glavni administrator i druga lica.

Kolegijum razmatra: pitanja organizacije i rada Skupštine i dogovara se o tome; razmatra pitanja procedure, načina rada radnih tijela i o preduzimanju mjera za unapređenje tog rada; učestvuje u pripremi, programa rada Skupštine, razmatra inicijative i predloge nevladinog sektora i o njima zauzima stavove i vrši i druge poslove u vezi sa radom Skupštine i njenih radnih tijela.

 IV. PRAVA I DUŽNOSTI ODBORNIKA

 Član 57.

Odbornik ima pravo i dužnost da učestvuje u radu Skupštine i njenih radnih tijela, izvršava povjerene zadatke, predlaže Skupštini razmatranje određenih pitanja iz njene nadležnosti, podnosi predloge odluka i drugih akata, podnosi amandmane na predloge propisa, postavlja odbornička pitanja, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i ovim poslovnikom.

Odbornik ima pravo da bude stalno i redovno obavještavan o pitanjima od uticaja na vršenje odborničke funkcije, da od organa i stručnih službi traži podatke koji su mu potrebni za rad, kao i stručnu pomoć u pripremanju predloga za Skupštinu.

Član 58.

Odbornik ima pravo da traži obavještenje od predsjednika Skupštine, predsjednika radnog tijela i sekretara Skupštine o pitanjima koja se odnose na poslove iz okvira prava i dužnosti organa lokalne samouprave i uprave koja su mu potrebna radi ostvarivanja funkcije odbornika. Subjekti iz stava 1. ovog člana, dužni su da tražene podatke dostave najkasnije u roku od 30 dana.

Član 59.

Odbornik je dužan da čuva tajnu i druge podatke povjerljive prirode i za to je odgovoran.

Član 60.

Za obavljanje funkcije odbornik ima pravo da od Službe skupštine, iz okvira njenih poslova, traži:

 • pružanje stručne pomoći u izradi predloga koji podnosi Skupštini i radnom tijelu i pomaganje u vršenju drugih poslova koje mu povjeri radno tijelo,
 • davanje stručnih objašnjenja o pojedinim problemima na koje nailazi u toku rada Skupštine i
 • obezbjeđivanje korišćenja potrebne dokumentacije za pitanja koja su na dnevnom redu Skupštine ili radnog tijela.

Član 61.

Odbornik je dužan da učestvuje u radu Skupštine i radnog tijela čiji je član i da odlučuje. Odbornik ima pravo da učestvuje u radu radnih tijela Skupštine u kojima nije član, bez prava odlučivanja.

Član 62.

Odborniku se izdaje odbornička legitimacija.

Odbornička legitimacija sadrži: ime i prezime i prava odbornika koja odbornik može da ostvaruje na osnovu legitimacije.

O izdavanju i evidenciji izdatih odborničkih legitimacija stara se sekretar Skupštine.  Sadržinu, oblik i način vođenja evidencija odborničkih legitimacija propisuje predsjednik Skupštine.

Član 63.

Odbornik ima pravo na naknadu za rad u skladu sa odlukom Skupštine.

Član 64.

O radu odbornika vodi se evidencija.

Evidencija iz stava 1 ovog člana sadrži podatke: o prisustvu odbornika na sjednicama Skupštine, o prisustvu sjednicama radnih tijela, odsustvu sa sjednica Skupštine i radnih tijela, broju datih predloga i inicijativa, broju prihvaćenih i neprihvaćenih predloga, broju diskusija na sjednicama, broju postavljenih odborničkih pitanja, listu pitanja koja su razmatrana na sjednicama Skupštine, listu pitanja koja se na Skupštini nijesu mogla razmatrati zbog nedostatka kvoruma, trajanja zasijedanja, broj i trajanje sjednica radnih tijela.

Podaci iz evidencije dostupni su javnosti.

O vođenju evidencije stara se sekretar Skupštine. 

Član 65.

Odbornik podnosi ostavku u pisanoj formi i dostavlja je predsjedniku Skupštine.

Predsjednik Skupštine ostavku odmah dostavlja odbornicima i Opštinskoj izbornoj komisiji. Skupština konstatuje prestanak mandata odborniku koji je podnio ostavku, na prvoj narednoj sjednici.

Odborničko pitanje i odgovor

Član 66.

Odbornik ima pravo da postavi odborničko pitanje na sjednici Skupštine predsjedniku Skupštine, predsjedniku Opštine, glavnom administratoru, starješini organa lokalne uprave, rukovodiocu javne službe i drugih organizacija čiji je osnivač Opština.

Odborničko pitanje može se odnositi na rad organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, organizacija i javnih službi čiji je osnivač Opština.

Član 67.

Odbornik  ima  pravo  da  na  sjednici  Skupštine  postavi  najviše  dva  odbornička  pitanja.     Vrijeme za  postavljanje  jednog  odborničkog  pitanja  iznosi  najviše  tri  minuta.

Odborničko pitanje se postavlja na početku sjednice.

Odborničko pitanje postavlja se usmeno, a predaje se u pisanoj formi predsjedniku Skupštine i  mora  biti  jasno  formulisano i obrazloženo. Odborničko pitanje ne može poprimiti obilježje rasprave.

Član 68.

Odgovor na odborničko pitanje daje se po mogućnosti na kraju sjednice ili na prvoj narednoj sjednici u pisanoj formi.

Odbornik koji je postavio odborničko pitanje, na koje je dat odgovor u pisanoj formi ima pravo da u trajanju od dva minuta komentariše odgovor i da postavi dopunsko pitanje.

Član 69.

Odgovor na dopunsko pitanje daje se odmah ili na početku naredne sjednice.

Odgovorom na dopunsko pitanje završava se postupak davanja odgovora na odborničko pitanje. Odbornik ne može postaviti isto ili slično pitanje na koje je već dat odgovor.

V. SJEDNICA SKUPŠTINE

1.Saziv sjednice i učestvovanje u radu

Član 70.

Skupština radi i odlučuje na sjednicama.

Član 71.

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Skupštine po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik Skupštine saziva sjednicu po sopstvenoj inicijativi, na predlog 1/3 odbornika, na zahtjev predsjednika Opštine ili po inicijativi najmanje 300 građana koji imaju prebivalište na teritoriji Opštine, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno inicijative.       Uz zahtjev, odnosno inicijativu za sazivanje sjednice podnosi se predlog dnevnog reda i materijal za sjednicu.

Član 72.

Ako  predsjednik  Skupštine  ne  sazove  Skupštinu  u  roku  iz  člana 71. stav 2 Skupštinu će sazvati podnosilac zahtjeva odnosno inicijative.

U  slučaju  iz  stava  1  ovog  člana,  shodno se primjenjuju odredbe ovog poslovnika koje se odnose na način sazivanja, rada i odlučivanja Skupštine.

Ako  Skupštinu  sazove  podnosilac  zahtjeva,   odnosno  inicijative,   sjednicom  predsjedava odbornik kojeg odredi podnosilac zahtjeva, odnosno inicijative.

Odluku  ili  drugi  akt  donesen  u  smislu  stava  3  ovog  člana  potpisuje  predsjedavajući Skupštinom.

Član 73.

Saziv  za  sjednicu  Skupštine  sadrži:  broj sjednice, datum održavanja, vrijeme početka rada sjednice, mjesto održavanja i predlog dnevnog reda.

Saziv  za  sjednicu  mora biti upućen odbornicima najkasnije 8 dana prije dana određenog za održavanje  sjednice  sa  predlogom  dnevnog  reda,  u  pisanoj  ili  elektronskoj  formi.

Uz  saziv  za  sjednicu  dostavlja  se  materijal za dnevni red i zapisnik sa prethodne sjednice.    U  predlog dnevnog reda sjednice mogu se uvrstiti samo predlozi akata koji su pripremljeni u skladu sa zakonom, Statutom opštine i ovim poslovnikom.

Skupština ne može da odlučuje o pitanjima za koja odgovarajući materijal nije dostavljen odbornicima.

Skupština ne može da odlučuje o pitanjima o kojima nema mišljenje nadležnog radnog tijela, ako ovim poslovnikom nije drugačije utvrđeno.

Izuzetno materijal za predloženi dnevni red, ako nije priložen uz saziv, dostavlja se u kraćem roku ili na samoj sjednici.

Razlozi za dostavljanje materijala u roku kraćem od predviđenog, moraju se dati u pisanoj formi.

Član 74.

Izuzetno, u hitnim slučajevima, predsjednik Skupštine može sazvati Skupštinu i u roku kraćem od 8 dana, a dnevni red predložiti na samoj sjednici.

Član 75.

Saziv za sjednicu Skupštine sa predloženim dnevnim redom i materijalom za sjednicu dostavlja se predsjedniku Opštine.

Za sjednicu Skupštine poziva se glavni administrator, a po potrebi starješine organa lokalne uprave, rukovodioci javnih i drugih službi čiji je osnivač Opština i predsjednik Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave.

U radu Skupštine mogu učestvovati i poslanici, predstavnici nevladinih organizacija i druga lica, ukoliko su pozvana na sjednicu.

Član 76.

Saziv sa predlogom dnevnog reda i materijalom za sjednicu Skupštine, predsjednik Skupštine dostavlja političkim partijama koje imaju odbornike u Skupštini. Obavještenje sa sazivom dostavlja se medijima i Informacionom centru Opštine.

Predsjednik Skupštine može odlučiti da saziv i materijal za predloženi dnevni red sjednice dostavi i drugim zainteresovanim subjektima.

Član 77.

U  slučaju  nastupanja  vanrednih  okolnosti  kojima  se  ugrožava  život  i  zdravlje  ljudi  i materijalna dobra, predsjednik Skupštine može sazvati sjednicu Skupštine u roku kraćem od 8 dana, a dnevni red predložiti na samoj sjednici.

Na  dnevnom  redu  sjednice  mogu  se  naći  samo  pitanja vezana za nastupanje vanrednih okolnosti.

Tok  rasprave i postupak odlučivanja može se urediti na početku sjednice, kao jednostavan  i sažet, zavisno od razloga sazivanja i hitnosti donošenja odgovarajućih odluka.

2.Tok sjednice

Kvorum za sjednicu

Član 78.

Sjednicom Skupštine predsjedava predsjednik Skupštine.                                                Predsjednik  Skupštine  otvara  sjednicu  Skupštine  i  utvrđuje  da  li  postoji kvorum za rad i odlučivanje. Pod  kvorumom, u smislu ovog poslovnika, smatra se prisustvo većine odbornika od ukupnog broja odbornika.

Kvorum se utvrđuje na osnovu evidencije sekretara Skupštine ili prozivkom odbornika. Prozivku vrši sekretar Skupštine.

Predsjednik Skupštine saopštava koji su ga odbornici izvjestili da su spriječeni da prisustvuju sjednici, kao i koja lica su pozvana da prisustvuju sjednici.

Član 79.

Ako  u  toku  sjednice  predsjednik  Skupštine  utvrdi  da  ne  postoji  kvorum  za rad prekida sjednicu dok se ne obezbijedi kvorum i određuje vrijeme nastavka sjednice.                                Ako  i  poslije isteka vremena iz stava 1 ovog člana ne postoji kvorum, predsjednik Skupštine odlaže sjednicu, za određeni dan ili na neodređeno vrijeme.                                                                 Ako  se  sjednica  odlaže  na  neodređeno vrijeme predsjednik Skupštine poziva predsjednike klubova odbornika u roku od tri dana od dana odlaganja, radi utvrđivanja termina održavanja sjednice  Skupštine,  s  tim  da se odložena sjednica mora sazvati u roku od 15 dana od dana odlaganja.                                                                                                                   O odlaganju sjednice obavještavaju se odbornici.

Usvajanje zapisnika 

Član 80.

Prije prelaska na utvrđivanje dnevnog reda sjednice Skupštine usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice.

Odbornik može staviti primjedbe na zapisnik i tražiti da se u njemu izvrše odgovarajuće izmjene i dopune.

O osnovanosti primjedbi na zapisnik odlučuje se bez rasprave.

Predsjednik  Skupštine  utvrđuje  da je zapisnik usvojen bez primjedbi, odnosno sa izvršenim izmjenama i dopunama koje su prihvaćene.

3.Utvrđivanje dnevnog reda 

Član 81.

Nakon usvajanja zapisnika utvrđuje se dnevni red.

Predsjednik  Skupštine  daje  potrebna obavještenja  u  vezi sa predloženim dnevnim redom. Predsjednik  Skupštine,  odbornik,  stalno  radno tijelo Skupštine i predsjednik Opštine mogu predložiti  izmjene  i  dopune  dnevnog  reda  uz  kratko  obrazloženje  predlog i  na samoj sjednici.   Predlozi  se,  po  pravilu,  dostavljaju  predsjedniku  Skupštine u pisanoj formi,  najkasnije do početka  održavanja sjednice.  Izuzetno predlagač može staviti predlog za izmjenu ili dopunu dnevnog  reda  sa  predlogom  akta  najkasije  tri  dana  prije  dana  održavanja  sjednice.

Član 82.

Skupština odlučuje posebno o svakom predlogu za izmjenu i dopunu dnevnog reda i to prvo o predlozima da se pojedina tačka izostavi sa dnevnog reda, a zatim o predlozima za dopunu dnevnog reda.

O predlogu za izmjene i dopune dnevnog reda, odbornici se izjašnjavaju odmah po datom predlogu.

Član 83.

U slučaju da nadležno radno tijelo u vezi sa usvajanjem dnevnog reda, predloži da se određeni predlog odluke ili dugog akta ne uvrsti u dnevni red zbog nepostojanja pravnog osnova za njegovo donošenje, Skupština odlučuje bez pretresa.

Član 84.

O predlogu dnevnog reda u cjelini Skupština odlučuje bez pretresa, većinom glasova prisutnih odbornika.

Član 85.

Predsjednik Skupštine objavljuje utvrđeni dnevni red sjednice Skupštine.

4. Rad na sjednici

Član 86.

Poslije utvrđivanja dnevnog reda prelazi se na pretres pojedinih pitanja po utvrđenom redosljedu.   Predsjednik Skupštine može, radi efikasnosti i racionalnosti rada i u toku rada sjednice predložiti izmjene u redosljedu pretresa ili spajanje pojedinih tačaka, o čemu odlučuje Skupština.

Član 87.

Predsjednik Skupštine može prekinuti sjednicu kada ocijeni da je povodom određenog pitanja koje je na dnevnom redu sjednice neophodno izvršiti konsultacije i pribaviti potrebno mišljenje.

Član 88.

Na sjednici Skupštine niko ne može govoriti prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika Skupštine.

Predsjednik Skupštine daje odborniku i drugim učesnicima na sjednici riječ po redosljedu prijavljivanja.

Član 89.

Na  početku  pretresa  predloga  akta  predlagač,  odnosno predstavnik predlagača može dati uvodno  obrazloženje  u  trajanju  najduže  10  minuta,  u  toku  pretresa  da  odgovara   na postavljena  pitanja  najduže  tri  minuta  po  jednom  pitanju,  a po završenom pretresu ima pravo na završnu riječ.

Poslije  predlagača,  odnosno predstavnika predlagača u raspravi može učestvovati izvjestilac radnog  tijela  koje  je  razmatralo  pitanje  o  kome  se vodi pretres, zatim odbornik koji je u radnom tijelu izdvojio mišljenje, predsjednik Opštine, u  trajanju  najduže pet  minuta,  a  nakon  toga  riječ  dobijaju  odbornici  prema  redosljedu  prijavljivanja.

Izvjestilac  radnog  tijela  može  govoriti  i  preko  reda,  ako  to  zahtijeva  potreba pretresa.

Član 90.

Odborniku koji zatraži da govori o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda predsjednik Skupštine daje riječ čim je zatraži, s tim što njegovo izlaganje ne može trajati duže od tri minuta.

Predsjednik Skupštine je dužan dati objašnjenje povodom izrečene primjedbe.

Ako odbornik ne bude zadovoljan datim objašnjenjem, predsjednik Skupštine poziva odbornike da se izjasne o postojanju povrede.

Član 91.

Izlaganje odbornika ili drugog učesnika u pretresu može trajati najduže 10 minuta, a po istoj tački dnevnog reda može da dobije riječ najviše dva puta.

Odbornik  ili  drugi  učesnik  u  pretresu  može  dobiti  riječ  drugi  put  tek  kad se iscrpi lista učesnika  koji  govore  prvi  put,  s  tim  da  drugi  put  ne može govoriti duže od pet minuta. Skupština  može, na predlog predsjednika Skupštine ili kluba odbornika odlučiti, bez pretresa, da se o pojedinoj tački dnevnog reda može govoriti samo jedanput.

Skupština  može,  na  predlog  predsjednika  Skupštine,  odrediti  i drugačije vrijeme trajanje izlaganja,  kao  i  da  o  određenim  pitanjima govore samo određeni broj predstavnika kluba odbornika, predsjednik Opštine, odnosno drugi predlagač akta.

Član 92.

Predstavnik nevladine organizacije, koji učestvuje po pozivu na sjednici iznosi svoje stavove i mišljenja o predloženoj tački dnevnog reda, po kojoj je pozvan da prisustvuje sjednici, s tim da njegovo izlaganje traje najduže 10 minuta, bez prava odlučivanja o istom (slobodna stolica).

Replika

Član 93.

Odbornik čije je ime ili ličnost direktno pomenuto u negativnom kontekstu, ima pravo da zatraži i dobije riječ (pravo na repliku), predsjednik Skupštine tom odborniku daje riječ kad je zatraži. Pravo iz stava 1 ovog člana ima predsjednik kluba, odnosno ovlašćeni predstavnik kluba odbornika, ako su pomenuti njegov klub ili njegova politička partija, odnosno koalicija.   Pravo na repliku ima predsjednik Opštine, odnosno ovlašćeni predstavnik predsjednika Opštine, ako je pomenut predsjednik Opštine, odnosno organ lokalne uprave ili javna služba čiji je osnivač Opština.

Replika se može odnositi samo na potrebno objašnjenje, odnosno pojašnjenje i ne može trajati duže od tri minuta.

Replika na repliku nije dozvoljena, osim ako predsjednik Skupštine ocijeni da su i navodi u replici uvredljivi i netačni.

Pravo na repliku ima i predlagač, odnosno predstavnik predlagača akta o kojem se vodi pretres, kao i drugi učesnik u radu sjednice u skladu sa ovim poslovnikom.

Pravo iz st. 1, 2 i 3 ovog člana može se koristiti najviše dva puta.

Učesniku koji postupa suprotno ovom članu, predsjednik Skupštine oduzima riječ, uz prethodno upozorenje 

Član 94.

Odbornik ili drugi učesnik u pretresu može govoriti samo o pitanju koje je na dnevnom redu.

Ako se govornik udalji od dnevnog reda, predsjednik Skupštine će ga upozoriti.

Ako se govornik ni poslije upozorenja ne pridržava dnevnog reda, predsjednik Skupštine mu oduzima riječ.

Prekid sjednice i pauza 

Član 95.

Predsjednik Skupštine može odrediti pauzu ako to zahtijevaju okolnosti u radu sjednice.

Predsjednik Skupštine prekida sjednicu kad utvrdi nedostatak kvoruma, dok se kvorum ne obezbijedi. Predsjednik Skupštine prekida sjednicu i u drugim slučajevima ako to Skupština odluči.

U slučaju prekida sjednice predsjednik Skupštine određuje vrijeme nastavka sjednice.

Član 96.

Kad utvrdi da nema više prijavljenih za učešće u pretresu, predsjednik Skupštine zaključuje pretres.

 1. 6.   Održavanje reda na sjednici

Član 97.

O redu na sjednici Skupštine stara se predsjednik Skupštine.

Za povredu reda na sjednici može se izreći mjera upozorenja, oduzimanja riječi i udaljavanje sa sjednice.

Član 98.

Odbornici  i  drugi učesnici u raspravi dužni su da poštuju dostojanstvo odbornika i Skupštine i da se jedni drugima obraćaju učtivim riječima i sa uvažavanjem.

Oslovljavanje odbornika vrši se samo imenom i prezimenom.

Nije  dozvoljeno  korišćenje  uvredljivih  izraza  ili  iznošenje  podataka  i  ocijena iz privatnog života odbornika i drugih lica.

U toku sjednice u sali nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona.

Član 99.

Odbornik i drugo lice može prići govornici i stolu predsjedavajućeg kada mu to dozvoli predsjedavajući.

Nije dozvoljeno ometanje odbornika i dugog lica dok govori po odobrenju predsjedavajućeg.

Mjera upozorenja izriče se odborniku koji svojim ponašanjem, uzimanjem riječi bez odobrenja, prekidanjem odbornika dok govori ili drugim sličnim postupkom narušava red na sjednici i povredjuje odredbe ovog poslovnika.

Mjera   oduzimanja   riječi   izriče   se  odmah,  bez  prethodnog  upozorenja  odbornika  koji upotrebljava  riječi  kojima  vrijeđa  dostojanstvo  odbornika,  drugih lica i Skupštine ili iznosi podatke  i  ocjene  uvredljive  za  institucije,  kao i iz privatnog života odbornika i drugih lica.

Mjeru upozorenja i oduzimanja riječi izriče predsjednik Skupštine.

Član 100.

Mjera udaljenja sa sjednice izriče se odborniku koji ne poštuje odluku predsjednika Skupštine o oduzimanju riječi, poslije drugog upozorenja ili koji na drugi način narušava red na sjednici. O mjeri udaljenja odbornika sa sjednice odlučuje Skupština, na predlog predsjednika Skupštine, bez pretresa.

Izrečene mjere unose se u zapisnik.

Mjera udaljenja sa sjednice odnosi se na radni dan u kome je izrečena.

Član 101.

Odbornik kome je izrečena mjera udaljenja sa sjednice dužan je da se odmah udalji sa sjednice i ne može učestvovati u daljem radu.

Ako odbornik odbije da se udalji sa sjednice, predsjednik Skupštine će naložiti službenim licima da tog odbornika udalje sa sjednice.

Ako predsjednik Skupštine propisanim mjerama ne može da održi red na sjednici, odrediće kratak prekid sjednice.

Odredbe o održavanju reda na sjednici Skupštine primjenjuju se i na druge učesnike u radu sjednice, a shodno se primjenjuju i na rad radnih tijela Skupštine.

6. Odlučivanje 

Član 102.

Skupština odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja odbornika, a odluku donosi većinom glasova prisutnih odbornika, ako Statutom opštine nije drugačije određeno.

Član 103.

Glasanje je javno, osim u slučajevima utvrđenim ovim poslovnikom.

Član 104.

Odbornik ima pravo i dužnost da glasa o svakom predlogu o kome se odlučuje na sjednici Skupštine. Prije prelaska na glasanje predsjednik Skupštine utvrđuje da li postoji kvorum i poziva odbornike da pristupe glasanju.

Javno glasanje vrši se dizanjem ruke.

Odbornik  glasa  tako  što  se  izjašnjava  «za»,  «protiv»  ili  «uzdržan».

Prebrojavanje glasova vrši sekretar Skupštine ili lice koje on odredi.

Odbornici koji su prisutni u sali,  a  nijesu  glasali  «za»  ili  «protiv»  niti  su  se  izjasnili da se uzdržavaju od glasanja, računaju se u kvorum i smatraju uzdržanim od glasanja.

Poslije završenog glasanja predsjednik Skupštine utvrđuje rezultat glasanja i objavljuje da li je predlog usvojen ili nije usvojen.

Član 105.

Odbornici mogu glasati po prozivci, na predlog predsjednika Skupštine ili na zahtjev 10 odbornika. Prozivku odbornika vrši sekretar Skupštine.

Član 106.

Skupština može odlučiti da glasanje bude tajno, na predlog predsjednika Skupštine ili na zahtjev 1/3 odbornika.

Tajno  glasanje  vrši  se  glasačkim  listićima  koji  se  štampaju u broju koliko ima odbornika i koji su iste veličine, oblika i boje i ovjereni pečatom Skupštine.

Za svako ponavljanje glasanja na glasačkom listiću se upisuje oznaka tog glasanja ili se listići štampaju u drugoj boji.

Za štampanje i pečaćenje glasačkih listića odgovoran je sekretar Skupštine.

Član 107.

Ako  se  tajno  glasa  o  predlogu  akta  glasački  listić  sadrži  naziv  tog akta, a ispod naziva na lijevoj strani riječ «za», a na desnoj strani riječ «protiv».

Odbornik glasa tako što zaokružuje riječ «za» ili riječ «protiv».

Član 108.

Prilikom izbora ili imenovanja, glasački listić sadrži imena kandidata, a ispred imena svakog kandidata stavlja se redni broj.

Glasanje se vrši zaokruživanjem rednog broja imena kandidata za koga odbornik glasa.

Ako na glasačkom listiću ima više kandidata od broja koji se bira, glasati se može za najviše onoliko kandidata koliko se bira.

Ako je na glasačkom listiću samo jedan kandidat o kome se odlučuje, umjesto rednog broja ispred imena, glasački listić sadrži riječi «za» i «protiv» i glasa se zaokruživanjem jedne od ove dvije riječi. Riječi na glasačkom listiću su upisane na način iz člana 107 ovog poslovnika.

Član 109.

Tajnim glasanjem rukovodi Komisija za glasanje, kojoj u radu pomaže sekretar Skupštine. Komisiju iz stava 1 ovog člana bira Skupština na predlog predsjednika Skupštine, odnosno predsjedavajućeg Skupštine.

Član 110.

Prije početka glasanja, predsjednik Skupštine, odnosno predsjedavajući daje potrebna objašnjenja o načinu glasanja i određuje vrijeme pauze za utvrđivanje rezultata glasanja.

Član 111.

Sekretar Skupštine vrši prozivku, uručuje odborniku glasački listić i evidentira koji je odbornik primio glasački listić.

Nakon što glasa,odbornik lično stavlja presavijen listić u glasačku kutiju.

Član 112.

Po završenom glasanju, Komisija za glasanje pristupa utvrđivanju rezultata glasanja, u istoj prostoriji u kojoj je glasanje obavljeno.

Prije otvaranja glasačke kutije utvrđuje se broj neuručenih glasačkih listića.

Član 113.

Komisija za glasanje sačinjava kratak izvještaj o rezultatima tajnog glasanja koji sadrži podatke: broj uručenih glasačkih listića, glasačkih listića nađenih u glasačkoj kutiji (upotrijebljeni glasački listići); važećih i nevažećih glasačkih listića; glasova «za» i «protiv», odnosno broj glasova za pojedinog kandidata, kao i konstataciju da li je predlog usvojen, odnosno koji je kandidat izabran.

Član 114.

Nevažećim glasačkim listićem smatra se: nepopunjeni glasački listić, glasački listić koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi kako je odbornik glasao, kao i glasački listić na kome je zaokružen veći broj kandidata od broja koji se bira.

Član 115.

Po  izvršenom  glasanju  predsjednik  Skupštine,  odnosno predsjedavajući objavljuje rezultat glasanja, usvojene predloge i izvršeni izbor.

Prebrojavanje  glasova  o  istom  pitanju  može  se  samo  jednom  ponoviti.

Rezultat glasanja unosi se u zapisnik.

 1. 7.   Zapisnik

Član 116.

O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži: imena odbornika koji nijesu prisustvovali sjednici Skupštine, osnovne podatke o radu na sjednici, učesnicima u raspravi i zaključcima usvojenim u vezi sa pojedinim tačkama dnevnog reda, nazive akata koje je Skupština donijela na sjednici i odbornička pitanja.

U zapisnik se unose i rezultati glasanja o pojedinim pitanjima.

Na zahtjev odbornika u zapisnik se unosi i njegovo izdvojeno mišljenje.

Član 117

O izradi zapisnika stara se sekretar Skupštine.

Zapisnik se upućuje odbornicima najkasnije sa sazivom za narednu sjednicu Skupštine.

Svaki odbornik ima pravo da prije usvajanja zapisnika stavi primjedbe na zapisnik.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Skupštine i sekretar Skupštine.

Član 118.

Na sjednici Skupštine vrši se tonsko snimanje.

Tonski snimak sjednice čuva se u dokumentaciji Skupštine.

Pravo je svakog odbornika da ostvari uvid u tonski snimak.

Način, upotreba i čuvanje tonskih snimaka bliže će se urediti posebnim aktom sekretara Skupštine.

VI. AKTI SKUPŠTINE I POSTUPAK ZA NJIHOVO DONOŠENJE

1. Akti Skupštine

Član 119.

Skupština u vršenju poslova iz svoje nadležnosti donosi: Statut, Poslovnik o radu Skupštine, odluke, rješenja, zaključke, preporuke, planove, programe i druga akta u skladu sa zakonom, Statutom i ovim poslovnikom.

Skupština daje autentično tumačenje propisa i opštih akata koje donosi.

Član 120.

Pravo predlaganja odluka, drugih propisa i opštih akata imaju predsjednik Opštine, odbornik i najmanje 300 građana sa teritorije Opštine, upisanih u birački spisak.

Kada su predlagači odluke građani iz stava 1 ovog člana, predlog mora biti svojeručno potpisan punim imenom i prezimenom, sa naznakom jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG) i adresom prebivališta.

Član 121.

Postupak za donošenje odluke pokreće se podnošenjem predloga odluke.

Predlog odluke podnosi se u obliku u kome se donosi odluka i mora biti obrazložen.

Obrazloženje sadrži: pravni osnov za donošenje odluke, razloge za donošenje i objašnjenje osnovnih pravnih instituta i procjenu finansijskih sredstava za sprovođenje odluke.

Ako se predlogom odluke stvaraju obaveze za Budžet Opštine, u obrazloženju se navode procjena sredstava za njeno sprovođenje i način njihovog obezbjeđivanja.

Uz predlog odluke za izmjenu i dopunu odluke dostavlja se i tekst osnovne odluke čija se promjena predlaže.

Član 122.

Predlagač  odluke  određuje  predstavnika  prilikom razmatranja predloga odluke u Skupštini.

Ako  je  predlagač  odluke  više  odbornika,  a  nije određen predstavnik iz prethodnog stava, predstavnikom predlagača se smatra prvi potpisani odbornik.

Ako  je  predlagač  odluke  300  građana,  dužni  su  da  odrede  predstavnika koji mora biti i potpisnik  predloga  odluke,  a  ako  to  nije urađeno, predstavnikom se smatra prvopotpisani građanin.

Podatke o predstavniku predlagača odluke predlagač dostavlja uz predlog odluke.

Član 123.

Ako predlog odluke nije pripremljen u skladu sa ovim poslovnikom, predsjednik Skupštine će zatražiti od predlagača da predlog odluke uskladi sa odredbama ovog poslovnika.

Ako predlagač odluke ne prihvati stav predsjednika Skupštine iz stava 1 ovog člana, može, u pisanoj formi, zatražiti da se o tom pitanju izjasni Skupština na prvoj narednoj sjednici.

O pitanju iz stava 2 ovog člana Skupština se izjašnjava bez pretresa.

Član 124.

Predlagač odluke može kada se aktom regulišu pitanja od posebnog značaja, predložiti da Skupština utvrdi nacrt, stavi na javnu raspravu i odredi organ za njeno sprovođenje.

O nacrtu odluke iz stava 1 ovog člana, Skupština se izjašnjava zaključkom.

Član 125.

Predlog odluke dostavlja se predsjedniku Opštine radi davanja mišljenja kada nije predlagač. Predsjednik Opštine daje Skupštini mišljenje o predlogu odluke prije razmatranja tog predloga u radnom tijelu.

Član 126.

Radi razmatranja predloga odluke na sjednici Skupštine, predlog odluke razmatra radno tijelo u čijem je djelokrugu pitanje koje se odlukom uređuje i Odbor za statut i propise.

Predlog odluke mogu razmatrati i druga radna tijela ako su predlogom obuhvaćena pojedina pitanja koja su u djelokrugu tih radnih tijela.

Član 127.

Po razmatranju predloga odluke nadležno radno tijelo u svom izvještaju predlaže Skupštini da usvoji predlog odluke u cjelini ili u izmijenjenom, odnosno dopunjenom tekstu, ili da predlog odluke ne usvoji.

Izvještaji radnih tijela dostavljaju se odbornicima i predlagaču odluke, po pravilu, prije održavanja sjednice Skupštine.

2. Pretres predloga odluke na sjednici Skupštine 

Član 128.

O predlogu odluke na sjednici Skupštine vodi se pretres.

Pretres  se  vrši  u  cjelini,  osim  ako  Skupština  odluči da o predlogu raspravlja u načelu i u pojedinostima.

Ako  je  u pretresu  iznijet  znatan broj sugestija i predloga za promjenu pojedinih rješenja,  i kada  je  na  predlog  odluke  podnijet  veći  broj  amandmana  koje predlagač nije prihvatio, Skupština  može  na  predlog  predsjednika  Skupštine  ili  na  zahtjev predlagača, odlučiti da odloži  glasanje o predlogu Odluke, kako bi predlagač i nadležna radna tijela ponovo razmotrili predlog odluke i zauzeli stavove o datim primjedbama i predlozima, usaglasili amandmane sa tekstom predloga odluke i podnijeli Skupštini konačne predloge.

Po završenom pretresu i glasanju o amandmanima pristupa se glasanju o predlogu odluke u cjelini.  Predlagač odluke može povući predlog odluke sve do završetka pretresa o predlogu odluke.

 3. Amandmani 

Član 129.

Predlog za izmjenu i dopunu odluke podnosi se u obliku amandmana u pisanoj formi predsjedniku Skupštine i mora biti obrazložen.

Amandmane mogu podnijeti svi ovlašćeni predlagači za podnošenje odluka i nadležno radno tijelo Skupštine.

Podnosilac amandmana je dužan da u obrazloženju amandmana navede da li je za sprovođenje amandmana potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva.

Amandman se podnosi najkasnije tri dana prije početka sjednice na kojoj se razmatra predlog odluke.

U toku pretresa predloga odluke amandman može podnijeti samo predlagač predloga i nadležno radno tijelo, u pisanoj formi i sa obrazloženjem. 

Član 130.

Amandman na predlog odluke upućuje se odbornicima, predlagaču, predsjedniku Opštine, ako on nije predlagač i nadležnom radnom tijelu, ako ono nije podnosilac amandmana.

Nadležno radno tijelo dužno je da razmotri amandmane koji su podnijeti na predlog odluke i predloži Skupštini koje amandmane da prihvati, a koje da odbije. 

Član 131.

Skupština odlučuje o amandmanima po redosljedu članova predloga odluke na koji su podnijeti. Ako je na isti član predloga odluke podnijeto više amandmana prvo se odlučuje o amandmanu kojim se predlaže brisanje tog člana, a zatim o amandmanima kojima se predlažu izmjene tog člana.

Ako je podnijet amandman na amandman prvo se glasa o amandmanu koji je podnijet na amandman.

Amandman koji je podnio predlagač odluke i amandman koji je predlagač odluke prihvatio postaje sastavni dio predloga odluke i o njemu Skupština posebno ne odlučuje.

4. Donošenje akata po hitnom postupku 

Član 132.

Po hitnom postupku može da se donese samo akt kojim se regulišu pitanja i odnosi za čije uređivanje postoji neodložna potreba, a nedonošenje akta bi moglo da prouzrokuje štetne posljedice. Predlagač akta je dužan da u obrazloženju predloga akta navede razloge zbog kojih je neophodno da se akt donese po hitnom postupku. 

Član 133.

Predlog akta za čije se donošenje predlaže hitan postupak može se staviti na dnevni red sjednice Skupštine ako je podnijet najkasnije 24 časa prije početka sjednice.

Ako Skupština prihvati predlog da se akt donese po hitnom postupku određuje rok u kome će nadležna radna tijela razmotriti predlog akta i podnijeti izvještaj, kao i rok u kome će predsjednik Opštine, ako nije predlagač akta dati mišljenje o predlogu akta. 

Član 134.

Kada  nadležno  radno  tijelo  razmotri  predlog  akta  za  čije  donošenje  je  predložen hitan postupak,  Skupština  može  da odluči da pretres predloga akta otpočne odmah i bez pisanog izvještaja s tim što će ga izvjestilac usmeno izložiti na sjednici.

Ako nadležno radno tijelo ne podnese izvještaj u utvrđenom roku pretres po predlogu akta se može  obaviti  u  Skupštini  i  bez  izvještaja  radnog  tijela.

Amandmani na predlog akta koja se donosi po hitnom postupku mogu se podnositi do završetka pretresa.

O amandmanima se izjašnjavaju nadležna radna tijela i predsjednik Opštine, ako nije predlagač.

5. Postupak za donošenje drugih akata 

Član 135.

Donošenje drugih akata vrši se na način i po postupku predviđenim za donošenje odluka.

Uz predlog akta dostavlja se i druga potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom, Statutom opštine i odlukom Skupštine.

6. Postupak po građanskoj inicijativi 

Član 136.

Građanska inicijativa kojom se traži donošenje ili izmjena akta Skupštine dostavlja se predsjedniku Opštine, nadležnom radnom tijelu i organu lokalne uprave radi davanja mišljenja. Organi iz stava 1 ovog člana dužni su da zauzmu stav o podnesenoj građanskoj inicijativi u roku od 15 dana. 

Član 137.

O građanskoj inicijativi Skupština odlučuje zaključkom.

Kada Skupština prihvati građansku incijativu zadužiće nadležni organ da u roku od 60 dana pripremi predlog akta za uređenje pitanja koje je predmet inicijative, uz učešće podnosioca građanske inicijative.

Ukoliko Skupština iz razloga cjelishodnosti ne prihvati inicijativu, može odlučiti da se o tom pitanju raspiše referendum.

7. Postupak po zahtjevu ili predlogu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave 

Član 138.

Skupština u roku od 60 dana razmatra i izjašnjava se po zahtjevu ili predlogu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave.

Prilikom razmatranja zahtjeva ili predloga Savjeta, predsjednik Skupštine poziva na sjednicu Skupštine predsjednika ili ovlašćenog predstavnika Savjeta.

8. Postupak za davanje autentičnog tumačenja akata koje donosi Skupština 

Član 139.

Predlog za davanje autentičnog tumačenja može da podnese samo ovlašćeni predlagač akta.

Predlog  za  davanje  autentičnog  tumačenja  sadrži  odredbe  za  koje  se predlaže davanje autentičnog tumačenja i razloge zbog kojih se tumačenje traži.

Predlog  za  davanje  autentičnog  tumačenja  podnosi  se  predsjedniku  Skupštine  i  isti ga dostavlja odbornicima. 

Član 140.

Ako  Odbor  za  statut  i  propise  ocijeni  da  je potrebno dati autentično tumačenje utvrđuje predlog autentičnog tumačenja i dostavlja ga Skupštini.

Predlog  autentičnog  tumačenja  dostavlja  se  odbornicima  i  nadležnom  radnom  tijelu.

Na  razmatranje  predloga autentičnog tumačenja primjenjuju  se  odredbe  ovog  poslovnika koje se odnose na razmatranje predloga odluke. 

Član 141.

Ako Odbor za Statut i propise ocijeni da nema potrebe za davanje autentičnog tumačenja podnosi o tome Skupštini obrazloženi izvještaj sa predlogom odluke.

Ako Skupština ne prihvati stav Odbora za statut i propise da nema potrebe za davanje autentičnog tumačenja odluke, zadužiće Odbor za statut i propise da sačini predlog autentičnog tumačenja i dostavi ga Skupštini na razmatranje na prvoj narednoj sjednici.

O odluci Skupštine obavještava se podnosilac predloga za davanje autentičnog tumačenja.

9. Postupak za izmjenu i dopunu Statuta 

Član 142.

Postupak za izmjene i dopune Statuta pokreće se predlogom odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta.

Predlog odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta mogu podnijeti najmanje 1/3 odbornika, predsjednik Opštine ili najmanje 500 građana upisanih u birački spisak Opštine. 

Član 143.

Predlog odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta, predsjednik Skupštine upućuje odbornicima, nadležnom radnom tijelu i predsjedniku Opštine, ako nije podnosilac predloga.

Predlog iz stava 1 ovog člana ne može se staviti na dnevni red sjednice Skupštine prije isteka roka od 30 dana od dana dostavljanja odbornicima. 

Član 144.

O predlogu odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta vodi se pretres.

Po završenom pretresu, Skupština odlučuje da li se predlog odluke prihvata. 

Član 145.

Kad usvoji predlog odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta Skupština obrazuje komisiju za izradu nacrta odluke o izmjeni i dopuni Statuta i određuje rok u kome će utvrditi tekst nacrta odluke o izmjenama i dopunama Statuta i dostaviti ga Skupštini.

Sastav komisije odgovara stranačkoj zastupljenosti odbornika u Skupštini. 

Član 146.

Postupak za donošenje odluke o izmjenamama i dopunama Statuta je istovjetan kao i za donošenje Statuta. 

Član 147.

O donošenju odluke o izmjenama i dopunama Statuta Skupština odlučuje većinom glasova ukupnog broja odbornika.

VII. POSTUPAK ZA RAZMATRANJE IZVRŠAVANJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I  AKATA 

Član 148.

Radi praćenja stanja u pojedinim oblastima, izvršavanja zakona, drugih propisa i opštih akata i obaveza organa lokalne uprave i javnih službi, Skupština razmatra izvještaj predsjednika Opštine i izvještaj javnih službi, čiji je osnivač, najmanje jedanput godišnje, Skupština razmatra izvještaje, analize, informacije i druge analitičke materijale koje pripremaju organi lokalne uprave i javne službe. 

Član 149.

Povodom razmatranja materijala iz prethodnog člana, Skupština može:

 • donijeti zaključak o njihovom prihvatanju,
 • donijeti zaključak o potrebi izmjene ili dopune razmatranog akta,
 • donijeti zaključak kojim se utvrđuju određene obaveze nadležnog organa, javnih službi ili radnog tijela, i dati smjernice za njihov dalji rad,
 • dati inicijativu za preduzimanje ili predložiti mjere odgovornosti prema odgovornom licu   zbog nesprovođenja odluke, drugog propisa ili opšteg akta iz nadležnosti Skupštine,
 • dati inicijativu nadležnim državnim organima radi preduzimanja odgovarajućih mjera. 

Član 150.

U postupku utvrđivanja planova i programa razvoja javnih službi i drugih pravnih lica čiji je osnivač država, Skupština razmatra nacrte ovih akata, daje predloge, sugestije i mišljenja u pogledu vršenja djelatnosti na teritoriji Opštine.

VIII. IZBOR I RAZRJEŠENJE PREDSJEDNIKA OPŠTINE

1. Izbor predsjednika Opštine 

Član 151.

Izbor i razrešenje predsjednika opštine vrši se po postupku i na način propisan Statutom opštine.

Odredbe ovog poslovnika koje se odnose na postupak izbora i razrešavanje predsjednika Skupštine, u pogledu načina predlaganja kandidata, načina glasanja, utvrđenja rezultata glasanja i drugog shodno se primjenjuju i na postupak izbora i razrješenja predsjednika opštine.

IX. DAVANJE SAGLASNOSTI NA IMENOVANJE I RAZRJEŠENJE 

Član 152.

Potpredsjednika Opštine i glavnog administratora imenuje i razrješava predsjednik Opštine uz saglasnost Skupštine.

O   davanju   saglasnosti  na  imenovanje,  odnosno  razrješenje  potpredsjednika  Opštine  i glavnog  administratora,  Skupština  odlučuje  većinom  glasova  prisutnih  odbornika.

Predlog  predsjednika  Opštine  za  davanje  saglasnosti na imenovanje, odnosno razrješenje potpredsjednika  Opštine  i  glavnog  administratora  dostavlja  se  Skupštini  u pisanoj formi.

Predlog  za  razrješenje  dostavlja  se  licima  iz  stava  1  ovog  člana,  radi  upoznavanja  i izjašnjenja. O predlogu za razrješenje otvara se pretres.

Lica  iz  stava  1  ovog člana,  imaju  pravo da se na sjednici Skupštine izjasne o razlozima za razrješenje.

Skupština  donosi  odluku  o  davanju  saglasnosti  na  imenovanje  i  razrješenje ovih lica uz pribavljeno mišljenje nadležnog radnog tijela. 

Član 153.

Davanje saglasnosti na akt o imenovanju i razrješenju drugih lica koja imenuje i razrješava Skupština vrši se u skladu sa Statutom opštine i opštim aktima javnih službi.

 X. OSTAVKA 

Član 154.

Predsjednik Skupštine i predsjednik opštine ostavku podnose Skupštini, u pisanoj formi.

Skupština se na prvoj narednoj sjednici upoznaje o podnesenoj ostavci i konstatuje predstanak funckije, bez rasprave.

Potpredsjednik opštine i glavni administrator ostavku podnose predsjedniku opštine  u pisanoj formi.

Predsjednik opštine o ostavci potpredsjednika opštine i glavnog administratora obavještava Skupštinu i pisanoj formi. 

Član 155.

Skupština na prvoj narednoj sjednici bez pretresa konstatuje da je ostavka podnijeta.

XI. PARLAMENTARNA SARADNJA 

Član 156.

Skupština i njena radna tijela sarađuju sa Skupštinom Crne Gore i skupštinama jedinica lokalne samouprave i njihovim radnim tijelima, razmjenom informacija, dokumentacije i drugih materijala, međusobnim posjetama predstavnika Skupštine i njihovih radnih tijela i putem drugih oblika međusobne saradnje.

XII. JAVNOST RADA SKUPŠTINE 

Član 157.

Rad Skupštine i njenih radnih tijela je javan.

Televizija i drugi elektronski mediji mogu da direktno prenose sjednicu Skupštine.

Skupština će isključiti javnost iz svog rada u slučajevima kada se razmatraju materijali čija je povjerljivost propisana zakonom.

Predlog da se sjednica zatvori za javnost može podnijet predsjednik Skupštine, predsjednik Opštine i najmanje 1/3 odbornika.

O predlogu iz stava 4 Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih odbornika.

Radi ostvarivanja međusobnih prava i obaveza Skupština, televizija i druga elektronska sredstva javnog informisanja zaključuju poseban ugovor. 

Član 158.

Skupština obavještava javnost o svom radu, temama o kojima se raspravlja i odlukama koje donosi. Pojedini predlozi akata o kojima se raspravlja mogu se objaviti u medijima, na web site Opštine ili u posebnoj publikaciji, o čemu odluku donosi Skupština. 

Član 159.

Ovlašćenim predstavnicima medija stavlja se na raspolaganje predlog akata i drugi materijali koji se razmatraju u Skupštini i njenim radnim tijelima, osim ako, opštim aktom o načinu rukovanja materijalom u Skupštini koji se smatra povjerljive prirode, nije drugačije određeno. Skupština novinarima obezbjeđuje neophodne uslove za praćenje Skupštine i njenih radnih tijela. Radi obezbjeđivanja potpunije informisanosti javnosti o radu Skupštine i njenih radnih tijela, Skupština objavljuje na web site Opštine podatke i informacije o radu Skupštine i njenih radnih tijela. 

Član 160.

Javnost i transparentnost rada organa lokalne uprave i javnih službi obezbjeđuje se i putem Informacionog centra Opštine.

Član 161.

Ovlašćeni predstavnik Skupštine može dati medijima službeno saopštenje.

Tekst službenog saopštenja odobrava predsjednik Skupštine ili lice koje on ovlasti.

Konferenciju za štampu u Skupštini može održati predsjednik Skupštine, predsjednik radnog tijela i predsjednik kluba odbornika ili odbornik koga on ovlasti. 

Član 162.

O primjeni odredaba koje se odnose na javnost rada Skupštine stara se predsjednik Skupštine i sekretar Skupštine.

XIII. PROGRAM RADA SKUPŠTINE 

Član 163.

Skupština donosi Program rada za kalendarsku godinu.

Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaci Skupštine i njihov osnovni sadržaj, nosioci poslova i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja.

Nosioci poslova obavezni su da u rokovima utvrđenim Programom rada, materijale blagovremeno dostave Skupštini u pisanoj i elektronskoj formi. 

Član 164.

U pripremi izrade Programa rada Skupština Služba Skupštine pribavlja predloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada od predsjednika Opštine, odbornika, radnih tijela, oborničkih klubova, organa lokalne uprave, javnih službi, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

Predsjednik Skupštine na osnovu predloga i stava 1. ovog člana utvrđuje Predlog programa rada Skupštine za kalendarsku godinu, koji dostavlja Skupštini na razmatranje i odlučivanje.

XIV. UČEŠĆE NEVLADINIH ORGANIZACIJA – GRADJANA

Član 165.

Predstavnik nevladinih organizacija može učestvovati na sjednici Skupštine, na način i po postupku propisanom ovim poslovnikom.

Po jednoj tački dnevnog reda na sjednici Skupštine može učestvovati jedan predstavnik nevladinih organizacija. 

Član 166.

Predstavnik nevladine organizacije može učestvovati u radu sjednice Skupštine, (tzv institut ”slobodna stolica”) ukoliko nevladina organizacija ispunjava sljedeće uslove:

 • da je registrovana najmanje godinu dana,
 • da ima sjedište na teritoriji opštine,
 • da je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata u opštini ili učestvovala u najmanje jednoj javnoj kampanji u opštini, ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije od značaja za opštinu, ili učestvovala sa konkretnim predlozima u najmanje tri javne rasprave koje su sprovedene u opštini,
 • da u Statutu ima utvrdjene djelatnosti i ciljeve djelovanja za predmetnu oblast i
 • da ima članove koji posjeduju iskustvo i poznaju predmetnu temu, ili ima saradnike koji posjeduju stručne reference po predmetnim temama.

Nevladina organizacija koja ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, ima pravo da predloži, odnosno imenuje predstavnika nevladine organizacije koji će učestvovati u radu sjednice. 

Član 167.

Nevladina organizacija dužna je da, radi korišćenja instituta ”slobodna stolica”, Službi Skupštine dostavi:

 • prijavu za učešće u radu sjednice, potpisanu od strane lica koje je ovlašćeno da zastupa ili predstavlja nevladinu organizaciju, sa dokumentacijom na osnovu koje se utvrdjuje ispunjenost uslova iz prethodnog člana, statut nevladine organizacije,
 • odluku o osnovanju nevladine organizacije,
 • izjavu ovlašćenog lica za zastupanje ili predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nema članova organa političkih partija i javnih funkcionera, u smislu propisa o sprječavanju sukoba interesa.

Član 168.

Služba Skupštine na osnovu dostavljenih prijava nevladinih organizacija ustanovljava, vodi i ažurira evidenciju o nveladinim organizacijama koje ispunjavaju uslove iz člana 166. ovog poslovnika. 

Član 169.

Poziv nevladinim organizacija za prijavu učešća na sjednici Skupštine objavljuje se na web sajtu Skupštine, najkasnije 8 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Poziv nevladinim organizacija za prijavu učešća na sjednici može se uputiti i putem lokalnog javnog emitera, kao i na drugi pogodan način.

Prijavu za učešće na sjednici Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predjsedniku Skupštine, najkasnije 6 dana prije održavanja sjednice Skupštine, s tim što su dužne da navedu tačke dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici Skupštine. 

Član 170.

Ukoliko se, povodom iste tačke dnevnog reda, prijavi više nevladinih organizacija, predsjednik Skupštine poziva na zajednički sastanak predstavnike tih nevladinih organizacija.

Na sastanku kod predsjednik Skupštine, predstavnici nevladinih organizacija dogovaraju i odredjuju predstavnike koji će učestvovati u radu sjednice, po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Član 171.

Predstavnicima nevladinih organizacija koji su oredjeni da učestvuju u radu sjednice, dostavlja se poziv za sjednicu sa materijalom za tačku dnevnog reda po kojoj učestvuju, najkasnije 5 /pet/ dana prije održavanja sjednice.

Obavještenje o predstavnicima nevladinih organizacija koji će po pojedinim tačkama dnevnog reda prisustvovati sjednici Skupštine, objavljuje se na web sajtu Skupštine. 

Član 172.

Predstavnici nevladinih organizacija koji su pozvani da učestvuju u radu sjednice, mogu podnositi prijedloge i mišljenja u odnosu na materijale po tačkama dnevnog reda zbog kojih su tražili učešće, najkasnije 3 /tri/ dana prije dana održavanja sjednice.

Prijedlozi i mišljenja dostavljau se predjsedniku Skupštine, predsjedniku Opštine, drugom ovlašćenom predlagaču i nadležnom radnom tijelu.

O predlozima i mišljenjima Skupština ne odlučuje, osim kad ih prihvati predlagač, odnosno nadležno radno tijelo, kada postaju sastavni dio predloga predlagača ili radnog tijela. 

Član 173.

U radu Skupštine mogu učestvovati i predstavnici zainteresovanih gradjana.

Gradjani koji su zainteresovani da njihov predstavnik učestvuje u radu Skupštine, u pisanoj formi, podnose zahtjev predsjedniku Skupštine, najmanje 7 dana prije opdržavanja sjednice, sa navodjenjem podataka o pitanjima po kojima su zainteresovani da učestvuju u radu sjednice i predstavniku koji će na sjendnici Skupštine zastupati njihove interese.

Predsjednik Skupštine dostavlja zahtjev sa priloženom dokumentacijom radnom tijelu nadležnom za Statut i propise.

Radno tijelo nadležno za Statut i propise dužno je da, u roku od 3 dana od dana dostavljanja zahtjeva, razmotri isti sapriloženom dokumentacijom i obavijesti predsjednika Skupštine o osnovanosti zahtjeva zainteresovanih gradjana.

Predsjednik Skupštine na osnovu obavještenja iz prethodnog stava odlučuje o učešću na sjednici predstavnika zainteresovanih gradjanai upućuje poziv njihovom predstavniku za učešće na sjednici, najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Predsjednik Skupštine, prilikom odlučivanja o učešću predstavnika zainteresovanih gradjana na sjednici vodi računa o prostornim mogućnostima i potrebama obezbjedjenja optimalnih uslova za rad sjednice Skupštine. 

Član 174.

Predstavnici zainteresovanih gradjanakoi učestvuju u radu sjednice, mogu podnositi prijedloge  i mišljenja, najkasnije 2 dana prije dana održavanja sjednice.

Prijedlozi i mišljenja dostavljaju se predsjedniku Skupštine, predsjedniku Opštine, drugom ovlašćenom predlagaču i nadležnom radnom tijelu.

O prijedlozima i mišljenjima Skupština ne odlučuje, osim da ih prihvati predlagač, odnosno nadležno radno tijelo, kada postaju sastavni dio predloga predlagača ili radnog tijela.

Član 175.

Predsjendik Skupštine najmanje jednom godišnje organizuje radni sastanak sa predstavnicima nevladinog sektora i mjesnih zajednica u cilju sagledavanja ostvarenog nivoa saradnje i utvrdjivanja prijedloga za unapredjenje saradnje.

Član 176.

Predsjednik Skupštine dva puta godišnje organizuje radni sastanak sa predstavnicima nevladinog sektora u cilju unapređenja dalje saradnje.

XV. SLUŽBA SKUPŠTINE 

Član 177.

Stručne i druge poslove za potrebe Skupštine, njenih radnih tijela, komisija, predsjednika Skupštine, sekretara Skupštine, odbornika i klubova odbornika obavlja Služba Skupštine.

Služba Skupštine organizuje se i vrši poslove i zadatke iz svog djelokruga, kao jedinstvena služba.

XVI. ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 178.

 Stupanjem na snagu ovog poslovnika prestaje da važi Poslovnik o radu Skupštine opštine     ”Službeni list RCG – Opštinski propisi” br. 42/06. 

Član 179.

Ovaj poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ”Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi“.

Broj: 1817

Rožaje. 23.12. 2011. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE ROŽAJE
Predsjednik
Safet Feleć, prof.

                                                                           


 

 

This Post Has Been Viewed 218 Times

Komentariši

Opština Rožaje