Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Sekretar: Ešef Husić dipl.ing.maš
Adresa: ul: “M.Tita” bb, 84 310 Rožaje;
Tel: 051/271-201; Mob: 069/ 399 – 408;
e-mail; urbanizamrozaje@t-com.me
e-mail: esef@t-com.me

                                                            EŠEF HUSIĆ dipl.ing.maš

FOTO ESEF

Rođen je 05.06.1957 godine u Rožajama. Nakon završene srednje škole-gimnazije prirodno matematičkog smjera 1975. upisuje mašinski fakultet u Sarajevu, kojeg završava 1980. godine. Oženjen je sa suprugom Sehadom sa kojom ima petoro djece.

Nakon završenog studija, zapošljava se u Gornjem Ibru na poslove tehnologa, a kasnije rukovodioca tehičke pripreme proizviodnje u fabrici građevinske stolarije sve do 1985. U periodu 1984. i 1985.godine obavlja stručnu specijalizaciju u Sloveniji. Do 1987. godine obavlja poslove tehničkog direktora u fabrici građevinske stolarije, kada prelazi na poslove rukovodioca tehničkog sektora na nivou preduzeća “Gornji Ibar”, gde ostaje do kraja 1989.godine. Od 1986.godine do 1988.godine obavljao je funkciju delegata u Vijeću udruženog rada u SO-e.

Jula 1990.godine pristupa SDA Crne Gore koja ga nakon prvih višestranačkih izbora postavlja za Sekretara SIZa stambeno komunalne djelatnosti, a kasnije na mjesto Direktora Fonda za građevinsko zemljište i puteveOpštine Rožaje, gde ostaje do juna 1993. godine. U periodu  1998.-2006.godine obavlja funkciju odbornika sa liste SDA CG. Nakon toga se raspoređuje u Sekretarijat za urbanizam, gde je raspoređivan na različite referate gde ostaje do avgusta 2014. godine. Objedinjavanjem autentičnih politički subjekata 26. februara formira se Bošnjačka stranka i on postaje prvi predsjednik Glavnog odbora stranke. Obavljao je funkciju odbornika BS u SO-e Rožaje u dva mandata. Autor je stručne knjige iz tehnologija obrade drveta, te više stručnih članaka. Ulaskom BS u državnu vlast od 17.06.2010.godine Vlada Crne Gore imenuje ga za člana Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte. Funkciju Sekretara, Sekretarijata za uređenje prostora, komunalne poslove i zaštitu životne sredine počeo je obavljati avgusta 2014. godine.

Poslovi iz nadležnosti Sekretarijata za uređenje prostora,komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine

 • Primjenjuje i prati realizaciju svih prostornih i urbanističkih planova i predlaže mjere i aktivnosti za unapređenje stanja i o istom priprema izvještaj za Skupštinu;
 • Učestvuje u pipremnim poslovima kod pristupanja izrade i prati izradu planske dokumentacije (Prostorni plan opštine, Detaljni urbanistički planovi, Lokalnih studija lokacija, Urbanistički projekti…);
 • Čuva projektnu dokumentaciju i priprema bazu podataka svih faza i vrsta projektne dokumentacije za komunalne i javne objekte, prati realizaciju pojedinih projekata, procjenjuje mogućnosti realizacije postojećih i potrebu izrade novih;
 • Formira jedinstvenu bazu podataka vođenjem elektronskih evidencija, evidencija prostorno planske, urbanističko –tehničke gradilišne i druge dokumentacije, njihovu predaju Opštinskom arhivu, vodi analogni i elektronski registar u DWG formatu prostorno planske dokumentacije;
 • Primjenjuje propise i formira baze, primjenjujući Zakon o elektronskoj upravi, utvrđuje lokaciju i izrađuje urbanističko tehničke uslove za izgradnju, rekonstrukciju objekata i izvođenje drugih radova kojima se izazivaju promjene u prostoru;
 • obavlja poslove koje se odnose na formiranje informacione osnove, odnosno praćenje, obradu i analiziranje podataka i elemenata koji su neophodni za realizaciju prostornih i urbanističkih planova,
 • kontroliše tehničku dokumentaciju sa aspekta usklađenosti iste iz odobrenih BSA UT odobrene lokacije; odobrava nadgradnju stambenih zgrada i pretvaranje zajedničkih djelova zgrada u poslovne prostore,
 • Priprema nacrte odluka iz oblasti urbanizma i građevinarstva. Priprema nacrte Programa i Odluka kojima se omogućava korišćenje, unapređivanje, održavanje i zaštita građevinskog zemljišta, njegovo opremanje neophodnim objektima i predlaže mjere za održavanje javnih dobara od značaja za Opštinu Rožaje. Vrši pripremne poslove za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta na korišćenje;
 • Predlaže i priprema kriterijume za raspodjelu sredstava za uređivanje građevinskog zemljišta;
 • Priprema nacrt godišnjeg Programa uređenja prostora, sačinjava godišnji izvještaj o stanju uređenosti prostora;
 • Vrši i druge poslove koji proističu iz Zakona i Odluka nadležnih organa;
 • priprema predloge razvojnih programa kojima se utvrđuju osnovni ciljevi, pravci i prioriteti razvoja komunalnih djelatnosti;
 • priprema nacrte odluka kojima se propisuju uslovi i način obavljanja komunalne djelatnosti (snabdijevanje lokalnog stanovništva vodom i toplotnom energijom, regulacije upravljanja komunalnim otpadom, odvođenja atmosferskih i otpadnih voda, postavljanje, održavanje i obnavljanje saobraćajne signalizacije, održavanja uličnih oznaka, održavanje čistoće opštine, uređivanja održavanja parkova, javnih zelenih i rekreacionih površina, održavanja ulica i drugih javnih površina, javna rasvjeta, izgradnja, održavanje i korišćenje mostova i drugih javnih objekata od značaja za opštinu, regulacija i održavanje rječnih korita, održavanje groblja i sahranjivanje, dimnjačarske usluge, održavanje pijaca i dr.);
 • vodi evidenciju komunalnih otpadnih voda korisnika i zagađivača vodoprivrednih objekata i postrojenja od interesa za opštinu;
 • Donošenje i provođenje lokalnog plana upravljanja otpadom;
 • predlaže mjere i stvara uslove za otklanjanje posljedica i drugih elementarnih nepogoda kao i drugih vanrednih i nepredvidivih okolnosti u opštini;
 • rješava u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti i vrši nadzor nad radom preduzeća koja obavljaju poslove iz nadležnosti Sekretarijata;
 • priprema pedloge srednjoročog i godišnjeg programa izvođenja radova na održavanju, zaštiti životne sredine, izrađuje i prati implementaciju lokalnog programa zaštite životne sredine;
 • sprovodi postupak proglašenja zaštićenih prirodnih dobara;
 • utvrđuje područja posebne zaštite zemljišta, prirodnih vodotokova, zaštita površinskih i podzemnih voda, vazduha, biodiverziteta kao i zaštita od jonizirajućeg zračenja;
 • vrši akustičko zoniranje radi određivanja akustičkih zona u cilju zaštite ljudi od buke i dostavlja podatke o određenim akustičkim zonama;
 • sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu za projekte za koje saglasnosti, odobrenja i dozvole izdaju drugi organi Opštine i daje saglasnost na izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za planove i programe koje donosi Opština;
 • Vođenje registra lokalnih zagađivača životne sredine;
 • Priprema izvještaje i informacije o stanju životne sredine i sprovedenim aktivnostima, podizanje svijesti o značaju zaštite životne sredine u saradnji sa ekološkim udruženjima,
 • inicira aktivnosti za zaštitu prirode i zaštićenih prirodnih dobara;

    –   izrađuje izvještaj o stanju prirode;

–      izrađuje program monitoringa segmenata životne sredine  i njegovog sprovođenja;

 • praćenje realizacije mjera iz lokalnog ekološkog akcionog plana;
 • predlaganje mjera zaštite i izrada procjene pojedinih privrednih i drugih aktivnosti na životnu sredinu;

–     vrši nadzor nad sprovođenjem propisa iz oblasti životne sredine;

–     vrši i druge poslove iz ove oblasti u skladu sa posebnim propisima;

rahman0001

rahman0002

This Post Has Been Viewed 771 Times

Komentariši

Opština Rožaje