OBAVJEŠTENJE K.D. SLOGA

Shodno članu 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl. RCG br.80/05) nadležni organ opštine Rožaje:

Obavještava zainteresovane organe, organizacije i ostalu zainteresovanu javnost da je podnijet zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, sa pratećom dokumentacijom nosioca projekta K.D. „SLOGA”, Kalače, Rožaje, opreme za preradu jestivih pečurki, prebiranje borovnica i malina, u pomoćnoj zgradi, koja se nalazi na katastarskoj parceli broj 1061 KO Kalače, opština Rožaje.

Uvid se može izvršiti u prostorijama Sekretrijata za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine (kancelarija br.ll ) svakim radnim danom od 10 h do 14h počev od 24.04.2017.god

Zainteresovani organi i organizacije mogu, u roku od deset dana od dana prijema, odnosno objavljivanja obavještenja, dostaviti mišljenje, primjedbe ovom Sekretarijatu, kao nadležnom organu.

Komentariši