Category Archives: Vijesti

 • 0
441

Javna rasprava povodom razmatranja Nacrta odluke o budžetu Opštine Rožaje

Na osnovu člana 110. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Sl.list RCG” br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 i ,,Sl.list CG” br. 88/09, 3/10, 38/12 i 10/14) člana 2. i 8. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (,,Sl.list RCG” -opštinski propisi br. 12/05) Sekretarijat za finansije opštine Rožaje, organizuje

 

JAVNU RASPRAVU

POVODOM RAZMATRANJA NACRTA ODLUKE O BUDŽETU

OPŠTINE ROŽAJE ZA 2016 GODINU

Pozivamo građane opštine Rožaje, nevladine organizacije, druge zainteresovane subjekte i zajednice da prisustvuju raspravi i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta ove Odluke.

Rasprava će se održati dana 14.12.2015. godine (ponedeljak) sa početkom u 13h u sali Centra za Kulturu (biblioteka).

NAPOMENA: Primjerak Nacrta Odluke o budžetu opštine Rožaje, građani i svi zainteresovani subjekti mogu preuzeti u prostorijama Sekretarijata za finansije kancelarija broj 15, u periodu od 11-16h svakog radnog dana. Kontakt telefon 051/271-186.

Plan i program Javne rasprave možete preuzeti OVDJE.

Nacrt budžeta možete preuzeti OVDJE.

Share This:


 • 0
441

Nacrt Lokalnog plana akcije za mlade (2016 – 2020)

Na osnovu člana 109 i 110 Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl.list RCG,br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06,Sl.list Crne Gore,br. 88/09, 03/10, 38/12 i 10/14) a u skladu sa Memorandumom o saradnji potpisanog između Opštine Rožaje i NVO “Građanska inicijativa mladih” br.1866 od 24.04.2015.godine, Sekretarijat za kulturu, društvene djelatnosti i sport Opštine Rožaje upućuje:

J A V N I     P O Z I V

Poziva se zainteresovana javnost, javne institucije, nevladine organizacije i svi zainteresovani građani da uzmu učešće u izradi Nacrta Lokalnog plana akcije za mlade (2016 – 2020) i plana akcije za 2016.godinu.

Dokument je pripremljen u okviru projekta izrade Lokalnog plana akcije za mlade opštine Rožaje (LPAM), podržan je kroz program De facto STRONG koji realizuje Fond za aktivno građanstvo – fAKT a finansira ga Evropska komisija posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori. Dokument predstavlja rezultat rada i saradnje partnera: Opštine Rožaje i NVO ‘’Građanska inicijativa mladih’’.

Uvid u Nacrt Lokalnog plana akcije za mlade (2016–2020) i plana akcije za 2016.godinu može se se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za kulturu, društvene djelatnosti i sport Opštine Rožaje svakog radnog dana u terminu od 11:oo-13:00 časova, počev od 26.11.2015.godine do 10.12.2015.godine, kao i na sledećem linku NACRT Akcionog plana za mlade – Rožaje

Centralna rasprava na Nacrt Lokalnog plana akcije za mlade (2016 – 2020) i plana akcije za 2016.godinu održaće se u maloj sali biblioteke Centra za kulturu Rožaje dana 10.12.2015. godine, sa početkom u 12:00 časova.

Prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti pisanim putem ili na e-mail adrese: društvenedjelatnosi@rozaje.menvo.gim.ro@gmail.com

 S E K R E T A R,

 Ajsel Kalač, dipl.pravnik kriminalista

Share This:


 • 0
666-640x427

Potpisan sporazum o poslovnom povezivanju Univerziteta EDUCONS i Opštine Rožaje

Predsjednik Opštine Ejup Nurković ugostio je predstavnike „Educons-a“ kako bi razmotrili  prijedloge buduće saradnje i uslova studiranja. U svom kasnijem obraćanju na samoj prezentaciji, Predsjednik opštine je stavio akcenat na važnost obrazovanja naglasivši, da je osnova prosperiteta, kako pojedinca tako i društva, upravo obrazovanje i intelktualna nadgradnja. Između ostaloga istakao je da će lokalna uprava kroz svoje institucje i medija sektor, pomoći u prezentaciji univerziteta „Educons“ te na taj način animirati mlade da se usavršavaju i edukuju.

Potpisan je i sporazum o poslovnom povezivanju Optšine Rožaje i Univerziteta „Educons“ te na taj način verifikovana obostrana tendencija usmjerena na podizanje svijesti o važnosti obrazovanja i usavršavanja te stvaranje povoljnih uslova i mogućnosti studiranja.

Sporazum su potpisali predsjednik Opštine Rožaje, Ejup Nurković i Prof. dr Aleksandar Andrejević, rektror.

Vrijedi naglasiti da Univerzitet „Educons“ u svom sastavu ima jedanaest fakulteta i to:

 1. Fakultet poslovne ekonomije
 2. Fakultet zaštite životne sredine
 3. Fakultet za primenjenu bezbednost
 4. Fakultet za digitalnu produkciju
 5. Akademija klasičnog slikarstva
 6. Fakultet ekološke poljoprivrede
 7. Fakultet za uslužni biznis
 8. Fakultet informacionih tehnologija
 9. Učiteljski fakultet
 10. Fakultet za sport i turizam – TIMS
 11. Fakultet za evropske pravno-političke studije

Rektor, prof. Andrejević je u svom izlaganju govorio o načinu i modelima današnjeg obrazovanja te mladima koji su prisustvovali prezentaciji naglasio da je  jako važno da dobro razmisle prije nego donesu odluku šta žele studirati i da treba da budu „trend seteri“ te da uzmu svoju sudbinu us svoje ruke. Univerzitet Educons“ je moderna obrazovna ustanova koja u svom kampusu ima savršene uslove za 2.500 studenata, koliko ih sada ima, te da 85% nastavnog kadra čine ljudi između 35 i 40 godina, što po automatizmu stvara posebnu dimenziju i interakciju na relaciji profesor-student, što stvara dodatnu motivaciju i samopouzdanje.

Univerzitet „Educons“ ima svoj ogranak u Tutinu gdje trenutno broji 300 studenata a od tog broja, preko 60 studenata iz Rožaja te je to dovoljan pokazatelj koliko mladi ljudi iz Rožaja teže obrazovanju i intelektualnoj nadgradnji.

Na kraju svog izlaganja, zahvalio se predsjediku Opštine na ukazanom povjerenju i iskazanoj volji da sporazumom verifikuju svoju dalju saradnju, te menadžmentom iz Tutina na čijem čelu je Nail Zornić, koji je jedan od posrednika u ovoj saradnji.

Više informacija o univerzitetu „Educons“ na sljedećem

linku: https://www.facebook.com/EduconsTutin

Piše: Mirza Luboder

4

Share This:


 • 0
DJI020440000

KONKURS

Centar za informacione sisteme Opštine Rožaje objavljuje konkurs za izbor fotografija koje će se naći na kalendaru za 2016. godinu.
Fotografije koje će ući u krug razmatranja treba da budu sa teritorije Opštine Rožaje, bez obrade, bez efekata i visoke rezolucije.
Konkurs je u toku i traje do 09.12.2015. godine do 12:00h
Fotografije slati na cis@rozaje.me
Komisija će odabrati 7 fotografija i na kalendaru će se naći ime autora.
Pobjednicima je obezbijeđena simbolična nagrada.

Šef Centara za informaione sisteme
Rahman Škrijelj, dipl. Ing. Inf

Share This:


 • 0
441

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI NA NACRT JEDNOGODIŠNJEG PROGRAMA UREĐENJA PROSTORA OPŠTINE ROŽAJE ZA 2016. GODINU I GODIŠNJEG PLANA PRIVREMENIH OBJEKATA ZA 2016. GODINU

Poziva se zainteresovana javnost, javne institucije, nevladine organizacije i svi zainteresovani građani da uzmu učešće u izradi nacrta :

 1. Jednogodišnjeg programa uređenja prostora opštine Rožaje za 2016. godinu i
 2. Godišnjeg plana privremenih objekata za 2016. godinu.

Uvid u Nacrt Jednogodišnjeg programa uređenja prostora opštine Rožaje za 2016. godinu i Godišnjeg plana privremenih objekata za 2016. godinu, može se izvršiti u prostorijama zgrade opštine Rožaje (kancelarija br. 6) svakog radnog dana u terminu od 11:00-13:00h, počev od 25.11.2015. godine do 09.12.2015. godine.

Centralna rasprava održaće se u maloj sali biblioteke Centra za kulturu Rožaje, dana 09.12.2015 godine sa početkom u 12:00h.

Prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti pisanim putem ili na email: urbanizamrozaje@t-com.me

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE, UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Share This:


 • 0
dddd

JAVNI POZIV ZA UPIS U OPŠTINSKI REGISTAR SPORTSKIH ORGANIZACIJA ZA 2015. GODINU

CRNA GORA
OPŠTINA ROŽAJE
-Sekratarijat za kulturu, društvene djelatnosti i sport-

Na osnovu člana 33. stav 1. Odluke o finansiranju sporta („Sl.list CG-opštinski propisi“br.38/15) a u skladu sa Zakonom o sportu (,,Sl.list.CG“br.36/11 i 36/13), Opština Rožaje raspisuje:
JAVNI POZIV
ZA UPIS U OPŠTINSKI REGISTAR SPORTSKIH ORGANIZACIJA ZA 2015.GODINU

I Pozivaju se sportski klubovi,sportsko rekreativne organizacije,sportske organizacije osoba sa invaliditetom,školska sportska društva i školski sportski savezi sa teritorije opštine Rožaje da dostave Sekretarijatu za kulturu,društvene djelatnosti i sport Opštine Rožaje,sljedeća dokumenta i podatke:

Rješenje o registraciji (izdato od strane Uprave za mlade i sport Crne Gore,tj. dokaz da su registrovane u skladu sa novim Zakonom o sportu CG),
Statut,
Akt o osnivanju,
Rješenje o razvrstavanju,
Zapisnik o radu Skupštine sportske organizacije,
·Plan i program rada sportske organizacije za 2016. godinu (detaljni finansijski i narativni Plan i Program rada za 2016- godinu).
Uz navedena dokumenta potrebno je popuniti i prijavni obrazac za 2015.godinu,koji se može preuzeti u kancelariji Sekretarijata za kulturu, društvene djelatnosti i sport Opštine Rožaje.
Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.

II Javni poziv za upis u Opštinski registar sportskih organizacija u opštini Rožaje za 2015.godinu, otvoren je 15 dana od dana objavljivanja o traje od 20.11.2015 do 05.12.2015.godine. .

III Sportske organizacije koje ne budu upisane u Opštinski registar sportskih organizacija gube pravo učešća na Konkursu za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2016.godinu.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u kancelariji Sekretarijata za kulturu,društvene djelatnosti i sport Opštine Rožaje.

S E K R E T A R ,
Ajsel Kalač

Share This:


 • 0
IMG_1664

Paroh pravoslavne crkve u Rožajama u posjeti predsjedniku Opštine

Predsjednik rožajske Opštine Ejup Nurković, sa saradnicima,primio je članove crkvenog odbora Pravoslavne crkve u Rožajama na čelu sa parohom Slobodanom Radojevićem, koji je preuzeo rožajsku parohije prije dva mjeseca.
U razgovoru je konstatovano da postoje dobri odnosi lokalne vlasti i Crkvenog odbora i da su obje strane zaonteresovane za nastavak i unapredjenje tih odnosa.
-Dogovoreno je da Opština obezbijedi sredstva za izradu projekta sanacije krova crkve Ružice i za izgradnju nove kapele u neposrednoj blizini crkve.Takodje, je uvažen zahtjev predstavnika Crkvenog odbora da se sagleda mogućnost i pronadje najbolje rješenje za novo pravoslavno groblje. Lokalna vlast je u cilju rješavanja grijanja parohijskog doma obezbijedila jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1.500 E.

IMG_1666

IMG_1665

Share This:


 • 0
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

MIOMIR M MUGOŠA POSJETIO PREDSJEDNIKA EJUPA NURKOVIĆA

Direktor Poreske uprave Crne gore, Miomir (M) Mugoša, posjetio je Opštinu Rožaje i sastao sa predsjednikom Opštine Ejupom Nurkovićem, te ga je sa svojim timom upoznao razlogu posjete.
U okviru projekta „Edukacija učenika osnovnih i srednjih škola o poreskom sistemu Crne Gore“, organizovana je i posjeta Rožajama. U utorak, 10.novembra održana su predavanja maturantima rožajske Gimnazije „30.septembar“.
Prema Planu koji je urađen u Odsjeku za edukaciju javnosti Poreske uprave Crne Gore, predviđen je obilazak svih škola u Crnoj Gori, shodno adresaru dostavljenom iz Ministarstva prosvjete Crne Gore.
Podsjećanja radi, predavanja su namijenjena učenicima završnih razreda, sa ciljem njihovog upoznavanja sa osnovnim pojmovima poreskog sistema.
Za narednu sedmicu, planirana su predavanja u Kolašinu, Mojkovcu, Bijelom Polju i Beranama.
Piše: Mirza Luboder

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Share This:


 • 0
cdt-centar-za-demokratsku-tranziciju-g

CDT tribina o NATO integracijama Rožaje 09.11.2015 u 12:00

Poštovani,
Centar za demokratsku tranziciju (CDT) Vas poziva da prisustvujete javnoj tribini koja će biti organizovana u Rožajama u Centru za kulturu (mala sala), u ponedeljak, 9. novembra, sa početkom u 12h.
Tema tribine je NATO i vanredne situacije. Govore:
 • pukovnik Anton Tunja, Slovenija
 • Aleksandar Radić, vojni analitičar, Srbija
 • pukovnik Svetozar Brajković, načelnik odjeljenja za operacije i obuku Generalštaba VCG
 • Mirsad Mulić, direktor Direktorata za vanredne situacije, MUP

Share This:


 • 0
IMG_0577

Rekonstrukcija i modernizacija puta ka MZ Radetina

Radovi na rekonstrukciji i modernizaciji lokalnog puta ka MZ Radetini, otpočeli su 26.10.2015.godine. Lokalni put dužine 4,5km iz pravca Besnika prema Radetini izvodit će se iz više faza. Prva faza obuhvata radove na putu u dužini od 1,5 km, put je širine 4 m, 3 m je asfaltni kolovoz i 2xo,5 m širina bankina.

Prilikom izgradnje puta, izvršit će se i izrada kanala za odvod atmosferskih voda, a samim tim biće izgrađeni i propusti za prihvat i odvod iste.

05.11.2015. godine, radove na putu obišao je i Predsjednik Opštine Rožaje, gospodin Ejup Nurković, Direktor Direkcije za izgradnju i investicije Mirsad Džudžević, Šef Centra za informacione sisteme Rahman Škrijelj i predstavnici MZ Radetina. Za mještane ove MZ i susjednih MZ, ovaj put je od velikog značaja, jer skratit će se putovanje do grada za 6 km, poboljšanju uslova života na selu, razvoju poljoprivrede za preko 100 domaćinstava.

Ukoliko vremenske prilike budu dozvolile, nastavit će se sa drugom fazom radova na pomenutom putu.

Izvođač radova je AD “Crna Gora – put” i poslovi idu predviđenom dinamikom i realizovat će se u dogovorenom roku.

CIS TEAM

Share This:


Arhiva članaka

Follow Us Box

Prijava na e-mail naloge...